Topic

architecture

12 petitions

Started 3 months ago

Petition to HB Reavis Group CZ, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 2

Petition for the preservation of the Transgas building complex

*for English scroll down please* Petice za zachování areálu Transgas v Praze Dne 18. 7. 2018 bylo oznámeno zahájení řízení o odstranění staveb areálu Transgas vymezeného ulicemi Vinohradská, Rubešova a Římská – Praha 2, Vinohrady. Chceme ještě jednou důrazně upozornit na jedinečné kvality tohoto stavebního komplexu a zároveň žádáme jeho zachování. Soubor Transgas, vybudovaný v 70. letech 20. století podle návrhů architektů Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Václava Aulického a Jiřího Eisenreicha z let 1966–1972, sloužil jako řídící centrum pro mezinárodní přepravu plynu mezi Sovětským svazem a západní Evropou a zároveň sídlo Federálního ministerstva paliv a energetiky. Pozemek určený k zastavění, na rozhraní pravidelných vinohradských bloků a Nového Města, s sebou nesl řadu problémů, které bylo třeba v projektu vyřešit. Přímo pod parcelou prochází soustava železničních tunelů, v bezprostřední blízkosti se nachází také tubusy metra a rušná Vinohradská třída. Dopravní zatížení lokality měla přinést i plánovaná Severojižní magistrála. Důležitým faktorem se stalo také prohlášení pražské památkové rezervace roku 1971 a respektování jejích hodnot. Tyto podmínky si vyžádaly velmi komplexní architektonické a urbanistické řešení. Jeho výsledkem jsou tři budovy rozmístěné v terasovitě utvářeném prostoru sloužícím jako zklidněné veřejné prostranství s obchody a společenskou náplní. Ústřední objekt řídícího centra v sobě ukrýval výpočetní techniku, kterou měl ochránit před vnějším hlukem a vibracemi. Těleso počítačové centrály proto bylo vyzdviženo nad úroveň terénu a kloubově kotveno pouze na čtyřech bodech. Ještě větší stabilitu vnitřního prostředí pak zajistil esteticky působivý těžký plášť z betonových panelů s dlažebními kostkami. Elevace objemu zároveň uvolnila parter ve prospěch veřejného prostoru. Ten zpod budovy dispečinku pokračuje na vyvýšenou terasu. Sem byly navrženy dvě devítipatrové administrativní věže, jejichž výšková regulace na úroveň římsy Národního muzea vedla k originální vnější nosné konstrukci, tvořené navíc novátorsky předkorodovanou ocelí. Klíčovou součástí celého projektu bylo jeho urbanistické uchopení, které mělo vytvořit přechod od pravidelných vinohradských bloků k plánovanému modernistickému urbanismu v okolí magistrály. Právě proto byl komplex navržen půdorysně i výškově velmi členitě a kladl důraz na propustnost a pěší průchodnost ve všech směrech. S ohledem na čilý ruch byl areál také koncipován – rozšiřoval pestrou skladbu parteru Vinohradské třídy o další obchody, prodejny občerstvení nebo promítací sál. Při Římské ulici bylo navrženo klidné zákoutí s fontánou a celek doplňoval autorský mobiliář. Areál byl vytvořen s hlubokým pochopením místa, ve kterém se nachází. Zároveň v sobě s důslednou logikou propojil brutalistickou lapidárnost a pravdivost, prvky high-tech (bravurní, velmi často vizuálně zdůrazněná technická řešení, na nichž architekti spolupracovali se špičkovými statiky) a postmoderní výtvarné odkazy v exteriéru a dříve i v interiéru. Transgas je jedinečným příkladem kvalitní, promyšlené a odvážné architektury své doby, která se soudobým jazykem pokusila navázat dialog s historickou zástavbou i moderními současníky ve svém okolí. Tímto důležitým prostředníkem a obohacujícím prvkem lokality zůstává Transgas i dnes – přes složitou urbanistickou situaci (realizovaná trasa magistrály). V pravidelné blokové struktuře Vinohrad představuje areál Transgasu jeden z mála otevřených a architektonizovaných veřejných prostorů, jehož potenciál by měl být rozvinut vhodnými dílčími zásahy, nikoliv celkovou demolicí. Ve prospěch zachování stavby a s ohledem na její architektonické a urbanistické kvality se již vyjádřila řada odborníků a organizací. Mimo jiné:  • Klub Za starou Prahu – návrh na prohlášení souboru budov Transgas za kulturní památku ze dne 16. 9. 2015 • Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky Ministerstva kultury – doporučení zahájit řízení o prohlášení budov za kulturní památku ze dne 5. 2. 2016 • Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. pol. 20. století při generálním ředitelství NPÚ – doporučení prohlášení souboru Transgas za kulturní památku ze dne 16. 3. 2016. • vedoucí kateder dějin umění českých vysokých škol (PhDr. Richard Biegel, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., prof. PhDr. Et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.) – dopis ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi ze dne 19. 1. 2017 • Prof. Arch. Domenico Chizzoniti, Ph.D., Professore associato a tempo pieno, Politecnico di Milano – dopis ze dne 9. 2. 2017 • Ana Miljacki, Ph.D., Assistant Professor of Architecture, Massachusetts Institute of Technology – dopis ze dne 14. 2. 2017 • Německý komitét ICOMOS – vyjádření prezidenta Německého komitétu ICOMOS, profesora Jörga Haspela ze dne 21. 3. 2017 • architekti Ing. arch. Petr Benda, Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. arch. Jakub Fišer, doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Petr Jánoš, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Petr Lešek, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., Mg.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Prouza, MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. David Vávra, Ing. arch. Jaroslav Zima – otevřený dopis ze dne 19. 4. 2017 • Český národní komitét ICOMOS – dopis ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi ze dne 17. 5. 2017 • DOCOMOMO International – dopis podpory ze dne 12. 3. 2018 a dopis premiérovi Ing. Andreji Babišovi ze dne 19. 7. 2018   Žádáme, abyste ještě jednou zvážili důsledky případné demolice budov Transgasu, jejíž realizací by došlo k další nenávratné ztrátě vynikajícího architektonického souboru z 60. až 80. let 20. století. Za poslední desetiletí byl stržen například Hotel Praha, budova telefonní ústředny v Praze – Dejvicích, mazutová výtopna v Praze na Invalidovně nebo obchodní dům Ještěd v Liberci. Transgas patří jednoznačně k nejkvalitnějším příkladům architektury tohoto období, která je dnes bohužel jednou z nejohroženějších součástí našeho kulturního dědictví.  Žádáme, abyste uvážili alternativní možnosti, jak naložit se souborem Transgasu – například prostřednictvím dílčích zásahů, které zachovají charakter komplexu a jejichž podoba vzejde ideálně z veřejné soutěže.  Děkujeme. Nebourejte Transgas!   Iniciátorky: Mgr. Veronika Vicherková, historička umění, členka DOCOMOMO Česká republika  Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., pedagožka na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze, členka DOCOMOMO Česká republika  Signatáři a signatářky: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., pedagog na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze, předseda DOCOMOMO Česká republika  Prof. PhDr. Marian Zervan, Ph.D., vedoucí Katedry Dejín a téorie umenia, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Slovensko  doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., Katedra Dejín a téorie umenia, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Slovensko  Mgr. Peter Szalay PhD., vědecký pracovník Oddelenia architektury ÚSTARCH SAV, člen DOCOMOMO Slovakia  Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., vědecký pracovník ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, člen DOCOMOMO Česká republika  Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., vědecký pracovník ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, člen DOCOMOMO Česká republika  Mgr. Jan Wollner, Ph.D., pedagog na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze  PhDr. Richard Biegel, Ph.D., historik a teoretik architektury a urbanismu, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., historik a teoretik umění a architektury, pedagog a vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR PhDr. Kateřina Bečková, kurátorka sbírky historických fotografií a Langweilova modelu v Muzeu hlavního města Prahy, historička a milovnice Prahy  doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírky architektury v Národní galerii v Praze, pedagožka na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Dott.Arch. Guido Carrai PhD, Universita' di Firenze, Italy Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., pedagožka na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, vedoucí Oddelenia architektúry HÚ SAV, predsedkyně DOCOMOMO Slovakia   Petition for the preservation of the Transgas building complex On 18. 7. 2018 proceedings were started for the removal of the Transgas building complex, delimited by the streets Vinohradská, Rubešova and Římská, in Prague 2 – Vinohrady. We would like once again to emphatically point out the unique qualities of this building complex, and at the same time to ask for it to be preserved. The Transgas building complex, built in the 1970s to a design by the architects Ivo Loos, Jindřich Malátek, Václav Aulický and Jiří Eisenreich from 1966-1972, served as the control centre for the international transport of gas between the Soviet Union and western Europe, and at the same time as the seat of the Federal Ministry of Fuel and Energy Policy. The area to be built up, on the border between the regular Vinohrady blocks and the New Town, carried with it a number of problems that had to be dealt with in the project. There is a network of railway tunnels running directly under the site, while in the immediate vicinity there are metro tubes and the busy Vinohradská street. The planned North-South Arterial Road (magistrála) was also to bring further traffic to the area. Another important factor was the declaration of the Prague Heritage Reservation in 1971 and the need to respect its values. These conditions meant a highly complex architectural and urban planning solution was needed. The result was three new buildings arranged over a terraced area that served as a calm public area with shops and social facilities. The central building of the control centre hid computer technology that it had to protect from external noise and vibrations. The computer centre was thus raised above the ground, anchored to it by means of joints at only four points. Even greater stability for the internal environment was ensured by an aesthetically-impressive heavy casing of concrete panels with paving stones. This elevation at the same time freed up the parterre of the building for use as public space. This continues from under the control building in the direction of a raised terrace. Two nine-storey administrative blocks were designed for this space – their height regulation, at the level of the cornice of the National Museum, led to an original outer supporting construction, made, innovatively, out of precorroded steel. A key part of the whole project was the way in which it was approached from the urban planning perspective. It was meant to act as a transition from the regular Vinohrady blocks to the planned modernist urbanism surrounding the arterial road. As a result, the complex was designed to be varied in terms both of ground plan and height, with an emphasis on permeability – that it should be easy for pedestrians to pass through in all directions. Given the busy nature of the area, the complex was also designed to expand the varied nature of the ground floor of the Vinohradská street, adding further shops, food stands and a projection room. In the part bordering on Římská street, a quiet corner with a fountain was designed, and the whole complex was given well-designed street furnishings. The complex was created with deep understanding of its location. At the same time it combined, with a thorough logic, brutalist succinctness and truthfulness, elements of high-tech (structural and technical elements designed with bravura and very often visually emphasised, with the architects working together with top structural engineers) and post-modern artistic references in the exterior, and formerly also in the interior.  Transgas is unique example of high-quality, well thought-out and daring architecture of its time, which, using contemporary language, tried to engage in dialogue with both the historic buildings and its modern counterparts in the area. Transgas remains an important mediator and enriching element in the locality today, despite the complicated urban planning situation following the construction of the arterial road. In the regular block structure of Vinohrady the Transgas complex is one of the few open, architect-designed open spaces, the potential of which should be developed using partial interventions, not overall demolition.  A number of experts and organisations have already declared themselves in favour of preserving the buildings, given their architectural and urban planning qualities. They include:  • Klub Za starou Prahu (Club for Old Prague) – proposal that the Transgas complex be declared a cultural monument, 16. 9. 2015 • The Culture Ministry‘s Committee for the evaluation of proposals for buildings to be declared cultural moments – recommendation that proceedings be started for the building to be declared a cultural moment,  5. 2. 2016 • Committee for the protection of heritage monuments from the second half of the 20th century at the general directorate of the National Heritage Office (NPÚ) – recommendation that the Transgas complex be declared a cultural monument, 16. 3. 2016. • heads of the faculties of the history of art from several Czech universities (PhDr. Richard Biegel, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., prof. PhDr. Et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.) – letter to Culture Minister Mgr. Daniel Herman of 19. 1. 2017 • Prof. Arch. Domenico Chizzoniti, Ph.D., Professore associato a tempo pieno, Politecnico di Milano – letter of 9. 2. 2017 • Ana Miljacki, Ph.D., Assistant Professor of Architecture, Massachusetts Institute of Technology – letter of 14. 2. 2017 • The German committee of ICOMOS – declaration by the president of the German committee of ICOMOS, Profesora Jörg Haspel of 21. 3. 2017 • Architects Ing. arch. Petr Benda, Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. arch. Jakub Fišer, doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Petr Jánoš, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Petr Lešek, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., Mg.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Prouza, MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. David Vávra, Ing. arch. Jaroslav Zima – open letter of 19. 4. 2017 • Czech national committee of ICOMOS – letter to Culture Minister Mgr. Daniel Herman of 17. 5. 2017 • DOCOMOMO International – letter of support from 12. 3. 2018 and letter to Prime Minister Ing. Andrej Babiš of 19. 7. 2018  We ask that you once again consider the consequences of the demolition of the Transgas buildings. If this demolition were to take place, it would cause the irreplaceable loss of another outstanding architectural complex from the 1960s to 1980s. The past decade has seen the demolition of Hotel Praha, the Ještěd department store in Liberec, the central telephone exchange building in Dejvice, Prague and the mazut heating plant at Invalidovna, Prague. Transgas is without doubt one of the highest-quality examples of architecture from this period, which is now one of the most threatened parts of our cultural heritage.  We ask that you consider an alternative method of dealing with the Transgas complex – for example by means of partial interventions that would preserve the character of the complex, and whose form would ideally be the result of public competition. Thank you. Don’t demolish Transgas!   Iniciators: Mgr. Veronika Vicherková, art historian, member of DOCOMOMO Czech Republic Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., lecturer at the Institute of the Theory and History of Architecture at the Architecture Faculty of the Czech Technical University in Prague, member of DOCOMOMO Czech Republic Signatories: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., lecturer at the Institute of the Theory and History of Architecture at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, head of DOCOMOMO Czech Republic  Prof. PhDr. Marian Zervan, Ph.D., head of the Department of History and Theory of Art, Faculty of Philosophy and Arts, Trnava university in Trnava, Slovakia  doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., Department of History and Theory of Art, Faculty of Philosophy and Arts, Trnava university in Trnava, Slovakia  Mgr. Peter Szalay PhD., Member of the Scientific Board at the Department of Architecture of the Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, member of DOCOMOMO Slovakia   Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., researcher in the Research Centre for Industrial Heritage (VCPD), Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, member of DOCOMOMO Czech Republic  Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., researcher in the Research Centre for Industrial Heritage (VCPD), Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, member of DOCOMOMO Czech Republic  Mgr. Jan Wollner, Ph.D., lecturer at the Department of Theory and History of Art at the Academy if Arts, Architecture and Design in Prague  PhDr. Richard Biegel, Ph.D., head of the Institute of Art History, Faculty of Arts, Charles University in Prague  Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., lecturer and researcher at the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences PhDr. Kateřina Bečková, curator of the Collections of photography a the Langweil model of Prague, The City of Prague Museum, historian  Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., curator of the Collections of Architecture, National Gallery in Prague, lecturer at the department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague Dott.Arch. Guido Carrai PhD, Universita' di Firenze, Italie Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., lecturer at the Department of Theory and History of Art at the Academy if Arts, Architecture and Design in Prague prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Head of the Department of Architecture of the Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Chair of DOCOMOMO Slovakia

Nebourejte Transgas
1,552 supporters
Update posted 3 months ago

Petition to Peel Ports

PEEL PORTS /HOLDINGS.... Restore Historical Barton Road Bridge before it is too late!

Barton Swing Bridge is GRADE 2 listed, and is being left to rot away by Owner Peel Ports Holdings. This petition is to try and grab Peels' attention and get them to act now and restore it, before it is too late!. It is now in severe need of re-painting and rot treatment, as it is literally crumbling away. History of the bridge: Barton swing bridge was built during the construction of the Manchester Ship Canal. It was designed by the project's engineer, Edward Leader Williams, and constructed by Andrew Handyside and Company. Williams' design was chosen as the best of three possible plans by James Abernethy, who subsequently became the scheme's consulting engineer. The bridge opened to traffic on 1 January 1894. The total span is 59.3 metres (195 ft) and it carries a 5.6 metres (18 ft) roadway. By the 1930s, the bridge had become a significant bottleneck for workers in Trafford Park, who commuted over the bridge on foot or cycle, particularly during peak hours. It also became an important route for goods vehicles, both heading to Trafford Park and crossing Lancashire, and for parishioners in Eccles travelling to Mass at the All Saints Church on the canal's south side. In 1946, concern was expressed in Parliament over the closing of the bridge to road traffic at peak times. The following year, the Manchester Ship Canal Company agreed that the bridge would generally stay open for road traffic during rush hour, though this could not be guaranteed. A cargo vessel struck the bridge on 28 December 1948, restricting the bridge to single-line working and a two-ton weight limit until repairs had been completed.In 1953, traffic was banned from turning right off the bridge into Barton Road. By the 1950s, the bridge had become part of a de facto outer ring road as it formed part of a main road, the A575, from Stretford to Bolton, avoiding both Manchester and Salford. A traffic survey in 1954 revealed 9,600 vehicles were using the bridge daily and it closed 7,000 times a year. A replacement bridge was considered vitally important to the local economy, particularly that of Trafford Park. William Proctor, MP for Eccles, said "I cannot think of any other project in the North of England which should have higher priority than the Barton Bridge scheme." Construction of the replacement Barton High Level Bridge started in 1957; the bridge opened to traffic in October 1960 and has been referred to informally as the "Barton Bridge". Traffic on the swing bridge has also been reduced by the construction of Centenary Bridge located upstream towards Salford.

PHIL FRANKS
3,904 supporters
Update posted 4 months ago

Petition to Councillor David Ellesmere, Suffolk County Council, Sandy Martin MP, Dan Poulter MP

Suspend and review the £3.6 million changes to the Ipswich Cornhill

Ipswich Borough Council (IBC) have unilaterally committed to spending £3.6M on broadly unpopular and controversial changes to the Ipswich Cornhill area. The character and utility of this historic public square will be irreversibly changed, by a poorly conceived project destined to become a multi-million pound white elephant. A simple re-paving of the Cornhill with the planting of new trees and maybe some benches are all that is required, and would assuredly cost much less. How can the IBC justify such a sum of scarce funding in this current era of austerity? In Ipswich we are blessed with an abundance of beautiful and well preserved historic buildings. These buildings were here long before us, and will be here long after us. It is with this in mind that we must consider building for all time, rather than the whims of a single trend or short sighted utility.  The bizarre green granite columns are both aesthetically and culturally featureless, possessing no significance to our town, its' people, or its' history. The proposed plans are currently a disappointing waste of both funding and opportunity. Should the plans go ahead, the Cornhill shall no longer be a conventional public square. The town will no longer able to host significant events; moments like Bobby Robson's FA Cup victory celebration in 1978, the Royal Anglian Regiment’s return home from Afghanistan where 16 soldiers lost their lives, our annual Christmas tree, and our weekly market, will all no longer be possible on the Cornhill.  By signing this petition you will help lobby the IBC, Suffolk County Council, and our local MPs Daniel Poulter and Sandy Martin, to halt the current plans and go forward with a revised vision, that has the consent and best interests of the people of Ipswich and the surrounding area. Whether you are born and raised in Ipswich, have moved from elsewhere, or simply care about architecture, please sign this petition to have your voice heard. Please help guide the future of our historic town in the direction that you want, that is to suspend and review the £3.6 million changes to the Ipswich Cornhill.

Dan Lansley
4,309 supporters