Topic

contaminación

4 petitions

Update posted 11 months ago

Petition to Ajuntament de Barcelona

Prou morts i malalties per la contaminació! Tenim dret a respirar un aire net!

—Versión en castellano más abajo.English version below.— Benvolguda alcaldessa, regidores i regidors de l'Ajuntament de Barcelona, En nom d'Eixample Respira, plataforma veïnal del districte de l'Eixample, ens adrecem a vostès per tal d’exposar el següent. Els veïns i veïnes que signem aquesta carta estem molt preocupats per la qualitat de l’aire que respirem diàriament a la nostra ciutat. Resulta inadmissible que l'ineludible acte de respirar ens estigui perjudicant greument la salut de tots. L'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el seu últim informe “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018 ” estima una mortalitat associada a alts nivells de contaminació de diòxid de nitrogen (NO2) de 757 morts/anuals, és a dir, 2 persones mortes cada dia a Barcelona per la contaminació. Els informes de l'ASPB  recullen altres dades alarmants de com la contaminació afecta les nostres vides: A part de ser una causa de morts prematures, la contaminació atmosfèrica pot incrementar la incidència i severitat d’un ventall ampli de malalties amb efectes tant a curt com a llarg termini. Algunes de les malalties associades a la contaminació atmosfèrica inclouen les afectacions respiratòries (asma, pneumònia i malaltia pulmonar crònica), les insuficiències cardíaques i coronàries, la hipertensió arterial i la diabetis (Sunyer et al., 2016). Existeixen també estudis que indiquen que la contaminació atmosfèrica pot tenir efectes negatius sobre la fertilitat, l’embaràs, i el desenvolupament dels nadons i els infants. Entre aquests efectes s’hi inclouen afectacions sobre el desenvolupament neuronal i les capacitats cognitives dels infants (WHO, 2013). D’altra banda, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha classificat la contaminació atmosfèrica en general i el material particulat com a carcinogènics per als humans (IARC, 2016). El nostre districte és el més poblat de tot Barcelona, amb una densitat de població de les més altes d’Europa (356,3 hab/ha), amb 133 escoles i centres educatius, amb carrers que són veritables autopistes urbanes. Des de l’any 2010, sobrepassa de forma sistemàtica els nivells legals de diòxid de nitrogen (NO2) i els nivells màxims de partícules (PM) establerts per l’Organització Mundial per la Salut (OMS). Aquests incompliments demostren clarament que les polítiques que s'han portat a terme fins ara per les diferents administracions: Ajuntament, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat i Govern de l'Estat Espanyol, no han sigut suficients per solucionar aquest greu problema. Per aquests motius, demanem: Que s'actuï amb la màxima contundència per solucionar aquest greu problema de salut pública, i aconseguir,  en el mínim període de temps, arribar a una mitjana anual per sota els 40 µg/m3 de NO2, 20 µg/m3 de PM10 i 10 µg/m3 de PM2,5 a totes les estacions de mesura del nostre districte i de la ciutat. Que la salut de la ciutadania prevalgui per sobre d'altres interessos. Que es tingui en compte que cada dia que passa sense solucionar aquest problema la salut de la ciutadania es veu greument perjudicada. Que es tingui en compte que tractant-se d'un problema de salut que ens afecta a tots, sempre serà millor una solució contundent que no pas una d'insuficient. No podem concebre que els nostres polítics davant una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar, i fins i tot la vida de les persones a qui representen, no actuïn amb més contundència. La seva responsabilitat és evitar aquestes morts i el perjudici que suposa per a la salut de tots. Tot esperant rebre la seva resposta oficial i agraint la seva atenció, rebin una cordial salutació.  Eixample Respirawww.eixamplerespira.com   —Versión en castellano:— Estimada alcaldesa, concejalas y concejales del Ayuntamiento de Barcelona, En nombre de Eixample Respira, plataforma vecinal del distrito del Eixample, nos dirigimos a ustedes para exponer el siguiente. Los vecinos y vecinas que firmamos esta carta estamos muy preocupados por la calidad del aire que respiramos diariamente en nuestra ciudad. Resulta inadmisible que el ineludible acto de respirar nos esté perjudicando gravemente la salud de todos. La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), en su último informe “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018” estima una mortalidad asociada a altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) De 757 muertos / anuales, es decir, 2 personas muertas cada día en Barcelona por la contaminación. Los informes de la ASPB recogen otros datos alarmantes de cómo la contaminación afecta a las nuestras vidas: Aparte de ser una causa de muertes prematuras, la contaminación atmosférica puede incrementar la incidencia y severidad de un abanico amplio de enfermedades con efectos tanto a corto como a largo plazo. Algunas de las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica incluyen las afectaciones respiratorias (asma, neumonía y enfermedad pulmonar crónica), las insuficiencias cardíacas y coronarias, la hipertensión arterial y la diabetes (Sunyer et al., 2016). Existen también estudios que indican que la contaminación atmosférica puede tener efectos negativos sobre la fertilidad, el embarazo, y el desarrollo de los bebés y los niños. Entre estos efectos se incluyen afectaciones sobre el desarrollo neuronal y las capacidades cognitivas de los niños (WHO, 2013). Por otra parte, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha clasificado la contaminación atmosférica en general y el material particulado como carcinogénicos para los humanos (IARC, 2016). Nuestro distrito es el más poblado de toda Barcelona, con una densidad de población de las más altas de Europa (356,3 hab/ha), con 133 escuelas y centros educativos, con calles que son verdaderas autopistas urbanas. Desde el año 2010, sobrepasa de forma sistemática los niveles legales de dióxido de nitrógeno (NO2) y los niveles máximos de partículas (PM) establecidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS). Estos incumplimientos demuestran claramente que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora por las diferentes administraciones: Ayuntamiento, Área Metropolitana de Barcelona, Generalitat y Gobierno del Estado Español, no han sido suficientes para solucionar este grave problema. Por estos motivos, pedimos: Que se actúe con la máxima contundencia para solucionar este grave problema de salud pública, y conseguir, en el menor periodo de tiempo, llegar a una media anual por debajo de los 40 μg/m3 de NO2, 20 μg/ m3 de PM10 y 10 μg/m3 de PM2,5 en todas las estaciones de medida de nuestro distrito y de la ciudad. Que la salud de la ciudadanía prevalezca por encima de otros intereses. Que se tenga en cuenta que cada día que pasa sin solucionar este problema la salud de la ciudadanía se ve gravemente perjudicada. Que se tenga en cuenta que tratándose de un problema de salud que nos afecta a todos, siempre será mejor una solución contundente que una de insuficiente. No podemos concebir que nuestros políticos ante una problemática que pone en riesgo la salud, el bienestar, e incluso la vida de las personas a las que representan, no actúen con más contundencia. Su responsabilidad es evitar estas muertes y el perjuicio que supone para la salud de todos. Esperando recibir su respuesta oficial y agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo. Eixample Respirawww.eixamplerespira.com   —English version:— To the attention of the Mayor and the City Council of Barcelona:  Dear Mayor and Councillors, On behalf of Eixample Respira, a neighbourhood movement in the Eixample District, we would like to expose the following:  We the undersigned, are deeply concerned about the quality of the air in our city. We consider highly worrisome that the simple and necessary act of breathing will eventually lead to multiple individual health issues.  In their last report, named “Evaluation of air quality in the city of Barcelona 2018” (or “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018”) The Public Health Agency of Barcelona (or ASPB, 'Agencia de Salut Pública de Barcelona) estimated that 757 deaths can be associated to the high levels of particles of Nitrogen Dioxide (NO2), which is equivalent to about 2 deaths every day for pollution in Barcelona. The same report recompiles additional alarming facts regarding how contaminants impact our lives:  Apart from being a cause of premature death, air pollution can increase the frequency and severity of a large number of diseases, both in the short and in the long term. Some of those include respiratory illness (asthma, pneumonia, chronic lung disease), cardiac or coronary failures, hypertension, diabetes (Sunyer et al., 2016). Additional studies point out that air pollution can have negative side effects on fertility, pregnancy, and the development of newborns and infants. Among those effects, neuronal development and cognitive skills are mentioned as possibly affected  (WHO, 2013). On a similar note, the International Agency for Research on Cancer, IARC has classified air pollution and air particles as vehicles of cancer for humans (IARC, 2016).  Our neighbourhood has the highest density of people in the city of Barcelona, and is among the most populated of Europe, with 356,3 people/ha. There’s a total of 133 schools and educational centers, surrounded by streets that look more like urban highways. Since 2010, the city of Barcelona is constantly above the recommended limits of Nitrogen Dioxide (NO2) and Particulate Matter (PM) established by the World Health Organisation (WHO). The flagrant violation of such guidelines is a demonstration that the political action on this matter has been insufficient and the multiple actors in charge of it (the City Council, the Metropolitan Area, Regional Government and National Government) have been unable to resolve this critical matter.  Given all the above, we kindly ask:  To solve this critical matter of public health and to achieve, in the shortest period as possible, an average level per year of 40 µg/m3 of NO2, 20 µg/m3 of PM10 and 10 µg/m3 of PM2,5 in all measurement stations of our district and city. To put the health of citizens above any other interest.  To consider that each day not spent on this matter is a day where the health of citizens is put in jeopardy.  To favor a strong if unpopular solution over one that does not achieve the objectives of point 1.  We cannot accept that our politicians are not acting with enough impact on a matter that puts at risk the health and the quality of life of all the citizens they represent. It is their responsibility to take action to avoid the deaths and the negative impact on their citizens’ health. We would like to thank you for your attention and look forward to your forthcoming answer.  Yours faithfully, Eixample Respirawww.eixamplerespira.com

Eixample Respira
12,231 supporters
Started 2 years ago

Petition to Joan Piquer

Firma por una gestión de los residuos ecológica y social en la Vega Baja del Segura

El nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, actualmente en periodo de alegaciones, se va a aprobar con un manifiesto continuismo con una caduca política de gestión. Esta circunstancia preocupa especialmente a la Vega Baja del Segura, comarca muy castigada por la mala gestión de los residuos, y actualmente sin una estrategia, ni las instalaciones necesarias para una gestión sostenible, ecológica y social. Es una oportunidad para la Vaga Baja que no se puede desaprovechar. Desde Residuo Cero Vega Baja planteamos una serie de alegaciones al Plan para caminar hacia un modelo sostenible social y medioambientalmente. ¡Firma! The new Integral Waste Plan of the Valencian Community, currently in the period when objections can be made, will be approved with a manifest continuity of an outdated management policy. This circumstance is of particular concern to the Vega Baja del Segura, a region that has been badly affected by poor waste management and currently without a strategy, or the necessary facilities, for sustainable, ecological and social management. It is an opportunity for the Vega Baja that cannot be missed. From Residuo Cero Vega Baja we propose a series of objections to the Plan that move towards a socially and environmentally sustainable model. Sign! Alegaciones dirigidas al Director General de Calidad Ambiental: Ante el Proyecto de Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), sometido a información pública mediante anuncio publicado en el DOGV de 19 de noviembre de 2018, y ejerciendo los derechos de participación pública, presenta en tiempo y forma las siguientes ALEGACIONES, que son concordantes con las que presentará la Plataforma “Residuo Cero Vega Baja”: 1) La Disposición Adicional Tercera del Proyecto de Decreto establece que en el área de gestión del Consorcio de Residuos A6, que se corresponde con la comarca de la Vega Baja, se deberán instalar más de una planta de tratamiento mecánico-biológico de residuos (PTMB) y más de un vertedero. Esa determinación es incompatible con la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2018, que establece el objetivo de reducción gradual al mínimo del vertido de residuos destinados a vertederos de residuos no peligrosos, en aplicación correcta del principio de jerarquía y en dirección hacia una Economía Circular. La reducción progresiva del vertido de residuos es necesaria para prevenir impactos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente, y para garantizar unas tasas de preparación para la reutilización y el reciclaje de materiales residuales económicamente valiosos. En ese sentido la Directiva citada establece que el vertido máximo de residuos municipales para 2035 sea del 10% de la cantidad total de residuos municipales generados. La instalación de dos vertederos en la Comarca de la Vega Baja es incompatible con la política de “vertido cero” que dice propugnar el nuevo PIRCV. “Residuo Cero” significa “vertido cero” e “incineración cero”. 2) La instalación de dos nuevas PTMB en la Comarca de la Vega Baja es incompatible con el Plan Estatal Marco de Residuos (2016-2022) que establece que la capacidad de tratamiento de residuos mezclados es suficiente y propugna la instalación de plantas de tratamiento biológico, preferentemente de compostaje, próximas a los puntos de generación y utilización del compost producido, minimizando el transporte de los residuos y del compost producido. Las características agrarias de la Comarca favorecen la instalación de plantas de compostaje de tratamiento conjunto de los residuos municipales orgánicos y de cultivos o procesamiento de alimentos (agrocompostaje), para la producción de un compost de calidad que sustituya a los abonos de origen fósil o de síntesis química y que sirva como instrumento contra el cambio climático. 3) Para la consecución de un compost de calidad es imprescindible el establecimiento de un sistema eficiente de recogida selectiva de los biorresiduos, como el sistema “puerta a puerta”. El sistema propuesto por el PIRCV de cinco contenedores en la vía pública, con un 5o contenedor marrón para la basura orgánica, es ineficiente, pues es un sistema voluntario y la experiencia demuestra que el porcentaje de impropios es grande. El sistema “puerta a puerta” garantiza una mayor recuperación de los biorresiduos y un mayor reciclaje, calidad y reutilización del resto de fracciones, además de posibilitar el “pago por generación”. 4) Para conseguir una reducción significativa en el depósito de los residuos en los vertederos (más del 60% ahora) y la mejor gestión de los mismos, es imprescindible la imposición de cánones al vertido y a la incineración. La exención de cualquier canón a los residuos municipales establecida en la modificación de la Ley 10/2000 de residuos, por la que se creaba ese canon, es un obstáculo a la implantación de las políticas de “Residuo Cero”. 5) La creación de nuevas líneas en las actuales plantas PTMB para generar “Combustible Derivado de Residuos” propugnada por el PIRCV supone dar un mayor impulso a la incineración de residuos, en las propias PTMB, cementeras o azulejeras, en detrimento de la reutilización y el reciclaje, y con graves impactos en la calidad del aire y en la salud de las poblaciones residentes cercanas a esas instalaciones. Las escorias y cenizas generadas, que son residuos peligrosos, se deberán depositar en vertederos, no contemplados en el PIRCV. 6) El Proyecto del PIRCV y las propuestas de ejecución planteadas no aseguran el cumplimiento del objetivo establecido por la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, de una preparación para la reutilización y reciclaje del 50% del total de residuos municipales y de un vertido máximo del 35% establecido por el PEMAR para 2020. Before the Project of Integral Plan of Residues of the Comunitat Valenciana (PIRCV), submitted to public information by means of announcement published in the DOGV of November 19, 2018, and exercising the rights of public participation, I present in time and form the following ALLEGATIONS, which are concordant with those presented by the Platform "Residuo Cero Vega Baja": 1) The Third Additional Provision of the Draft Decree establishes that in the management area of ​​the A6 Waste Consortium, which corresponds to the Vega Baja region, more than one mechanical-biological waste treatment plant (PTMB) must be installed and more than one rubbish tip. This determination is incompatible with Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2018, which establishes the objective of gradually reducing to a minimum the dumping of non-hazardous waste destined for landfills, in the correct application of the principle of hierarchy and in the direction of a Circular Economy. The progressive reduction of waste disposal is necessary to prevent harmful impacts on human health and the environment, and to guarantee standards of preparation for the reuse and recycling of economically valuable waste materials. In this regard, the aforementioned Directive establishes that the maximum municipal waste discharges by 2035 will be 10% of the total amount of municipal waste generated. The installation of two rubbish tips in the Comarca de la Vega Baja is incompatible with the policy of "zero dumping" that the new PIRCV advocates. "Residuo Cero" means "zero dumping" and "zero incineration". 2) The installation of two new PTMBs in the District of the Vega Baja is incompatible with the State Waste Framework Plan (2016-2022) which establishes that the capacity for the treatment of mixed waste is sufficient and encourages the installation of biological treatment plants, preferably composting, close to the points of generation and use of the compost produced, minimizing the transport of waste and compost produced. The agrarian characteristics of the District favor the installation of composting plants for the joint treatment of municipal organic waste and of crops or food processing (agro-composting), for the production of quality compost that substitutes fossil or chemical fertilizers and that serves as an instrument against climate change. 3) In order to achieve quality compost, it is essential to establish an efficient system for the selective collection of bio-waste, such as the "door to door" system. The system proposed by the PIRCV of five containers on public roads, with the 5th brown container for organic waste, is inefficient, as it is a voluntary system and experience shows that the percentage of improper use is large. The "door to door" system guarantees greater recovery of bio-waste and better recycling, quality and reuse of other waste, as well as enabling "payment by generation". 4) To achieve a significant reduction in the deposit of waste in landfills (more than 60% now) and the best management of them, it is essential to impose charges on landfill and incineration. The exemption of any tax on municipal waste established in the modification of Law 10/2000 of waste, for which this fee was created, is an obstacle to the implementation of the policies of "Residuo Cero". 5) The creation of new lines in the current PTMB plants to generate "Waste Derived Fuel" advocated by the PIRCV is to give a greater impetus to the incineration of waste, in the PTMB itself, or in cement or tile works, to the detriment of reuse and recycling, and with serious impacts on air quality and on the health of resident populations near those facilities. The slag and ashes generated, which are hazardous waste, should be deposited in landfills, which are not contemplated in the PIRCV. 6) The PIRCV Project and the proposed execution proposals do not ensure compliance with the objective established by Law 22/2011 of waste and contaminated soils, of the preparation for reuse and recycling of 50% of the total municipal waste and of a maximum of 35% rubbish tipping established by the PEMAR for 2020.

Residuo Cero Vega Baja
138,640 supporters
Update posted 3 years ago

Petition to info@mataderomadrid.org , info.m@medialab-prado.es , jmretiro@madrid.org , madriddestinonavidad@madrid-destino.com

STOP farolillos en Madrid, NO más basura en las calles

El próximo 21 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid pretende organizar una Fiesta de farolillos en un tramo del río Manzanares (Madrid Río) donde cada unx podrá traer su propio farolillo, siempre que no emplee elementos pirófitos. Bien, primero, ¿cómo se puede garantizar que nadie prenda fuego en una amplia distancia? Dada la terrible sequía que estamos sufriendo, sería correr un riesgo. Segundo, las calles de Madrid ya están suficientemente cubiertas de basura diariamente como para tener que añadir más basura. La prueba de ello es que el mismo ayuntamiento está implementando una campaña para concienciar a sus ciudadanxs de cuidar las calles y no tirar la basura que generan allá por donde pasan. Pues bien, si a esxs mismxs ciudadanxs se les anima a llevar sus farolillos o en los talleres que se impartirán en Medialab Prado, Matadero y Centro Daoíz y Velarde se les da farolillos gratis, si ya no valoran lo propio, menos lo que reciben de gratis, de forma que terminarán todos los farolillos en el suelo. Visualmente una fotografía de Navidad con mil farolillos queda muy bonita como estampa navideña, pero se pueden hacer otras muchas actividades cuyo impacto medioambiental no consista en generar basura y que sirva para congregar a lxs madrileñxs en torno al río: soltar semillas voladoras, ¡plantar árboles! Hace años que no se efectúa la Fiesta del árbol en Madrid y sería una buena ocasión para retomarla. Por favor, detened esta locura, NO queremos más basura. Evento esmadrid:https://www.esmadrid.com/agenda/pasacalles-de-luz-madrid-rio Evento Facebook:https://www.facebook.com/events/730401127152726??ti=ia  

Mª del M. H. M.
3,783 supporters
Update posted 3 years ago

Petition to Arturo Rojas

NO a las plantas de Nitrato de Amonio en los Giros 11 y 12

Como integrantes del movimiento socio ambiental El Parque no se Vende, decimos: Porqué nos oponemos a la instalación de la planta de fertilizantes en los giros 11 y 12 -       El Estudio de Impacto Ambiental de la terminal de fertilizantes,recientemente aprobado, no cumple con las modificaciones exigidas por la OPDS, ni se hizo público. -       El acopio de nitrato de amonio (agro-tóxico)  perjudicará la salud de los vecinos de Necochea y Quequén, y dada la contigüidad con la Central termoeléctrica que trabaja con fuel-oil, es altamente explosivo. -       Porque esa zona ya se inundó una vez y si esto ocurre sería un desastre. -       Porque su almacenamiento y transporte genera contaminación no existiendo vías especiales de circulación ése agroquímico. -        no hay infraestructura adecuada de seguridad y emergencia para contingencias y accidentes. -       Porque traerá aparejada perdidas de fuentes de trabajo  de hotelería, comercios y consecuente desvalorización inmobiliaria de las tierras , casas y comercios circundantes. -       Porque colisiona con la ordenanza 7069/2010 que reglamenta la localización de depósitos de agroquímicos indicando lugares especiales a más de 400 m de zonas urbanas. -      Con los giros 11 y 12 se pretende bajar costos. Nidera maneja los fertilizantes sólidos. Ponal los líquidos, el resto se transporta con camiones en la periferia de la ciudad. Con esto se acabará el trabajo de transportistas y el comercio local ya no tendrá esos ingresos. Por todo ello decimos NO a las PLANTAS DE NITRATO DE AMONIO EN LOS GIROS 11 Y 12 ref=group_headerhttps_//www.facebook.com/elparquenosevende/ Si querés informarte sobre lo que significa la planta de fertilizantes en nuestro puerto te invito a que mires este grupo  https://www.facebook.com/NO-a-la-planta-de-fertilizantes-en-puerto-Necochea-1223274417805819/  

El Parque no se Vende
1,437 supporters