Topic

arts

8 petitions

Started 2 months ago

Petition to นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , อธิบดีกรมศิลปากร

ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี สั่งกรมศิลป์ฯ ระงับยับยั้งโครงการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ และแต่งตั้งกรรมการผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาเพื่อทบทวน ตรวจตราและแก้ไขความเสียหาย

เรื่อง ขอให้ระงับยับยั้งโครงการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร และแต่งตั้งกรรมการผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาเพื่อทบทวน ตรวจตราและแก้ไขความเสียหาย เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร ตามที่มีข่าวปรากฎขึ้นในสื่อสาธารณะทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุและสื่อสังคมอีเลคโทรนิคเกี่ยวกับโครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึงภาพลักษณ์และความหมายที่เปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมถอย อันนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ และความไม่พอใจของประชาชนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักและผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างในสมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานวัดอรุณฯกลายเป็นวัดภายในพระราชวัง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่อย่างเป็นทางการว่า “วัดอรุณราชธาราม” เดิมทีมีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มาประดับไว้บนยอดนภศูล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” เดิมทีวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้ เป็นพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ความสำคัญกับลวดลายและความหมายทั้งโครงสร้างและการประดับประดาโดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามที่ประดับบนองค์พระปรางค์นั้น บ่งบอกนัยยะของประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่เริ่มการค้าไทยจีน การย้ายราชธานีสองครั้ง การเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินหลวงของในหลวงหลายรัชกาล ปัจจุบันได้กลายเป็นฉากทัศน์ในการเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและวาระสำคัญอันเป็นราชประเพณีอื่นๆ นอกจากนี้วัดอรุณฯแต่โบราณยังเป็นแหล่งสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการออกศึก ของเหล่าทหารหาญซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าที่ทรงศึกใหญ่ยาวนานมาตลอดรัชกาล จนประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างขวางมากที่สุดกว่ายุคสมัยไหน จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหา ภาคประชาสังคมได้พบเห็นและสรุปปัญหาทั้งในระดับการวางนโยบายบูรณะและระดับปฏิบัติการได้ดังนี้ -กรมศิลปากร ไม่ได้ทำการศึกษาวิจัย  ประเมินสภาพศิลปกรรมโบราณโดยละเอียดก่อนการออกแบบบูรณะ  ทำให้การบูรณะไร้ทิศทางและขาด มาตรฐานที่จะให้ผู้ควบคุมงานใช้การอ้างอิงเพื่อตรวจรับงาน -รื้อผลงานล้ำเลิศของครูช่างโบราณออก จากนั้นทำใหม่โดยเปลี่ยนแปลงจากของเดิม เช่น สีกระเบื้องของยักษ์ ลิง คนธรรพ์ รวมไปถึงลวดลาย ขนาด ซึ่งครูช่างโบราณได้ศึกษาไว้อย่างดีแล้ว -ช่างไร้ฝีมือ ขาดความประณีต -ใช้วัสดุ(ปูนขาว)ที่ไม่ได้มาตรฐานใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับของเดิมทำให้วัสดุกระเบื้องถ้วยเคลือบเริ่มหลุดร่วงๆทั้งๆที่เพิ่งบูรณะเสร็จไปไม่กี่เดือน กล่าวโดยสรุปก็คือ โครงการบูรณะครั้งนี้มีลักษณะเป็นเพียงการปฏิสังขรณ์(Restoration)ที่ขาดความเอาใจใส่ในมิติของความงามทางศิลปกรรมทำให้สุนทรียทัศน์ขาดหาย เกิดความเสื่อมค่าทางอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพุทธปรางค์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภาคประชาสังคมจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งการให้กรมศิลปากรดำเนินการตามนี้ ๑.ระงับยับยั้งและยุติการบูรณะตามสัญญาโครงการในทันที ๒.ให้เปิดเผยสัญญาว่าจ้าง(TOR)แก่สาธารณชนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ ๒๕๔๐ (มาตรา ๗, ๙ และ ๑๑) ๓.แต่งตั้งกรรมการระดับชาติที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าตรวจตรา ทบทวนกระบวนการ วิธีการบูรณะและอนุรักษ์พุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ก่อนที่โครงการบูรณะดังกล่าวจะสร้างความสูญเสียให้กับโบราณสถานวัดอรุณฯมากไปกว่านี้                                       ขอแสดงความนับถืออย่างสูง คณะทำงานภาคประชาสังคมศึกษางานบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ   ผู้ร่วมลงนาม “ภาคประชาสังคม ศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณ-ราชวรารามราชวรวิหาร” ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญ ประจำสถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศ) ทันพงษ์ รัศนานันท์ สื่อสาธารณะ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิภพ บุษราคัมวดี นักเขียนและช่างภาพอิสระ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จันทนา แจ่มทิม ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ครูธานินทร์ ชื่นใจ สกุลช่างเมืองเพชรบุรี กฤษดากร อินกงลาศ ศิลปินจิตรกรรมไทย สกุลช่างเมืองเพชรบุรี วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินอิสระ มานะ ภู่พิชิต ศิลปินอิสระ ผู้ช่วยศาตราจารย์จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ประธานสาขาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วัฒนา แก้วดวงใหญ่ ช่างทำหัวโขน ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ดร.ชลธี สีหะอำไพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ชัยศักดิ์ ชัยบุญ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิวิชชา ยอดนิล ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขนงนุช ยิ้มศิริ ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ม.ร.ว. นารี ยิ้มศิริ ม.ล. พงศ์จรัส รัชนี ม.ล. จรัสพงศ์ รัชนี สุภัค รัชนี ณ อยุธยา ศิริอุไร ทวีทรัพย์อนันต์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุพันธ์ น้ำทิพย์ ศิลปินอิสระ ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินอิสระ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วีระชัย อนุวรกาญจน์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกชา สะท้านวงศ์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนันต์ ประภาโส ครูและศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ 

ภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร
12,478 supporters
Started 8 months ago

Petition to บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด, ไลน์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

GMM TV และ Line พิจารณาการสร้างซีรีส์ "คุณแม่วัยใส"

จากการ์ตูนบนโลกออนไลน์ที่มียอดวิวสูงบน Line Webtoon กำลังจะถูกมาทำเป็นละครซีรีส์แล้ว เรื่องนี้จะไม่ตกใจอะไรเลยถ้าหากว่าเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้ส่งเสริมค่านิยมผิดๆ ของการท้องก่อนวัยอันควร ดังเช่นตัวละคร "ฟ้า" ที่ท้องก่อนวัยอันควรเพราะ "อยากสด" กับแฟนหนุ่ม พอท้องก็แอบหนีออกจากบ้าน หลอกครอบครัวว่ามาเรียนต่อ ใช้เงินที่พ่อแม่ส่งให้มาเลี้ยงลูก เพื่อนบ้านและคนรอบข้างพร้อมหน้าพร้อมตาคอยช่วยเหลือตลอด ทุกอย่างช่างดูสวยงามแต่หากความเป็นจริงบนโลกไม่ได้เป็นดังในเรื่องนี้ เพราะมีวัยรุ่นหลายๆ คนที่ก้าวพลาด กลายเป็นคุณแม่วัยใสโดยไม่ได้ตั้งใจ และใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากจากฐานะทางบ้านและทัศนคติของคนในสังคม จึงอยากใคร่ขอวิงวอนผู้เกี่ยวข้องโปรดช่วยพิจารณาการผลิตซีรีส์เรื่องนี้ด้วยว่าเหมาะสมแล้วหรือ? และหากยังสร้างต่อจะมีการปรับเนื้อหาเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงและสามารถชี้นำสังคม "แบบถูกต้อง" ย้ำว่า! "แบบถูกต้อง" อย่างไร?

ฐณะวัฒน์ ณ รังษี
2,609 supporters
This petition won 7 months ago

Petition to ตัวแทนลิขสิทธิ์และค่ายหนังที่สนใจอนิเมะ , @MajorGroup , @WeLoveSF

สนับสนุนให้อนิเมะเรื่อง Yu-Gi-Oh! The Dark Side Of Dimensions ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในไทย

          แม้ว่า 'Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions' หรือ 'ยูกิโอ' จะเป็นอนิเมะที่มีลักษณะ'เฉพาะกลุ่ม' มากกว่า Kimi no Na wa และ Koe no Katachi อาจมีแนวโน้มทำรายได้ที่น้อยกว่าทั้ง 2 เรื่อง แต่อยากให้ทุกๆคนที่เคยอ่านมังงะ/ดูอนิเมะเรื่องยูกิโอในประเทศไทย ได้มีโอกาสรู้เรื่องราวหลังจากตอนจบ อาจจะฉายทั่วประเทศ หรือฉายแบบจำกัดรอบ/เข้าโรงภาพยนตร์บางแห่ง/เฉพาะโรงภาพยนตร์เล็กๆเท่านั้นเนื้อเรื่องย่อของมังงะ 'เกมกลคนอัจฉริยะ' ก่อนจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้           มุโต้ ยูกิ เด็กชายผู้ต่อตัวต่อพันปี (1 ในไอเทมพันปีทั้ง 7) ได้สำเร็จ ว่ากันว่าผู้ที่ต่อตัวต่อนี้สำเร็จ ผู้นั้นจะได้รับพลังแห่งความมืด และปัญญาของเทพ เพราะตัวต่อไอเทมพันปีนี้ ยูกิจึงได้รู้จักกับ 'ตัวเขาอีกคนหนึ่ง' ที่เป็นวิญญาณของฟาโรห์ผู้ไร้นามซึ่งสูญเสียความทรงจำที่สถิตอยู่ในตัวต่อพันปี ทั้งสองได้เป็นคู่หูกันและช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายมากมายด้วยเกมการ์ด อีกทั้งทำให้ยูกิได้รู้จักกับสหายคือ โจวโนะอุจิ ฮอนดะ และ อันสึ คู่ปรับอย่างไคบะ เซโตะ รวมทั้งดูเอลลิสต์จำนวนมากเนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์ 'Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions'          Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions ดำเนินเรื่องต่อจากในมังงะ  'เกมกลคนอัจฉริยะ' (ไม่ได้ต่อจากอนิเมะ) หลังจากที่ยูกิและอาเทมดูเอลกันแล้ว ผ่านไป 6 เดือน ยูกิและเพื่อนๆกำลังเลื่อนชั้นขึ้น ม.6 และมุ่งไปยังอนาคตของแต่ละคน แต่แล้วก็มีเด็กนักเรียนชายปริศนาย้ายเข้ามาใหม่ ชื่อว่า 'ไอกามิ' และในเวลาเดียวกันนั้นเอง ไคบะ ได้พยายามค้นหาชิ้นส่วนตัวต่อพันปีมาประกอบใหม่อีกครั้ง เพื่อจุดประสงค์บางอย่างชมตัวอย่างได้ที่: Japan Trailer          โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มี คาซึกิ ทาคาฮาชิ เจ้าของผลงาน "เกมกลอัจฉริยะ" เป็นทั้งผู้เขียนเนื้อเรื่อง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ออกแบบตัวละคร และเป็น Executive Producer ด้วยตนเองเหตุผลที่ว่าทำไม 'Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions' ควรได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทย1.'ยูกิโอ' เป็นมังงะและอนิเมะที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดีในประเทศไทย          ถ้าให้นึกถึงอนิเมะเกมการ์ดสักเรื่องหนึ่ง ก็ต้องนึกถึงเรื่อง 'ยูกิโอ' ที่มีดูเอลลิสต์ระดับตำนานอย่าง 'มุโต้ ยูกิ' ผู้ถือครองตัวต่อพันปี และคู่ปรับอย่าง 'ไคบะ เซโตะ' ที่เป็นประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยวัยเพียง 17 ปีเท่านั้น          แม้ว่ามังงะ "เกมกลคนอัจฉริยะ" จะได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่กระแส 'การ์ดยูกิ' ก็ยังคงอยู่ในทุกวันนี้ เห็นได้จากกลุ่มเด็กระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา ที่เล่นกันตามโรงเรียนหรือสาธารณะ ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่เล่นเป็นงานอดิเรกและระดับ Professional 2.เสียงตอบรับอันดีในประเทศญี่ปุ่น          อนิเมะเรื่องนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ติดอันดับ 6 ของบ็อกซ์ออฟฟิศประเทศญี่ปุ่น โดยทำรายได้ทั้งหมด 133,010,600 เยน จากยอดจำหน่ายตั๋ว 92,396 ใบ ภายในสัปดาห์แรกของรอบปฐมทัศน์จากโรงภาพยนตร์ 137 แห่ง และมีรายรับรวมตลอดการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ราวอยู่ที่ 800 ล้านเยน (ประมาณ 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 265 ล้านบาทไทย)           และจากกระแสตอบรับอันท่วมท้นนี้ ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์บนจอ 4DX และ MX4D ซึ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา (ชมเสียงตอบรับที่ญี่ปุ่นและโฆษณา 4DX ได้ที่นี่)3.กระแสตอบรับอันคับคั่งในหลายประเทศทั่วโลก          Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่เริ่มปล่อย Teaser ตั้งแต่ปี 2014 มี Youtuber จำนวนมากที่ทำคลิป Review และคลิปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้มากมาย เป็นที่ฮือฮาของเหล่าแฟนคลับทั่วโลก และทุกๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายบนจอภาพยนตร์ในประเทศของตน"          จากกระแสดังกล่าว ทำให้ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศในแถบเอเชีย ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ และมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้ว อันได้แก่ เกาหลีใต้ (6 มิถุนายน 2559) , ไต้หวัน (15 กันยายน 2559) , ฮ่องกง (13 ตุลาคม 2559) , มาเลเซีย (24 พฤศจิกายน 2559) , สิงคโปร์ (1 ธันวาคม 2559) , สหรัฐอเมริกา (27 มกราคม 2560) และอิตาลี (10 มีนาคม 2560) 4.งานอนิเมชั่นและ 3DCG คุณภาพเยี่ยม          ทีมงานอนิเมชั่น Gallop Studio และ NAS มีประสบการณ์ในการทำอนิเมชั่นมาอย่างยาวนาน และทำอนิเมชั่นให้กับซีรีย์อนิเมะ 'ยูกิโอ' มาตลอด 20 ปี งานการันตีความอลังการและความเนี้ยบ อีกทั้งยังนำงาน 3DCG มาปรับใช้ได้อย่างลงตัวและสวยงามมากจริงๆชมตัวอย่างได้ที่: US Trailer , Yugi VS Kaiba LIVE (Eng) และ Korea Exclusive Trailer------แหล่งข้อมูลอ้างอิง:เกมกลคนอัจฉริยะ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ประเทศไทย)ยูกิโอ ดูเอลมอนสเตอร์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ประเทศไทย)Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (ประเทศสหรัฐอเมริกา)遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS Japan Official Site Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions ได้รับเสียงตอบรับดีจนกระทั่งได้ทำเป็นภาพยนตร์บนจอ 4DX และ MX4D จาก Anime News Networkวันที่ภาพยนตร์เข้าฉายในแต่ละประเทศ จาก Anime News Network#YuGiOhTheDarkSideOfDimensions #YuGiOhDSOD #เกมกลคนอัจฉริยะเดอะมูฟวี่ #ยูกิโอด้านมืดของมิติ #KazukiTakahashi

Praew Boonthong
511 supporters
Started 11 months ago

Petition to ตัวแทนลิขสิทธิ์และค่ายหนังที่สนใจแอนิเมะ

สนับสนุนให้แอนิเมะเรื่อง 'รักไร้เสียง' (Koe no Katachi) ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

         สืบเนื่องจากความแรงของแอนิเมะญี่ปุ่น Kimi no Na wa 'หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ' ที่ได้รับกระแสตอบรับคับคั่งจนสามารถเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ (จากเดิมที่ฉายในโรงจำนวนจำกัด) และยังเป็นแอนิเมะญี่ปุ่นที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในไทยตอนนี้ โดยเฉพาะจากคนที่ไม่เคยดูแอนิเมะญี่ปุ่นมาก่อน         แต่นับต่อจากนี้ ยังมีแอนิเมะญี่ปุ่นดีๆ อีกหลายเรื่องที่ควรได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และคนไทยควรได้ดูอย่างยิ่ง หนึ่งในนั้นคือ Koe no Katachi 'รักไร้เสียง''รักไร้เสียง' เกี่ยวกับอะไร?          รักไร้เสียง (ญี่ปุ่น: 聲の形 / Koe no Katachi ; อังกฤษ: A Silent Voice) เป็นเรื่องราวของ โชยะ อิชิดะ หัวโจกแห่งโรงเรียนประถมผู้เคยกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมชั้น โชโกะ นิชิมิยะ เด็กหญิงหูหนวกที่เพิ่งย้ายมาใหม่ แต่หลายปีต่อมาเขาได้พบกับเธออีกครั้ง และพยายามอย่างยิ่งที่จะลบล้างความผิดในวัยเด็กของตัวเองอย่างสุดหัวใจ           แอนิเมะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของวัยรุ่นใสๆ แบบที่ใครคิด แต่กล่าวถึงปัญหาชีวิตของเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งในชั้นเรียนอย่างเข้มข้นและจริงจัง ทั้งยังเล่าถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของผู้พิการที่ต้องอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมชมตัวอย่างได้ที่: https://youtu.be/Klp3kzCM-OA ท่ีมสร้างชั้นยอด          แอนิเมะเรื่องนี้ผลิตโดยสตูดิโอแอนิเมชันชั้นยอดอย่าง เกียวโตแอนิเมชัน ผู้สร้างสรรค์แอนิเมะชื่อดังมาแล้วมากมายอย่าง Clannad, Air, Suzumiya Haruhi no Yuuutsu, K-On!, Kyoukai no Kanata และ Lucky☆Star อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย ยามาดะ นาโอโกะ หนึ่งในสต๊าฟมากฝีมือของเกียวอนิ เสียงตอบรับดีเยี่ยม          แอนิเมะเรื่องนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 และติดอันดับ 2 ของบ็อกซ์ออฟฟิศประเทศญี่ปุ่นต่อจาก Kimi no Na wa 'หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ' ของ มะโกะโตะ ชินไค โดยทำรายได้ทั้งหมด 283 ล้านเยน จากยอดจำหน่ายตั๋ว 200,000 ใบ ภายในวันที่สองของรอบปฐมทัศน์จากโรงภาพยนตร์ 120 แห่ง และล่าสุดตอนนี้รายรับรวมราวอยู่ที่ 2.1 พันล้านเยน จากยอดจำหน่ายตั๋วรวมแล้วกว่า 1.6 ล้านใบผลงานต้นฉบับที่กวาดรางวัลมามากมาย          รักไร้เสียง ดัดแปลงมากจากมังงะ (หนังสือการ์ตูน) ในชื่อเดียวกัน วาดและแต่งเรื่องโดยอาจารย์ โยะชิโทะกิ โออิมะ ที่ได้รับรางวัลการันตีมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัลมังงะหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ในปี 2008 และหมวดเดียวกันในงาน Tezuka Osamu Cultural Prize ปี 2015 ติดอันดับ 1 ใน 100 มังงะที่ควรค่าแก่การเป็นหนังสือเรียนอ่านนอกเวลา โดย Nippon Foundation ที่คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวาดมังงะอาชีพ ติดอันดับหนังสือการ์ตูนยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับวัยรุ่น ประจำปี 2016 โดย YALSA (Young Adult Library Services Association) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฉบับสหรัฐอเมริกายอดเยี่ยมสำหรับผลงานเอเชียนานาชาติ จากการมอบรางวัลไอส์เนอร์ 2016           มังงะ รักไร้เสียง มีิลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์รักพิมพ์ LUCKPIM PUBLISHING CO.,LTD. มีจำนวน 7 เล่มจบ http://www.luckpim.com/show/1927/ ---แหล่งข้อมูลอ้างอิง: รักไร้เสียง https://goo.gl/3kHo31จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี รักไร้เสียง (ภาพยนตร์) https://goo.gl/ebsOZuจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี "รักไร้เสียง" ติดอันดับหนังสือการ์ตูนยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับวัยรุ่น ประจำปี 2016 โดย YALSA https://goo.gl/x6dglBจาก iamZEON : Comics & Anime ร่วมข่าวเกี่ยวกับ Koe no katachi จากเว็บไซต์ Akibatanhttp://akibatan.com/tag/koe-no-katachi/ #KoenoKatachi #รักไร้เสียง #ASilentVoice #YoshitokiOima

PHUPHU WISARUTH
13,627 supporters