Topic

bomberos

6 petitions

Started 4 months ago

Petition to Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Ximo Puig, Elena Cebrián Calvo

SALVEM LLUTXENT _ por la lucha contra incendios la prevención y la reforestación.

LA INFORMACIÓ ESTÀ EN VALENCIÀ i CASTELLÀ.  LA INFORMACIÓN ESTÁ EN CASTELLANO Y VALENCIANO. VAYAN AL FINAL. EN VALENCIÀ Llutxent (València) es crema.  Encara que sabem que el foc no ha estat provocat i que s'ha actuat amb la major professionalitat per poder extingir l'incendi. Volem demanar a la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, i per tant a la consellera la Senyora Elena Cebrián Calvo així com al president Ximo Puig, el compromís dels següents punts: VOLEM ARRANCAR EL COMPROMÍS de: 1. Aprovar un increment salarial i en la dotació destinada als bombers i forestals de la Generalitat Valenciana. Noves eines, nous equipaments, s'estan jugant la vida per tots/es. 2. La creació d'una taula de negociació/estudi amb les entitats implicades (bombers, forestals...) per refer i/o establir uns protocols en el manteniment dels nostres paratges naturals (boscos, rius). Una taula per escolar la seva veu i la seva opinió. Ells son els professionals, no els polítics. Escoltar que necessiten.  3. Al mateix temps, aprovar un pressupostos majors per a la neteja i conservació dels nostres paratges naturals (boscos, rius...).  Pressupost exclusiu per la neteja i manteniment. Debatre en la taula de negociació/estudi, el millor sistema pel manteniment, neteja i conservació. (Implicar a la ciutadania, entitats, aturats...) 4. Aprovar i destinar una partida pressupostaria especial per a la reforestació de l'incendi de LLUTXENT i totes les zones afectades.  POTS AJUDAR MÉS EN http://salvemllutxent.mozello.es EN CASTELLANO Llutxent (València) se quema.  Aunque sabemos que el fuego no ha sido provocado y que se actuó con la mayor profesionalidad para poder detener el incendio. Queremos pedir a la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, y por tanto a la consellera la Señora Elena Cebrián Calvo así como al President el Sr. Ximo Puig, el compromiso de los siguientes puntos: QUEREMOS ARRANCAR EL SIGUIENTE COMPROMISO: 1. Aprobar un incremento salarial y en la dotación destinada a los bomberos y forestales de la Generalitat Valenciana. Nuevas herramientas, equipamientos, pues se están jugando la vida. 2. La creación de una mesa de negociación/estudio con las entidades implicadas (bomberos, forestales...) para rehacer y/o establecer unos protocolos en el mantenimiento de nuestros parajes naturales (bosques, ríos...) una mesa para escuchar la voz y su opinión. Ellos son los profesionales, no los políticos. Escuchar lo que necesitan y como lo necesitan.  3. Al mismo tiempo, aprobar unos presupuestos mayores para la limpieza y conservación de nuestros parajes naturales (bosques, ríos...). Presupuestos exclusivos para la limpieza y mantenimiento. Debatir en la mesa de negociación/estudio, el mejor sistema para el mantenimiento, limpieza y conservación. (Implicar a la ciudadanía, entidades, parados...). 4. Aprobar y destinar una partida presupuestaria especial para la reforestación del incendio de LLUTXENT y de todas sus zonas afectadas.   PUEDES AYUDAR MÁS EN  http://salvemllutxent.mozello.es

SALVEM_LLUTXENT
1,240 supporters
Started 4 months ago

Petition to José María Ángel Batalla, Juan Ignacio Ponce Guardiola, Beatriz Gascó Verdier

Servei de Bombers Forestals GV: Cap company/a fora!!!- Ningún/a compañer@ fuera!!!

(VALENCIÀ-CASTELLANO) Per la finalització del frau de llei de l'empresa Tragsa i la inclusió en la Relació de Personal dels/les Bombers/es Forestals amb contractes il·lícits.  Tragsa és l'empresa pública que, gràcies a l'encomana aprovada pel Consell, gestiona els recursos de les Unitats que componen el Servei de Bombers Forestals. Aquestes Unitats estàn destinades a l'extinció d'incendis forestals, i actuacions en altres emergències en matèria forestal al País Valencià. Entre d'altres coses, Tragsa s'encarrega de la contractació del personal d'aquestes unitats: 550 treballadors/es durant tot l'any, més 220 treballadors/es que s'incorporen en les Brigades de Reforç durant el període de màxim risc. Un total de 770 persones que any rere any es juguen la vida en l'extinció dels incendis forestals. Segons el VI Conveni Col·lectiu del personal de l'empresa Tragsa adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, preveu en el seu article 23, que els treballadors/es de les Brigades de Reforç adquiriran la condició de fixes discontinus d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.8 i l'art. 16 de l'Estatut dels Treballadors. Però, malauradament, la realitat és un altra i Tragsa porta incomplint la llei des de 2015. Amb un 30% de la plantilla que treballa tot l'any precaritzat, amb un contracte d'obra o servei determinat i signant addendes semestrals. El cas dels treballadors/es que no treballen tot l'any la situació encara és més precària: de 220 aproximadament el 50% compliria els requisit per a ser fixe discontinu segons Inspecció de Treball de València; on resol amb l'informe del 21 de desembre de 2016 que: "l'empresa ha estat fent contractes per obra o servei determinat, amb els treballadors de les Brigades de Reforç, en lloc del contracte fixe discontinu procedent, conforme a la normativa i jurisprudència anomenada". A pesar de que 100 treballadors/es han passat ja pels jutjats i els jutges els han donat la raó en les seves demandes, Tragsa no només NO aplica les sentències sinó que les recorre a instàncies superiors per tractar-se d'una empresa pública, amb tota la despesa a l'erari públic que el recurs suposa. Pròximament s'iniciarà les negociacions tècniques per a que el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana siga gestionat directament per l'administració, sense l'empresa Tragsa. En aquest procés, les persones afectades per aquest contractes fraudulents, es poden veure excloses en la subrogació de personal, per no pertànyer en la Relació de Personal (RP) de l'empresa, lloc que els pertany per llei. Cometén així també la Generalitat Valenciana a traves de la AVRSE, si no resol la situació d'aquestes persones, la continuació del frau de llei que realitza l'empresa Tragsa. Sent còmplice directa d'aquesta injustícia. Ja que com a molt pretén subrogar aquest personal en la mateixa forma contractual il·lícita. S'apropen de nou temps incerts per als BBFF que treballem estacionalment o que cobrim interinatges/prejubilacions . El nostre futur és veu condicionat a les noves "regles de joc" que ens suposarà un nou conveni, com altres vegades ens veiem exposades amb total indefensió al que negociaran altres i ens afectarà a nosaltres amb la diferència, aquesta vegada...que les sentències en primera instància ens estan donant la raó. Així doncs, demanem la incorporació del llistat de personal (LP) al llistat de Relació de Personal de Tragsa (RP), ja que TOTXS els components de la LP o bé tenen dos campanyes o bé cobreixen interinatges/prejubilacions amb duració superior a 6 mesos. Per un servei de BBFF q no deixe a ningú pel camí!!! Els/les que estem ens quedem!! ____________________________________________________________ CASTELLANO: Por la finalización del fraude de ley de la empresa Tragsa y la inclusión en la Relación de Personal de los/las Bomberos/as Forestales con contratos ilícitos. Tragsa es la empresa pública que, gracias a la encomienda aprobada por el Consell, gestiona los recursos de las Unidades que componen el Servicio de Bomberos Forestales. Estas Unidades están destinadas a la extinción de incendios forestales, y actuaciones en otras emergencias en materia forestal en el PaísValencià. Entre otras cosas, Tragsa se encarga de la contratación del personal de estas unidades: 550 trabajadores / as durante todo el año, más 220 trabajadores / as que se incorporan en las Brigadas de Refuerzo durante el período de máximo riesgo . Un total de 770 personas que año tras año se juegan la vida en la extinción de los incendios forestales.Según el VI Convenio Colectivo del personal de la empresa Tragsa adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana, prevé en su artículo 23, que los trabajadores / as de las Brigadas de Refuerzo adquirirán la condición de fijos discontinuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.8 y el arte. 16 del Estatuto de los Trabajadores.Pero, desgraciadamente, la realidad es otra y Tragsa lleva incumpliendo la ley desde 2015. Con un 30% de la plantilla que trabaja todo el año precarizado, con un contrato de obra o servicio determinado y firmando adendas semestrales. El caso de los trabajadores / as que no trabajan todo el año la situación es aún más precaria: de 220 aproximadamente el 50% cumpliría los requisito para ser fijo discontinuo según Inspección de Trabajo de Valencia; donde resuelve con el informe del 21 de diciembre de 2016 que:"La empresa ha estado haciendo contratos por obra o servicio determinado, con los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo, en lugar del contrato fijo discontinuo procedente, conforme a la normativa y jurisprudencia referida ".A pesar de que 100 trabajadores / as han pasado ya por los juzgados y los jueces les han dado la razón en sus demandas, Tragsa no sólo NO aplica las sentencias sino que las recurre a instancias superiores por tratarse de una empresa pública, con todo el gasto al erario público que el recurso supone.Próximamente se iniciarán las negociaciones técnicas para que el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana sea gestionado directamente por la administración, sin la empresa Tragsa. En este proceso, las personas afectadas por este contratos fraudulentos, se pueden ver excluidas en la subrogación de personal, por no pertenecer en la Relación de Personal (RP) de la empresa, puesto que les pertenece por ley.Cometiendo así también la Generalitat Valenciana a través de la AVRSE, la continuación del fraude de ley que realiza la empresa Tragsa. Siendo cómplice directa de esta injusticia. Ya que como mucho pretende subrogar este personal en la misma forma contractual ilícita.Se acercan de nuevo tiempos inciertos para los BBFF que trabajamos estacionalmente o que cubrimos interinajes / prejubilaciones. Nuestro futuro es ve condicionado a las nuevas "reglas de juego" que nos supondrá un nuevo convenio, como otras veces nos vemos expuestas con total indefensión al que negociarán otros y nos afectará a nosotros con la diferencia, esta vez ... que las sentencias en primera instancia nos están dando la razón. Así pues, pedimos la incorporación del listado de personal (LP) en el listado de Relación de Personal de Tragsa (RP), ya que TODXS los componentes de la LP o bien tienen dos campañas o bien cubren interinajes / prejubilaciones con duración superior a 6 meses . Por un servicio de BBFF q no deje a nadie por el camino !!! Los/las que estamos nos quedamos !!  

Joan Gimeno
1,675 supporters
This petition won 5 months ago

Petition to Diana Von Borstel Luna, Alejandro Blanco Hernandez, Guadalupe Rojas Moreno, Maritza Muñoz Vargas, Sergio Ulises Garcia Covarruvias

Si ley de Bomberos B.C.S. pero #primeroescuchanos

 La Iniciativa de Ley de Bomberos de Baja California Sur, no es del conocimiento del los cuerpos  de Bomberos del Estado, por lo que esperamos el documento del proyecto sea tropicalizado. Desconocemos si este documento tendrá el explícito objetivo de enmarcar las mejores condiciones y beneficios para el personal, no solo de un municipio sino de Baja California Sur.  #primeroescuchanos Celebra el H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas el proyecto de Iniciativa de Ley del Cuerpo de Bomberos del Estado de Baja California Sur, presentado por la Diputada Diana Von Borstel Luna, pues el contar con un marco jurídico que garantice las prestaciones sociales de los vulcanos, así como el desarrollo técnico y operativo de las corporaciones, es de vital importancia para brindar un servicio de calidad y profesional a la ciudadanía de Baja California Sur en sus cinco municipios. #primeroescuchanos “Esta ley, que está a punto de leerse en el Congreso ante el pleno no es del conocimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. Yo tengo un conocimiento mínimo de este proyecto de iniciativa, y obviamente si me gustaría conocerla, estudiarla y hacer algunas aportaciones que puedan ser pertinentes para garantizar ese objetivo que persigue la Ley: Garantizar las prestaciones sociales de los bomberos y garantizar ese apoyo jurídico sobre la operatividad de los Cuerpos de Bomberos.” Comenta Cdte. Juan Antonio Carbajal CSL  

H. Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas
1,264 supporters