Topic

bomberos

6 petitions

Started 8 months ago

Petition to Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Ximo Puig, Elena Cebrián Calvo

SALVEM LLUTXENT _ por la lucha contra incendios la prevención y la reforestación.

LA INFORMACIÓ ESTÀ EN VALENCIÀ i CASTELLÀ.  LA INFORMACIÓN ESTÁ EN CASTELLANO Y VALENCIANO. VAYAN AL FINAL. EN VALENCIÀ Llutxent (València) es crema.  Encara que sabem que el foc no ha estat provocat i que s'ha actuat amb la major professionalitat per poder extingir l'incendi. Volem demanar a la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, i per tant a la consellera la Senyora Elena Cebrián Calvo així com al president Ximo Puig, el compromís dels següents punts: VOLEM ARRANCAR EL COMPROMÍS de: 1. Aprovar un increment salarial i en la dotació destinada als bombers i forestals de la Generalitat Valenciana. Noves eines, nous equipaments, s'estan jugant la vida per tots/es. 2. La creació d'una taula de negociació/estudi amb les entitats implicades (bombers, forestals...) per refer i/o establir uns protocols en el manteniment dels nostres paratges naturals (boscos, rius). Una taula per escolar la seva veu i la seva opinió. Ells son els professionals, no els polítics. Escoltar que necessiten.  3. Al mateix temps, aprovar un pressupostos majors per a la neteja i conservació dels nostres paratges naturals (boscos, rius...).  Pressupost exclusiu per la neteja i manteniment. Debatre en la taula de negociació/estudi, el millor sistema pel manteniment, neteja i conservació. (Implicar a la ciutadania, entitats, aturats...) 4. Aprovar i destinar una partida pressupostaria especial per a la reforestació de l'incendi de LLUTXENT i totes les zones afectades.  POTS AJUDAR MÉS EN http://salvemllutxent.mozello.es EN CASTELLANO Llutxent (València) se quema.  Aunque sabemos que el fuego no ha sido provocado y que se actuó con la mayor profesionalidad para poder detener el incendio. Queremos pedir a la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, y por tanto a la consellera la Señora Elena Cebrián Calvo así como al President el Sr. Ximo Puig, el compromiso de los siguientes puntos: QUEREMOS ARRANCAR EL SIGUIENTE COMPROMISO: 1. Aprobar un incremento salarial y en la dotación destinada a los bomberos y forestales de la Generalitat Valenciana. Nuevas herramientas, equipamientos, pues se están jugando la vida. 2. La creación de una mesa de negociación/estudio con las entidades implicadas (bomberos, forestales...) para rehacer y/o establecer unos protocolos en el mantenimiento de nuestros parajes naturales (bosques, ríos...) una mesa para escuchar la voz y su opinión. Ellos son los profesionales, no los políticos. Escuchar lo que necesitan y como lo necesitan.  3. Al mismo tiempo, aprobar unos presupuestos mayores para la limpieza y conservación de nuestros parajes naturales (bosques, ríos...). Presupuestos exclusivos para la limpieza y mantenimiento. Debatir en la mesa de negociación/estudio, el mejor sistema para el mantenimiento, limpieza y conservación. (Implicar a la ciudadanía, entidades, parados...). 4. Aprobar y destinar una partida presupuestaria especial para la reforestación del incendio de LLUTXENT y de todas sus zonas afectadas.   PUEDES AYUDAR MÁS EN  http://salvemllutxent.mozello.es

SALVEM_LLUTXENT
1,245 supporters
Started 8 months ago

Petition to José María Ángel Batalla, Juan Ignacio Ponce Guardiola, Beatriz Gascó Verdier

Servei de Bombers Forestals GV: Cap company/a fora!!!- Ningún/a compañer@ fuera!!!

(VALENCIÀ-CASTELLANO) Per la finalització del frau de llei de l'empresa Tragsa i la inclusió en la Relació de Personal dels/les Bombers/es Forestals amb contractes il·lícits.  Tragsa és l'empresa pública que, gràcies a l'encomana aprovada pel Consell, gestiona els recursos de les Unitats que componen el Servei de Bombers Forestals. Aquestes Unitats estàn destinades a l'extinció d'incendis forestals, i actuacions en altres emergències en matèria forestal al País Valencià. Entre d'altres coses, Tragsa s'encarrega de la contractació del personal d'aquestes unitats: 550 treballadors/es durant tot l'any, més 220 treballadors/es que s'incorporen en les Brigades de Reforç durant el període de màxim risc. Un total de 770 persones que any rere any es juguen la vida en l'extinció dels incendis forestals. Segons el VI Conveni Col·lectiu del personal de l'empresa Tragsa adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, preveu en el seu article 23, que els treballadors/es de les Brigades de Reforç adquiriran la condició de fixes discontinus d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.8 i l'art. 16 de l'Estatut dels Treballadors. Però, malauradament, la realitat és un altra i Tragsa porta incomplint la llei des de 2015. Amb un 30% de la plantilla que treballa tot l'any precaritzat, amb un contracte d'obra o servei determinat i signant addendes semestrals. El cas dels treballadors/es que no treballen tot l'any la situació encara és més precària: de 220 aproximadament el 50% compliria els requisit per a ser fixe discontinu segons Inspecció de Treball de València; on resol amb l'informe del 21 de desembre de 2016 que: "l'empresa ha estat fent contractes per obra o servei determinat, amb els treballadors de les Brigades de Reforç, en lloc del contracte fixe discontinu procedent, conforme a la normativa i jurisprudència anomenada". A pesar de que 100 treballadors/es han passat ja pels jutjats i els jutges els han donat la raó en les seves demandes, Tragsa no només NO aplica les sentències sinó que les recorre a instàncies superiors per tractar-se d'una empresa pública, amb tota la despesa a l'erari públic que el recurs suposa. Pròximament s'iniciarà les negociacions tècniques per a que el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana siga gestionat directament per l'administració, sense l'empresa Tragsa. En aquest procés, les persones afectades per aquest contractes fraudulents, es poden veure excloses en la subrogació de personal, per no pertànyer en la Relació de Personal (RP) de l'empresa, lloc que els pertany per llei. Cometén així també la Generalitat Valenciana a traves de la AVRSE, si no resol la situació d'aquestes persones, la continuació del frau de llei que realitza l'empresa Tragsa. Sent còmplice directa d'aquesta injustícia. Ja que com a molt pretén subrogar aquest personal en la mateixa forma contractual il·lícita. S'apropen de nou temps incerts per als BBFF que treballem estacionalment o que cobrim interinatges/prejubilacions . El nostre futur és veu condicionat a les noves "regles de joc" que ens suposarà un nou conveni, com altres vegades ens veiem exposades amb total indefensió al que negociaran altres i ens afectarà a nosaltres amb la diferència, aquesta vegada...que les sentències en primera instància ens estan donant la raó. Així doncs, demanem la incorporació del llistat de personal (LP) al llistat de Relació de Personal de Tragsa (RP), ja que TOTXS els components de la LP o bé tenen dos campanyes o bé cobreixen interinatges/prejubilacions amb duració superior a 6 mesos. Per un servei de BBFF q no deixe a ningú pel camí!!! Els/les que estem ens quedem!! ____________________________________________________________ CASTELLANO: Por la finalización del fraude de ley de la empresa Tragsa y la inclusión en la Relación de Personal de los/las Bomberos/as Forestales con contratos ilícitos. Tragsa es la empresa pública que, gracias a la encomienda aprobada por el Consell, gestiona los recursos de las Unidades que componen el Servicio de Bomberos Forestales. Estas Unidades están destinadas a la extinción de incendios forestales, y actuaciones en otras emergencias en materia forestal en el PaísValencià. Entre otras cosas, Tragsa se encarga de la contratación del personal de estas unidades: 550 trabajadores / as durante todo el año, más 220 trabajadores / as que se incorporan en las Brigadas de Refuerzo durante el período de máximo riesgo . Un total de 770 personas que año tras año se juegan la vida en la extinción de los incendios forestales.Según el VI Convenio Colectivo del personal de la empresa Tragsa adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana, prevé en su artículo 23, que los trabajadores / as de las Brigadas de Refuerzo adquirirán la condición de fijos discontinuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.8 y el arte. 16 del Estatuto de los Trabajadores.Pero, desgraciadamente, la realidad es otra y Tragsa lleva incumpliendo la ley desde 2015. Con un 30% de la plantilla que trabaja todo el año precarizado, con un contrato de obra o servicio determinado y firmando adendas semestrales. El caso de los trabajadores / as que no trabajan todo el año la situación es aún más precaria: de 220 aproximadamente el 50% cumpliría los requisito para ser fijo discontinuo según Inspección de Trabajo de Valencia; donde resuelve con el informe del 21 de diciembre de 2016 que:"La empresa ha estado haciendo contratos por obra o servicio determinado, con los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo, en lugar del contrato fijo discontinuo procedente, conforme a la normativa y jurisprudencia referida ".A pesar de que 100 trabajadores / as han pasado ya por los juzgados y los jueces les han dado la razón en sus demandas, Tragsa no sólo NO aplica las sentencias sino que las recurre a instancias superiores por tratarse de una empresa pública, con todo el gasto al erario público que el recurso supone.Próximamente se iniciarán las negociaciones técnicas para que el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana sea gestionado directamente por la administración, sin la empresa Tragsa. En este proceso, las personas afectadas por este contratos fraudulentos, se pueden ver excluidas en la subrogación de personal, por no pertenecer en la Relación de Personal (RP) de la empresa, puesto que les pertenece por ley.Cometiendo así también la Generalitat Valenciana a través de la AVRSE, la continuación del fraude de ley que realiza la empresa Tragsa. Siendo cómplice directa de esta injusticia. Ya que como mucho pretende subrogar este personal en la misma forma contractual ilícita.Se acercan de nuevo tiempos inciertos para los BBFF que trabajamos estacionalmente o que cubrimos interinajes / prejubilaciones. Nuestro futuro es ve condicionado a las nuevas "reglas de juego" que nos supondrá un nuevo convenio, como otras veces nos vemos expuestas con total indefensión al que negociarán otros y nos afectará a nosotros con la diferencia, esta vez ... que las sentencias en primera instancia nos están dando la razón. Así pues, pedimos la incorporación del listado de personal (LP) en el listado de Relación de Personal de Tragsa (RP), ya que TODXS los componentes de la LP o bien tienen dos campañas o bien cubren interinajes / prejubilaciones con duración superior a 6 meses . Por un servicio de BBFF q no deje a nadie por el camino !!! Los/las que estamos nos quedamos !!  

Joan Gimeno
1,679 supporters
This petition won 9 months ago

Petition to Diana Von Borstel Luna, Alejandro Blanco Hernandez, Guadalupe Rojas Moreno, Maritza Muñoz Vargas, Sergio Ulises Garcia Covarruvias

Si ley de Bomberos B.C.S. pero #primeroescuchanos

 La Iniciativa de Ley de Bomberos de Baja California Sur, no es del conocimiento del los cuerpos  de Bomberos del Estado, por lo que esperamos el documento del proyecto sea tropicalizado. Desconocemos si este documento tendrá el explícito objetivo de enmarcar las mejores condiciones y beneficios para el personal, no solo de un municipio sino de Baja California Sur.  #primeroescuchanos Celebra el H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas el proyecto de Iniciativa de Ley del Cuerpo de Bomberos del Estado de Baja California Sur, presentado por la Diputada Diana Von Borstel Luna, pues el contar con un marco jurídico que garantice las prestaciones sociales de los vulcanos, así como el desarrollo técnico y operativo de las corporaciones, es de vital importancia para brindar un servicio de calidad y profesional a la ciudadanía de Baja California Sur en sus cinco municipios. #primeroescuchanos “Esta ley, que está a punto de leerse en el Congreso ante el pleno no es del conocimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. Yo tengo un conocimiento mínimo de este proyecto de iniciativa, y obviamente si me gustaría conocerla, estudiarla y hacer algunas aportaciones que puedan ser pertinentes para garantizar ese objetivo que persigue la Ley: Garantizar las prestaciones sociales de los bomberos y garantizar ese apoyo jurídico sobre la operatividad de los Cuerpos de Bomberos.” Comenta Cdte. Juan Antonio Carbajal CSL  

H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas
1,264 supporters
Started 2 years ago

Petition to Carlos Novillo Piris, Engracia Hidalgo Tena, Ángel Garrido García, Enrique Ruiz Escudero, Cristina Cifuentes

Cubrir las carencias del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Me presento, soy un opositor a bombero, de 35 años, casado, con un hijo de dos años recién cumplidos y a la espera de otro.Puedo decir que hablo en nombre de otros 42 compañeros más, junto con los cuales formo parte de las listas de espera de funcionarios interinos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Estas listas surgen de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria de 2013.Las pretensiones del presente escrito son:1. Manifestarles mi incredulidad y total indignación por la postura contraria que hasta la fecha se está adoptando tanto por parte de la Dirección General de Protección Ciudadana como por las Organizaciones sindicales más representativas del Cuerpo de Bomberos de la CM con respecto a la presencia de bomberos interinos prevista en las Bases anteriormente mencionadas.2. Exponer una serie de hechos que se han ido produciendo desde la publicación de las Bases de la convocatoria por los cuales me he sentido durante todo este tiempo decepcionado, estafado, engañado y ninguneado, tanto por la Administración de la Comunidad de Madrid como por las Organizaciones sindicales. 3. Plantear una serie de cuestiones y reflexiones con la finalidad de poder obtener una explicación razonada y bien fundamentada (no me vale un “antes de que entre un interino quemamos los parques!” como hemos llegado a escuchar en este tiempo) que me haga entender la postura tan cerrada que se está adoptando hasta el momento en relación al uso de la lista de espera de bomberos interinos.4. Invitar, tanto a la Administración como a las Organizaciones sindicales, a la reflexión y al diálogo sin prejuicios sobre el uso de bomberos interinos en la Comunidad de Madrid, al igual que se hace en este mismo momento en Cuerpos de Bomberos de otras Comunidades Autónomas, Consorcios y municipios donde, por cierto, están presentes las mismas Organizaciones sindicales y su Administración la rigen gobernantes del mismo “color” político. Sin ánimo de ser exhaustivo, los sucesos que me gustaría poner en su conocimiento son los siguientes:- El 11 de noviembre de 2013 se publicaron en el BOCM las Bases en las que se establecía la creación de “una lista de espera con los aspirantes del turno libre que, no habiendo superado la oposición, hubieran aprobado la totalidad de los ejercicios de que consta la misma”.Me consta, porque yo fui uno de ellos, que la expectativa de, por primera vez en la Comunidad de Madrid, formar parte de una lista de espera de bomberos interinos hizo que muchos opositores se ilusionaran y apostaran (pagando la correspondiente tasa por derechos de examen y dedicando buena parte de su tiempo y sus recursos a prepararse unas pruebas tan específicas como las de la Comunidad de Madrid) por prepararse esta oposición y no otra.Me gustaría hacer hincapié en el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en otros servicios que presta la Comunidad de Madrid, como son educación (docentes) y sanidad (enfermeros/as, auxiliares…), por ejemplo, en los que la figura del funcionario/a interino/a está tan arraigada, las 43 personas que formamos parte de estas listas de espera hemos tenido que superar todas las pruebas de que constaba una oposición tan exigente como esta (en mi caso: psicotécnico, temario, físicas, maniobras y circulación con un vehículo propio del Servicio, claustrofobia, vértigo y un reconocimiento médico). Y resalto este aspecto porque, ¿cómo es posible que, en los servicios anteriormente mencionados, para cubrir las vacantes, bajas o incidencias, las Organizaciones sindicales (CSI-F, CCOO, CSIT) se muestren favorables y acepten la creación y uso de listas de espera para funcionarios/as interinos/as, cuyo único requisito para formar parte de ellas es la mera presentación a la última convocatoria de oposiciones realizada, dando lugar, de forma habitual, a la presencia de personal interino que ni siquiera ha superado uno solo de los ejercicios de que constaba su oposición, es decir, que no ha acreditado ni un mínimo de cualificación para el puesto ofertado, y, sin embargo, estas mismas Organizaciones sindicales se muestren tan contrarias y beligerantes ante la creación y uso de una lista de espera de bomberos interinos cuyos integrantes han tenido que superar absolutamente todos los ejercicios de que constaba su oposición? A la vista de que la presencia de funcionarios/as interinos/as está bastante normalizada dentro de la Administración, ¿acaso es que las Organizaciones sindicales consideran que los que integramos esta lista de espera en concreto no hemos demostrado una cualificación mínima para cubrir vacantes, bajas o incidencias relacionadas con los puestos ofertados? Quiero recordar que de los miles de aspirantes que nos presentamos, 61 obtuvieron plaza y sólo 43 más conseguimos superar todas las pruebas. Mi decepción es máxima cuando, además de la defensa y uso del funcionario/a interino/a, expuesto anteriormente, por parte tanto de la Administración como de las Organizaciones sindicales en la Comunidad de Madrid, compruebo como en los Cuerpos de Bomberos de otras Administraciones la figura del bombero interino lleva tiempo instaurada. En este punto resulta chocante la presencia, en los Servicios de Extinción de Incendios de estas otras Administraciones, de las mismas Organizaciones sindicales, coincidiendo en muchos casos con un equipo de gobierno del mismo “color” político que el de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible una diferencia de criterio tan manifiesta? Ya no sólo es que dentro de una misma Comunidad Autónoma las Organizaciones sindicales y la Administración no sean capaces de tener un criterio unificado con respecto al uso de funcionarios interinos, ya que por lo visto depende del tipo de servicio del que van a formar parte, sino que, incluso dentro de un mismo servicio, como es el de Extinción de Incendios, ni los equipos de gobierno ni los sindicatos son capaces de mantener un criterio claro, de tal modo que, por poner un ejemplo claro y concreto:- CCOO, en el Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia, defiende que el personal interino del CEIS “debe tener las condiciones laborales iguales a los funcionarios de carrera” y que “los servicios extraordinarios deben realizarse por toda la plantilla, personal de carrera e interinos” y, sin embargo, en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid son totalmente contrarios a que se contrate personal interino ya que, según ellos, “esto no aporta nada y sí resta”.Algunas de las Administraciones en las que me consta que se hace uso actualmente de bomberos interinos son:- Ayuntamiento de Fuenlabrada.- Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia.- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.- Consorcio de Bomberos de Toledo.- Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Badajoz.- Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.- Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.- Bomberos Diputación de Valladolid.- Ayuntamiento de Soria.- Etc. · El 10 de noviembre de 2015, se celebró en la Asamblea de Madrid una sesión de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El Ilmo. Sr. D. Francisco Lara Casanova, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, formuló una pregunta cuya finalidad era saber qué decisión pensaba tomar el Gobierno en relación a la lista de espera de funcionarios interinos objeto del presente escrito. Respondiendo a la pregunta intervino el Sr. Viceconsejero de Presidencia y Justicia (D. Enrique Ruiz Escudero) el cual, tras una serie de consideraciones previas, concluyó manifestando lo siguiente:“En referencia a la pregunta que me había realizado, sí le digo que las listas de interinos se constituirán justo después de que finalice el periodo de formación selectiva; el periodo de formación selectiva de esos 61 bomberos comenzó el día 1 de octubre… cuando acabe este periodo saldrá ya esa lista de interinidad para que, luego, según las necesidades que tenga el Cuerpo de Bomberos, se vaya tirando de los efectivos de esa lista para completar las funciones que sean necesarias.”Sobre esta intervención me gustaría incidir en varios puntos:1. El periodo de formación de los 61 bomberos que obtuvieron plaza concluyó hace más de un año y es justo ahora cuando se acaban de constituir las listas de interinos. No entiendo el motivo de esta tardanza.2. El Sr. Viceconsejero reconoce en sus consideraciones previas que el Cuerpo de Bomberos adolece de una serie de ineficiencias, mencionando concretamente la escasa convocatoria de plazas, las horas extraordinarias y la presencia de un número variable de bomberos según la estacionalidad. Además, añade que “el objetivo fundamental es, principalmente, racionalizar los recursos humanos del Cuerpo de Bomberos”. En relación a la escasa convocatoria de plazas, parece que hay un reconocimiento bastante generalizado (por parte de bomberos, sindicatos e incluso del propio Gobierno) de la falta de personal, hecho que, como apuntó el propio Sr. Viceconsejero, se agudiza en determinadas épocas del año. En relación a las horas extraordinarias… este asunto me parece todo un despropósito. El 22 de septiembre de 2015 se celebró otra sesión en la Asamblea de Madrid de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Durante esta sesión, el Ilmo. Sr. D. César Zafra Hernández, portavoz adjunto del grupo parlamentario Ciudadanos, denunció que “la Comunidad de Madrid se gasta alrededor de 8 millones de euros en horas extra del Cuerpo de Bomberos (en una plantilla de 1.267 efectivos de personal operativo) en vez de cubrir las vacantes necesarias”. En su turno de réplica, el Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno (D. Ángel Garrido García) no negó en ningún momento este dato. Sí destacó que no se mostraba partidario de eliminar todas las horas extra y, además, añadió que creía que había “que llegar a un equilibrio razonable entre una plantilla bien dimensionada y un número apropiado de horas extra”.Bajo mi punto de vista, un gasto en horas extra tan desproporcionado no responde a una plantilla bien dimensionada y, ni mucho menos, a una racionalización adecuada de los recursos de que dispone el Cuerpo de Bomberos. ¿De verdad no hay actualmente alternativas mucho más eficientes para cubrir las vacantes, bajas, incidencias y necesidades puntuales del servicio? ¿Acaso las personas que integramos las listas de interinos no formamos parte de los recursos humanos a disposición del Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo es posible que, disponiendo de una lista de espera de interinos cualificados y dispuestos, se siga optando por este gasto desorbitado en horas extra? · Actualmente, están dando comienzo las pruebas selectivas de la convocatoria de plazas de 2016 para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Es decir que, hasta como mínimo, dentro de algo más de un año (que es cuando podría concluir el curso de formación) no se incorporarían los nuevos efectivos resultantes de esta convocatoria.La no incorporación de nuevos efectivos hasta bien entrado el año 2018 acrecienta sobremanera las ineficiencias expuestas anteriormente ya que desde las últimas incorporaciones, correspondientes a la convocatoria del año 2013, se ha abierto un parque nuevo (Valdemoro), se han producido ascensos a mandos intermedios, se han dado más jubilaciones, etc. ¿Quiere esto decir que se va a seguir apostando por seguir incrementando, aún más si cabe, el gasto, ya de por sí desmedido, en horas extra? Me gustaría terminar planteando una última reflexión que intenta resumir la esencia de lo que he querido transmitir en este escrito:¿Es que a nadie, de la Administración o de las Organizaciones sindicales, le va a parecer razonable que, ante el reconocimiento (por parte de la misma Administración) y denuncia (por parte de los mismos sindicatos) de la falta de personal, hecho que, además, queda patente tras constatarse el desorbitado gasto en horas extra que dedica el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en cubrir vacantes, bajas e incidencias, y ante la reciente creación de las listas de interinos previstas por la propia Administración en la convocatoria del año 2013, cuyos integrantes han tenido que superar, al igual que los que obtuvieron su plaza de funcionario de carrera, todos los ejercicios de que constaba la oposición, demostrando así una cualificación más que suficiente, se haga uso de dichas listas para subsanar así las ineficiencias actuales del servicio? La adopción de esta medida ya se lleva a cabo y se tiene por normalizada en muchos otros Cuerpos de Bomberos, ¿Por qué aquí no? ¿Es que acaso la Administración no gozaría así de una mayor flexibilidad a la hora de gestionar los recursos de que dispone? ¿Es que acaso los sindicatos no verían así satisfechas, en parte, de forma inmediata sus constantes demandas de más personal? ¿Es que acaso las 43 familias que estamos detrás de estas listas de interinos no veríamos así satisfechas nuestra necesidad de trabajar, encima por algo por lo que llevamos luchando tanto tiempo? Espero que este escrito les haga replantearse la postura que hasta el momento están manteniendo en relación a la presencia de las listas de espera de bomberos interinos y sean capaces de ver su uso como parte de la solución a las ineficiencias existentes en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y no como un problema más. Quiero ser optimista en este sentido, ya que ni yo, ni mis 42 compañeros, encontramos ninguna razón por la cual el uso de estas listas pueda suponer un problema al servicio. Todo lo contrario. Creemos que un uso racional y acordado de las mismas puede suponer un beneficio para todas las partes implicadas. Atentamente, LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Bomberos Interinos de la CM
621 supporters