Polisya ng Pribasya

For an English version of this policy, please click here.

Huling nagsunod-sa-panahon: 12 Enero 2015

Ang layunin ng Change.org ay ang makapagbigay-kapangyarihan sa mga tao saanman upang makagawa sila ng pagbabagong nais nilang makita. Naniniwala kami na ang pinakamahusay na paraan upang maabot ang layuning ito ay ang pagiging isang teknolohiyang kompanya gamit ang kapangyarihan ng kalakal para sa kabutihang panlipunan.

Ang aming Patakaran ng Pagkapribado ay nagbabalagkas kung paano namin kinukuha at ginagamit ang mga impormasyon tungkol sa iyo, kung kanino namin ito ibinabahagi, at kung paano mo mapapamahalaanan ang mga paraan ng iyong pagkapribado. Ang impormasyong ito ay tutulong sa amin na magtayo ng teknolohiya na maipakita sa iyo ang mga kampanya na sa para sa amin ay mahalaga sa iyo.

1. Mga impormasyong kinokolekta namin

Upang mapagana ang serbisyo namin at maipakita sa iyo ang naaayong nilalaman, kailangan naming malaman ang ilang bagay tungkol sa iyo at ang iyong mga interes. Binabalangkas namin dito ang mga impormasyong kinokolekta ng Change.org, at kung paano namin kinokolekta ang mga ito.

a. Ang mga kinokolekta namin

Kapag lumagda o gumawa ka sa/ng isang petisyon gamit ang plataporma namin, may lilikhaing account para sa iyo. Lahat ng mga aktibidad mo na may kinalaman sa pangangampanya ay i-uugnay sa account na ito. Ang ibig namin sabihin sa salitang “kampanya”ay ang mga petisyon, lahat ng mga aktibidad na magagawa mo upang isulong ang mga petisyon mo gamit ang plataporma namin o gamit ang mga site at serbisyo ng pangatlong partido, at ano pa mang mga aksiyon sa pamamagitan ng aming plataporma.

Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito at sa pangkalahatang paggamit mo ng aming plataporma, maaaring kolektahin namin at/o matanggap namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa iyo na nagbubunyag sa tiyak na pagkakakilanlan mo, o direktang nakaugnay sa tiyak na pagkakakilanlan mo:

 • ang pangalan mo
 • ang tirahan mo
 • ang numero ng telepono mo
 • ang email address mo, o isang pagpapatunay na hindi nakaugnay sa email mo kung ikaw ay gumagamit ng kagamitang mobile
 • ang iyong larawan sa profile
 • iba pang mga impormasyon na kusa mong ipinasa (halimbawa: mga larawan)
 • ang bukod-tanging numero na pang-pagkakakilanlan ng kagamitang mobile mo kung in-a-access mo ang aming mga serbisyo gamit ang isang aplikasyong mobile
 • ang social media account ID mo at ang impormasyon na ibinahagi mo sa amin gamit ang iyong social media account
 • ang mga partikular na aktibidad mo sa plataporma ng Change.org - halimbawa, mga petisyon na sinimulan o nilagdaan mo, mga naka-sponsor na mga petisyon na nilagdaan mo, o mga kampanyang ibinahagi o isinulong mo

At maaari rin:

 • ang mga impormasyong nakukuha tungkol sa mga isyung iyong pinagmamalasakitan batay sa mga aktibidad sa plataporma (hal. mga karapatang panghayop, pagbabago ng klima)
 • mga impormasyon tungkol sa iyo na makukuha mula sa mga rekord na pampubliko, o iba pang mga database na pampubliko, gaya ng mga API na pang-datos na sibiko, kung saan, bilang halimbawa, gamit naming sa Estados Unidos upang maitugma ang mga mamamayan sa mga hinalal na mga opisyal na kumakatawan sa kanila sa lahat ng antas ng gobyerno
 • impormasyon tungkol sa iyo na nakukuha namin mula sa mga pangatlong partidong tagabigay ng datos. Nakuha namin ang datos na ito nang may katiyakan mula sa mga naturang tagabigay na ikaw ay pumayag na makolekta at maipamahagi ang datos na ito. Hindi kami aktibong nangongolekta ng mga maseselan na datos na pampubliko gaya ng mga datos na medikal. Dagdag pa, ang impormasyong kinokolekta namin ay mga pinapayagang makolekta sa bawat bansang ginagalawan namin.

Nangongolekta rin kami ng mga impormasyon na hindi nagbubunyag ng iyong partikular na pagkakakilanlan, o hindi direktang nauugnay sa iyo, gaya ng:

 • mga impormasyon tungkol sa browser at kagamitan
 • mga impormasyon na nakokolekta mula sa mga cookie, pixel tag at iba pang mga teknolohiya
 • mga impormasyong demograpiko at iba pang impormasyong binigay mo na hindi nakakapagbigay ng pagkakakilanlan (gaya ng zip code o pangkalahatang lugar ng heograpiya)
b. Paano namin ito kinokolekta
 • Kapag nagrehistro ka sa plataporma ng Change.org, hihilingin kana lumikha ng user profile na maglalaman ng mga impormasyong gaya ng user name, siyudad, estado at bansa Maaari mong piliin na mag-upload ng mga larawan at magbigay ng karagdagang impormasyon.
 • Kapag ikaw ay nag-sign in sa account mo, ang mga aktibidad mo sa plataporma ng Change.org (halimbawa: kung lumagda ka sa isang petisyon, lumikha ka ng isang petisyon, nagbahagi ka ng petisyon ng iba, pumili ka na makontak ng isang advertiser, o lumaktaw ka ng isang kampanyang naka-sponsor) ay sinusubaybayan at inuugnay sa account mo.
 • Kapag nag-download ka at gumamit ng mga umiiral naming aplikasyong pang-mobile, kinokolekta namin ang bukod-tanging device ID mo at lahat ng impormasyon tungkol sa account at mga aktibidad mo ay mauugnay sa naturang bukod-tanging device ID. Dagdag pa, maaaring subaybayan namin at kolektahin ang mga datos ng paggamit mo ng app, gaya ng petsa at oras ng pag-access ng kagamitan mo sa mga server namin at kung ano ang mga impormasyon at mga file ang na-download sa app, at ang mga impormasyong ito ay maaaring maugnay sa account mo.
 • Kapag gumamit ka ng isang website na nagpapahintulot na mag-post ng nilalaman sa Change.org gamit ang Application Programming Interface (“API”), tinatala ang mga aktibidad mo na parang ang mga ito ay direktang nasa site at mga aplikasyon namin.
 • Maaring magkolekta kami ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga aktibidad mong offline, halimbawa kapag ikaw ay tumugon sa mga user survey o nagbigay ng impormasyon kung tinulungan ka namin sa pamamagitan ng telepono.
 • Maaaring makakuha kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga talang pampubliko, mga database na nagagamit ng publiko, at mga tagabigay na pangatlong-partido gaya ng inilarawan sa itaas.
 • Maaaring makakukuha kami ng mga tiyak na impormasyon sa pamamagitan ng mga social media account mo na nakaugnay sa iyong Change.org account. Kapag nag-log in ka sa Change.org gamit ang Facebook, maaaring humiling kami ng pahintulot ng ma-access ang ilang tiyak na impormasyon tungkol sa iyong Facebook acount, mga aktibidad at mga kaibigan. Nagagawang ma-access ang mga impormasyon sa mga social media site sa pamamagitan ng kanilang mga API, gaya ng listahan ng mga kaibigan. Nakabatay ang mga impormasyong natatanggap namin sa mga impormasyong pinagpasyahang ibinigay mo o ng social media site.
 • Mga impormasyon tungkol sa browser at kagamitan: May mga tiyak na impormasyon na kinokolekta ng karamihan ng mga browser o sa paraang awtomatiko gamit ang kagamitan mo, gaya ng iyong Media Access Control (MAC) address, uri ng computer (Windows o Macintoshh), screen resolution, pangalan at bersiyon ng operating system, gumawa at modelo ng kagamitan, wika, uri at bersiyon ng Internet browser, at ang pangalan at bersiyon ng plataporma ng Change.org na ginagamit mo.
 • Mga cookie at pagsubaybay online: Kami, ang mga tagapagbigay ng serbisyo namin at alin pa mang ad network na tumutulong sa amin na magdulot ng may katuturang mga ad sa iyo ay maaaring gumamit ng mga cookie, mga pixel tag (kilala rin bilang mga web beacon at mga malinaw na GIF), at iba pang mga hawig na teknolohiya upang sukatin at subaybayan ang mga pangkalahatang aktibidad ng user sa Change.org at sa mga website ng pangatlong partido. Gaya ng ibang mga website, ang Change.org ay hindi gagana nang maayos kung hindi pinapairal ang mga cookie. Mangyaring basahin ang aming Patakaran sa mga Cookie para sa karagdagang impormasyon.
 • Mga tagapagbigay ng analitika na pangatlong partido: Gumagamit kami ng serbisyong pang-analitika na pangatlong-partido gaya ng Google Analytics na dulot ng Google Inc (“Google”) at serbisyo ng Mixpanel na dulot ng Mixpanel, Inc ( “ Mixpanel” ). Ang mga serbisyong pang-analitika na mga ito ay gumagamit ng mga cookie at mga hawig na teknolohiya upang suriin kung paano ginagamit ng mga tao ang aming mga serbisyo. Nagtitipon sila ng mga ulat na pang-estatistika. Ang mga naturang serbisyo ay maaari ring kumolekta ng mga impormasyon tungkol sa ibang website na ginagamit ng mga bumibisita sa Plataporma. Para sa karagdagang impormasyon sa mga mapagpipilian mo, mangyaring bisitahin ang aming seksiyon sa ibaba na pinamagatang “Ang mga pagpipilian mo tungkol sa pagkapribado”.
 • IP Address: Ang “IP Address” mo ay ang awtomatikong palatandaan na itinalaga sa iyong computer ng tagapagbigay ng serbisyong pang-Internet mo (Internet service provider o ISP).. Ang IP Address ay maaaring makilala at ma-log-in nang awtomatiko sa aming mga server log file kapag ginamit mo ang aming plataporma at mga serbisyo, kasama ng oras ng pagbisita mo at ng tiyak na (mga) pahina na binisita mo.

Sa ilang pagkakataon, maaaring pagsamahin namin ang mga impormasyon na di-nakapagpapakilala sa iyo sa mga impormasyong nakapagpapakilala sa iyo (halimbawa, maaaring isama namin ang pangalan mo sa lugar ng heograpiya mo o isama ang pangalan mo sa mga impormasyon tungkol sa mga aktibidad mo sa aming plataporma). Ituturing namin sa ganitong pagkakataon ang mga pinagsamang impormasyon bilang personal na nakapagpapakilala sa iyo at iingatan namin ito sa nararapat na paraan.

2. Paano namin maaaring gamitin ang impormasyon mo

Narito ang mga paraan kung paano namin maaaring gamitin ang impormasyon mo upang mapagana ang aming plataporma, makapagdulot ng aming mga serbisyo at mapagsilbihan ka ng may mas maiging nilalaman.

 • Ginagamit namin ang impormasyon mo upang tumugon sa iyong mga tanong at tuparin ang mga kahilingan mo, gaya ng kapag ikaw ay lumikha ng mga petisyon, lumagda sa mga petisyon, o sumali sa mga ibang mga aktibidad sa mga plataporma ng Change.org, mga site, mga app at mga site na pangatlong-partido na gumagamit ng mga API namin at upang kumpletuhin at tuparin ang mga transaksiyon mo sa amin.
 • Kailangan namin ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyo upang makapagpadala kami ng impormasyon ukol sa pamamahala, gaya ng, impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo at mga pagbabago sa aming mga tuntunin, kondisyon, at mga patakaran.
 • Ginagamit namin ang impormasyon mo para sa pangkalahatang layunin na pangkalakal, gaya ng pagsusuri ng mga datos, mga audit, pagmamanman at pag-iwas sa mga kahuwaran, pagbuo ng mga bagong serbisyo, pagpapaganda, pagpapabuti o pag-iba ng aming Plataporma, pagkilala ng mga nauuso sa paggamit, pagtalaga ng pagka-epektibo ng mga kampanya, at pagpapagana at pagpapalawak ng aming mga aktibidad na pangkalakal.
 • Ibinabagay namin sa iyo ang mga karanasan mo sa pamamagitan ng pagprisinta ng mga petisyon, mga kampanya at mga alok na akma sa iyo batay sa kung ano ang nalalaman namin tungkol sa iyo. Maaari ring padalhan ka namin ng mga isinusulong na komunikasyon na sa palagay namin ay maaaring interesado ka.
 • Maaari naming gamitin ang impormasyon mo upang makasali ka sa mga ginaganap at mga kaparehong mga promosyon at upang mapairal ang mga aktibidad na ito. Ang ilan sa mga aktibidad na ito ay mga karagdagang tuntunin na maaaring may karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano namin ginagamit at isinisiwalat ang mga impormasyon tungkol sa iyo, kaya iminumungkahi namin na basahin mo ang mga tuntuning ito nang masinsinan.
 • Kailangan namin ng impormasyon tungkol sa iyong social media account at aktibidad upang mapagana ang mga gawaing nakapamamahagi sa iba, gaya ng pagbabahagi ng nilalaman at mga petisyon gamit ang plataporma ng Change.org at iba pang mga plataporma ng social media na gaya ng Facebook at Twitter.
 • Ginagamit namin ang mga impormasyon tungkol sa account mo upang makapagpadala kami ng mensahe gamit ang email sa mga email kontak mo sa pamamagitan ng aming plataporma, gaya ng pamamahagi ng isang petisyon. Sa paggamit ng tampok na ito, ginagarantiyahan mo na may karapatan kang gamitin at ibigay sa amin ang mga pangalan at email address na ibinigay mo.
 • Ginagamit namin ang mga impormasyon tungkol sa computer o kagamitan mo para matiyak na ang aming site, mga app at mga API ay gumagana nang maayos at ang mga ito ay umiiral nang tugma sa computer o kagamitan mo.
 • Kung gumagamit ka ng isa sa mga aplikasyong pang-mobile namin, ginagamit namin ang iyong device ID upang makilala ka kapag ginagamit mo ang aplikasyon at upang iimbak ang iyong mga kagustuhan at mga setting.
 • Gumagamit kami ng mga cookie, mga pixel tag at ibang pangsubaybay na mga teknolohiya upang masukat at mapabuti namin ang aming mga serbisyo at upang makabuo kami ng mga tampok at pagpapagana sa aming mga site, mga app at mga API. Halimbawa, kung makita namin na maraming mga tao ang gumagamit ng isang partikular na kagamitan ang gumagamit ng plataporma, maaaring magpasiya kaming gumawa ng app para sa tiyak na kagamitang iyon.
 • Gumagamit kami ng mga cookie, mga pixel tag at iba pang teknolohiyang mga pangsubaybay upang mapabuti namin ang katuturan ng mga kampanyang pang-marketing namin at ng aming mga advertiser. Halimbawa, kung lumagda ka sa isang petisyon para sa pangangalaga ng karapatang panghayop, maaaring makakita ka ng mga na-sponsor na kampanya mula sa mga organisasyon para sa pagprotekta ng mga hayop.
 • Ginagamit namin ang mga IP Address para sa mga layuning pamamahala at pangseguridad, gaya ng pagtantiya ng mga antas ng paggamit sa aming mga site, app at API, pagtulong sa pagsusuri ng mga problema ng server at paghuli ng mga gawaing huwad at spam.
 • Maaari rin naming gamitin at ibahagi ang pinagbungkos at di-nakagpapakilalang impormasyon upang mas maintindihan at mas maiging mapagsilbihan namin ang mga tagagamit namin o para sa pinakamahusay na pagsulong ng aming mga gawaing pang-marketing at pangtutok. Halimbawa, maaaring magtipon kami ng mga istatistiko gaya ng porsiyento ng mga user namin sa isang estado o bansa na may malasakit sa karapatang panghayop, o ang abot ng mga edad ng mga naturang tagagamit.

3. Sino ang maaaring makatanggap ng impormasyon mo

Binabalangkas namin dito kung kailan at paano maibabahagi ang impormasyon- maaring galing sa iyo gamit ang plataporma, o galing sa amin. Maaaring magbayad ang mga organisasyon upang isulong ang kanilang mga kampanya (yan ang dahilan kung bakit libreng gamitin ang plataporma) ngunit hindi namin ibabahagi sa kanila ang mga detalye ng kung paano ka makokontak nang wala kang pahintulot.

a. Ang komunidad ng Change.org
 • Maaaring ipakita sa landing page ang iyong pangalan, pangkalahatang lugar na pang-heograpiya (gaya ng siyudad, estado, bansa), at ang isang link sa Change.org profile mo para sa anumang petisyon na lalagdaan mo, at sa mga nauugnay na lugar sa plataporma namin. Makikita ang mga impormasyong ito ng sinumang bisita, kasama na ang media, mga search engine, at iba pang mga organisasyon na nagbibigay ng pang-archive na mga aktibidad sa Internet. Kung hindi mo nais na ipakita ang iyong personal na impormasyon sa landing page, maaari mong piliin ang opsyon na huwag ipakita ang pirma mo sa publiko.
 • Ibinabahagi rin namin ang pangalan, apelyido at siyudad mo sa taong nagsimula ng petisyon na nilagdaan mo, kahit na pinili mo ang opsyon na huwag ipakita ang lagda mo sa publiko. Kung hindi mo nais na ibahagi ang naturang impormasyon sa taong nagsimula ng petisyon, mangyaring huwag pirmahan ang petisyon.
 • Maaaring ipakilala ka namin sa mga tatanggap ng mensaheng pipiliin mong ipadala gamit ang aming plataporma.
 • Maaaring, sa mga tiyak na pagkakataon, ibahagi namin ang iyong pangalan at pangkalahatang lugar pang-heograpiya sa mga inaasahang magdedesisyon na siyang tagatanggap ng petisyon. Kung hindi mo nais na ibahagi ang impormasyong ito sa tagatanggap ng petisyon, huwag mong lagdaan ang petisyon.

Nagdudulot ang plataporma ng bukas na forum para sa komunikasyon ng mga tagagamit sa buong mundo. Hindi namin minamanmanan, bineberipika o ginagawan ng background check ang mga nagsisimula ng mga kampanya, lumalagda ng mga petisyon, o iba pang mga miyembro ng Change.org. Ang pakikipaghalubilo sa iba sa aming plataporma at ang kahihinatnan nitong pamamahagi ng impormasyon ay sarili mong sapalaran.

b. Ang mga iba mong plataporma ng social media
 • Maaari mong ibahagi ang mga aktibidad mo sa Change.org sa mga kaibigan mo sa ibang mga site ng social media. Halimbawa; pamamahagi sa Facebook ng petisyon na nilagdaan mo. Para gawin ito, kailangang ikonekta mo ang iyong Change.org account sa social media account mo. Sa ganitong pagkakataon, pinapahintulutan mo kami na ibahagi ang impormasyon mo sa tagabigay ng social media account mo, at naiintindihan mo na sa paggamit ng ibinabahaging impormasyon, iiral ang patakaran ng pagkapribado ng naturang site ng social media. Kung hindi mo nais na ibahagi ang impormasyon mo sa mga ibang tagagamit ng social media o sa tagabigay ng social media account mo, mangyaring huwag mong ikonekta ang iyong social media account sa iyong Change.org account at huwag mong gamitin ang tampok sa Plataporma na para sa mga pagpamahagi sa iba.
 • Maaari kang kusang magbahagi ng impormasyon sa mga message board, chat, profile pages at mga blog, at iba pang mga serbisyo kung saan maaari kang mag-post ng impormasyon at mga materyal (kasama na ang mga pahina ng Change.org sa Facebook at iba pang mga plataporma ng social media). Mangyaring tandaan na anumang impormasyon na i-post o ipahayag mo gamit ang mga serbisyong ito ay magiging bahagi ng impormasyong pampubliko, at maaaring ma-access ang mga ito ng ibang tagagamit ng Change.org, mga tagagamit ng mga plataporma ng mga social media at ng pangkalahatang publiko. Hinihimok ka namin na maging maingat sa pagpapasya tungkol sa paghahayag ng anumang impormasyon tungkol sa sarili mo, gamit ang mga tampok ng aming plataporma para sa mga pagpamahagi sa iba. Para sa karagdagang detalye tungkol sa pag-post ng nilalaman sa aming plataporma, mangyaring tingnan ang aming Patakaran ng Serbisyo .
c. Mga advertiser at mga ad network
 • Maibabahagi lang namin ang impormasyon tungkol sa iyo, kasama na ang iyong email address, address para sa koreyo at numero ng telepono, sa aming mga advertiser kung pipiliin mo lamang ito at kung ikaw ay tiyak na magbibigay-pahintulot tungkol dito. Maaari rin naming ibahagi ang numero ng telepono mo, ngunit kailangan ang hiwalay mong pahintulot para dito. Magagamit ng advertiser ang ganitong impormasyon upang makipag-ugnay sa iyo at magpadala sa iyo ng mga promosyonal na materyal na kung saan maaaring may interes ka. Hindi namin kontrolado ang nilalaman o ang dalas ng komunikasyon na maaaring matanggap mo mula sa mga advertiser namin.

  Pinapayagan ng batas ng California na humiling ang mga residente ng California ng mga tiyak na detalye tungkol sa kung anong mga personal na impormasyon ang ibinabahagi ng isang kompanya sa mga pangatlong partido para sa mga layuning pang-marketing ng mga naturang pangatlong-partido Kung may mga tanong ka tungkol sa aming gawaing pamamahagi o tungkol sa mga karapatan mo sa ilalim ng batas ng California, mangyaring ckontakin ang aming Opisyal para sa Pagkapribado. Alamin upang maibigay ang mga detalye ng pakikipag-ugnay na nakalista sa dulo nitong patakaran ng pagkapribado.
 • Maaaring gumamit kami ng mga pang-ikatlong partidong kompanyang pang-advertising upang maghain ng mga advertisement tungkol sa mga produkto at serbisyo na kung saan maaaring kang may interes batay sa paggamit at mga aktibidad mo sa plataporma namin. Para mangyari ito, maaaring maglagay o kumilala ang mga kompanyang ito ng isang bukod-tanging cookie sa browser mo (kasama na ang paggamit ng mga pixel tag). Kung nais mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa gawing ito at upang matuto pa tungkol sa mga pagpipilian mo na kaugnay dito, mangyaring bisitahin http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp at http://www.aboutads.info/. Maaari mo ring tingnan ang bahaging nasa ibaba na pinamagatang “Ang mga pagpipilian mo sa pagkapribado”.
 • • Kung ginagamit mo ang isa sa mga aplikasyong pang-mobile namin, maaaring gamitin at iimbak ng mga kasosyo namin sa mga ad network ang mobile device ID mo upang magpakita ng mga ad na sa inaakala nila'y may katuturan sa iyo sa iba't ibang serbisyong ginagamit mo sa mobile. Kung nais mo pang matuto tungkol sa mga pagpipilian mo, maaaring tingnan ang bahaging nasa ibaba na pinamagatang “Ang mga pagpipilian mo sa pagkapribado”.
d. Mga layuning pampamamahala

Maaaring ibahagi namin ang impormasyon mo sa mga ikatlong partido para sa mga sumusunod na layunin:

 • Ang mga kompanya na kabilang sa grupo ng mga kompanya ng Change.org: Maaari naming ibahagi ang impormasyon mo sa aming mga kasapi, na mga kompanyang nasa ilalim ng isang pagmamay-ari o kontrolado ng Change.org upang makapagbigay sa amin ng mga serbisyo sa iba't-ibang bansa.
 • Ang mga supplier, subcontractor at mga kasosyo sa negosyo ( “tagapagbigay ng serbisyo” ): Maaari naming ibahagi ang mga impormasyon tungkol sa iyo sa aming mga tagapagbigay ng serbisyo na siyang nagpo-proseso ng mga impormasyon upang makapagbigay sila ng serbisyo sa amin o para sa amin. May mga kontrata kami sa mga tagapagbigay ng serbisyo namin na nagbabawal sa kanilang magbahagi sa iba ng mga impormasyon tungkol sa iyo na nakokolekta o natatanggap nila o gamitin ang mga naturang impormasyon para sa ibang mga layunin.
 • Pagpigil sa mga gawaing huwad. Maaaring maglahad kami ng mga personal na impormasyon na nakolekta namin tungkol sa aming mga tagagamit kung naniniwala kaming ang paglalahad ay kailangan upang makapagimbistiga, makapigil, o tumugon sa pinaghihinalaang ilegal o huwad na aktibidad o para mapangalagaan ang kaligtasan, mga karapatan, o ang aming mga pag-aari, o ang mga pag-aari ng iba.
 • Mga layuning kaugnay sa pagpapatupad ng batas: Kung hiniling o kinakailangan ng mga may-kapangyarihan sa gobyerno, gaya ng mga nagpapatupad ng batas, mga korte, o mga may-hawak ng regulasyon, o upang sumunod sa batas, maaari naming ilahad ang anumang impormasyong mayroon kami tungkol sa aming mga tagagamit. Maaari rin naming ilahad ang mga impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo upang maisagawa o mapangalagaan ang mga karapatang legal o pangalagaan ang mga paghahabol na legal.
 • Pagbebenta o pagsasanib sa iba ng aming kompanya: Wala kaming plano na ibenta ang aming negosyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring ilipat namin ang impormasyon mo sa pangatlong partido kung kami o alinman sa aming mga kasanib na kompanya ay makasama sa pagbabago ng korporasyon (hal. pagbebenta, pagsasanib, o iba pang paglilipat ng mga pag-aari).

4. Ang mga pagpipiliian mo sa pagkapribado

Ang profile mo sa Change.org ay naka-set sa pribado bilang default. Maaari mong baguhin ang profile at mga setting mo upang gawing pampubliko ang mga ito at pamahalaan ang ilang mga email na pinapadala namin sa iyo.

a. Mga setting ng account

Ang profile mo sa Change.org ay naka-set sa pribado bilang default. Hinahayaan ka naming piliin kung nais mong ang profile mo ay pribado, nakikita ng publiko, o nakikita lamang ng mga pinili mong kaibigan sa Change.org Maaari mo ring i-update ang impormasyon mo sa profile at tanggalin ang ilang mga kapakanan, organisasyon, o kaibigan mula sa pahina ng profile mo, mula sa pahina ng “Mga Setting”.

Maaari mong palitan ang setting ng Pagkapribado mo sa pamamagitan ng pag-click dito, o pag-log in sa account mo, pag-click sa “Mga Setting,” at pagpili ng “Pagkapribado”.

b. Social media

Maaari mong i-edit o tanggalin ang mga pahintulot na ibinigay mo sa Change.org upang magamit ang mga impormasyon mo galing sa mga iyong mga social media account sa pamamagitan ng iyong mga setting ng pagkapribado ng mga aplikasyon sa social media account mo.

Kung nag-sign in ka sa Change.org sa pamamagitan ng Facebook connect, malamang na nilagyan ka ng cookie ng Facebook. Maaari mong ibahin ang mga cookie na iyon sa mga setting mo sa Facebook account mo. Para sa karagdagang detalye, mangyaring tingnan ang aming mga Patakaran sa Cookies.

c. Mga setting ng email

Kung ayaw mo nang makatanggap ng mga email na may kaugnayan sa marketing mula sa Change.org o mula sa mga kompanyang kasapi nito sa susunod, maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga ito. Sundan ang mga tagubilin na nasa email o kaya ay mag-log in sa account mo, i-click ang “Mga Setting,” at piliin ang “Mga Email Preference”.

Susundin namin ang (mga) hiling mo sa lalong madaling panahon na magagawa ito. Tandaan din na kung ikaw ay mag-o-opt out sa pagtanggap ng mga email na may kaugnayan sa marketing mula sa amin, maaaring padalhan ka pa rin namin ng mga mahahalagang mensaheng pangpamamahala (gaya ng mga update tungkol sa mga pagbabago sa account mo o serbisyo sa iyo.), at hindi ka maaaring mag-opt out sa pagtanggap ng mga mensaheng ito.

d. Mga network ng advertising

Maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga nakatutok na mga online advertising na maaaring idinidulot sa aming mga plataporma at sa iba pang mga website mula sa mga network ng advertising sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Mangyaring tandaan na marami pang ibang mga kompanya na nakalista sa mga site na ito bukod doon sa mga naglalagay ng cookie sa computer mo kapag nag-access ka sa plataporma namin.

Maaari rin kaming magpakita ng mga ad sa mga kasalukuyang mobile app namin o sa mga susunod pa. Kung gumagamit ka ng kagamitang pang-iOS at hindi mo nais na makatanggap ng mga ad na ibinagay sa aplikasyon na may kinalaman sa mga interes mo, maaari kang mag-opt out sa pamamagitan ng pag-access sa mga sumusunod na link sa kagamitan mo: http://oo.apple.com. Kung gumagamit ka ng kagamitang pang-iOS6, maaari mo ring limitahan ang paghatid sa iyo ng mga ibinagay na ad gamit ang sumusunod na proseso: Buksan ang Mga Setting at tapikin “Pangkalahatan” o “General” at tapikin ang “Tungkol Sa” o “About” ; Mag-scroll hanggang sa dulo ng “Tungkol Sa” at tapikin “Advertising” ; I-switch ang “Limitahan ang Pagsubaybay sa Ad” para maging ON. Kung gumagamit ka ng isang kagamitang Android at hindi mo nais na makatanggap ng ibinagay sa aplikasyon na ad, maaari mong bisitahin sa Google ang pahinang Ads Preferences mula sa browser ng kagamitan mo at pumili roon. Hindi namin kontrolado kung paano napapahintulot ng plataporma operator na ikaw ang kumontrol sa pagtanggap mo ng mga ad na ibinagay sa aplikasyon, kaya kailangang kontakin mo ang tagapagbigay ng platform mo kung ang mga opsyon sa itaas ay hindi na magagamit.

e. Mga pangatlong-partidong kompanyang pang-analitika

Upang mag-opt out mula sa Google Analytics, mangyaring pumunta sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Para mag-opt out mula sa awtomatikong pag-iimbak ng Mixpanel ng nakolektang datos mula sa browser mo habang nasa Website, mangyaring pumunta sa https://mixpanel.com/terms/ at sa opt-out link sa https://mixpanel.com/optout/. Makukuha ang mga opt out na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak na cookie para sa pag-opt out sa pagsubaybay. Mangyaring tandaan na kung magkaroon ka ng bagong computer, mag-install ka ng bagong browser, o burahin mo o ibahin mo ang mga cookie file ng browser mo (kasama na ang pag-upgrade ng mga tiyak na browser) maaari ring mabura ang opt-out cookie.

5. Pag-access o pagbura ng impormasyon mo

Kung nais mo, mahihiling mo sa amin ang mga impormasyong mayroon kami tungkol sa account mo at maaari mo ring hilingin sa amin na burahin ito.

Kung nais mong suriin, itama, i-update, itago, o burahin ang anumang impormasyong ibinigay mo na amin, maaari kang mag-log in sa account mo, mag-click sa “Mga Setting” at baguhin ang impormasyon ng iyong profile.

Maaari mo ring kontakin ang aming Opisyal sa Pagkapribado sa email address o address pang-koreo sa ibaba nitong Patakaran ng Pagkapribado at hilingin sa amin na ibigay nang tiyak ang mga impormasyong hawak namin tungkol sa iyo mula sa mga rekord mo. Mangyaring ipaalam sa amin kung anong impormasyon ang nais mong alisin namin mula sa aming mga database o kaya ay ipaalam sa amin kung anong mga limitasyon ang nais mong ilagay tungkol sa paggamit namin ng iyong mga personal na impormasyon. Para sa proteksiyon mo, maaari lang naming isakatuparan ang mga hiling na may kaugnayan sa personal na impormasyon na nauugnay sa partikular na email address na ginagamit mo upang ipadala sa amin ang hiling mo, at maaaring kailanganin namin na patunayan ang iyong pagkakakilanlan bago namin maisakatuparan ang iyong hiling. Susubukan naming sundin ang hiling mo sa lalong madaling panahon na magagawa ito.

Mangyaring tandaan na maaaring kailanganin naming iimbak ang ilang tiyak na impormasyon para sa mga inaatas na mga pag-iimbak at/o para mabuo ang anumang transaksiyon na inumpisahan mo bago ka humiling. Maaari ring may mga matitirang mga impormasyon sa aming mga database at iba pang mga rekord, ngunit ang mga matitirang impormasyong iyon ay hindi na maiuugnay sa pagkakilanlan mo. Halimbawa, kung gumawa ka ng isang petisyon, magkakaroon kami ng rekord na may mga ibang tagagamit ng Change.org na lumagda sa petisyon mo. Kung sa kalaunan ay humiling ka sa amin na alisin ang mga impormasyon mula sa aming plataporma at mga database, ang mga impormasyong nakaugnay sa mga lagda ng mga tagagamit na iyon ay hindi maaalis at mananatili ang mga ito sa aming mga rekord.

6. Pag-iimbak ng mga data at seguridad

Marami kaming ginagawang mga hakbang upang mapangalagaan ang personal na impormasyon mo. Kung naghihinala ka na may ibang taong gumagamit ng account mo, ipaalam sa amin.

Pinagsisikapan naming gumamit ng mga pinakamakatuwirang hakbang na organisasyonal, teknikal at pangpamamahala upang mapangalagaan ang iyong impormasyon sa loob ng aming organisasyon laban sa pagkawala, maling paggamit, hind-pinahihintulutang access o pagsiwalat, pagbabago at/o pagkasira. Gumagawa kami ng mga hakbang upang masegurado na lahat ng datos na pinoproseso namin ay maaasahan para sa itinakdang gamit nito, ay tumpak, kumpleto at napapanahon ayon sa pangangailangan ng dahilan ng paggamit namin nito. Sa kasamaang-palad, walang paglilipat ng datos o sistema ng pag-iimbak ang garantisadong 100% segurado. Kung may dahilan kang maniwala na ang mga interaksiyon mo sa amin ay hindi na ligtas (halimbawa, kung pakiramdam mo ay nakompromiso ang alinman sa mga account mo sa amin) mangyaring ipagbigay-alam sa amin ang problema sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Opisyal sa Pagkapribado gamit ang mga detalye ng pagkontak na nakalista sa dulo ng Patakaran sa Pagkapribadong ito.

Hahawakan namin ang Personal na Impormasyon mo sa loob ng panahong kinakailangan upang matupad ang mga layunin na nakabalangkas ditto sa Patakaran ng Pagkapribado, maliban na lang kung ang mas mahabang panahon ng paghawak ay inaatas ng batas.

7. Paglilipat sa tawid-hangganan

Ang Change.org ay isang pandaigdigang organisasyon na may mga tanggapan sa buong mundo, kaya maaaring ang impormasyon mo ay tumawid sa mga hangganan kapag ginamit mo ang Plataporma. Sumusunod kami sa “US-EU Safe Harbor Framework” (US-EU Balangkas para sa Ligtas na Pagkupkop) isang set ng mga tuntunin tungkol sa paglilipat ng personal na impormasyon mula sa Europe.

Ang Change.org ay isang organisasyong pandaigdigan. Ang personal na impormasyon mo ay maaaring maimbak at maproseso saan mang bansa kung saan mayroon kaming mga pasilidad o kung saan kami ay gumagamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo, at sa paggamit ng plataporma, nagbibigay ka ng pahintulot na ilipat ang mga personal na impormasyon mo sa mga bansang labas sa bansang tinitirhan mo, kasama na ang Estados Unidos, na maaaring may mga tuntuning iba sa iyong bansa.

Ang website ng Change.org ay sertipikado sa ilalim ng Balangkas para sa Ligtas na Pagkupkop ng U.S.-EU (U.S. –EU Safe Harbor Framework) at ng Balangkas para sa Ligtas na Pagkupkop ng U.S.–Swiss (U.S. –Swiss Safe Harbor Framework), sang-ayon sa mga itinatag ng Kagawaran ng Pangangalakal ng Estados Unidos tungkol sa pagkolekta, paggamit, at pag-iimbak ng mga impormasyong personal mula sa mga miyembrong bansa ng EU at Switzerland. Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga Programa ng Ligtas na Pagkukupkop (Safe Harbor Programs) sa http://export.gov/safeharbor/.

Ang aming mga tagapagbigay ng serbisyo na may access sa mga datos na kabilang sa Ligtas na Pagkukupkop (Safe Harbor) ay pinagbabawalang gamitin ang mga naturang datos bukod sa layuning pagbibigay ng serbisyo sa amin. Kung gagamitin namin o ibabahagi namin ang personal mong datos sa isang paraang hindi inilahad dito sa Patakaran ng Pagkapribado, bigyang alam namin kayo at bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay-pahintulot para sa naturang paggamit o pagbabahagi.

Iimbistigahan namin at susubukan naming malutas ang mga reklamo at mga alitan tungkol sa paggamit at paghahayag ng mga personal na impormasyon alinsunod sa mga Prinsipiyo ng Ligtas na Pagkukupkop (Safe Harbor Principles). Mangyaring kontakin ang aming Opisyal sa Pagkapribado gamit ang mga detalye ng pagkontak na nakalista sa dulo ng Patakaran sa Pagkapribadong ito.

8. Paano kami kontakin

Ang pinakamahusay na paraan upang makontak ang aming Opisyal sa Pagkapribado ay ang pag-email sa aming Sentrong Tulong. . Mapadadalhan mo kami ng sulat, ngunit kailangan mong malaman na hindi kami mahilig sa sulat koreo – isa kaming kompanyang pang-teknolohiya, kung iisipin.

Gusto naming marinig ang mga tanong, pag-aalala at feedback tungkol sa mga patakarang ito. Kung may panukala ka para sa amin, huwag mag-atubiling ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pag-kontak sa aming Sentro ng Tulong sa http://help.change.org/ o pagsulat sa sumusunod na address:

Change.org, Inc. Privacy Officer
548 Market Street Private Mailbox #29993
San Francisco, CA 94104-5401
USA

Mangyaring tandaan na hindi laging ligtas ang komunikasyon na gamit ang email, kaya kung maaari ay huwag maglakip ng impormasyon tungkol sa credit card o mga impormasyong maselan sa email mo sa amin.

Salamat sa pagsuporta sa pagbabago sa komunidad mo – nasasabik kaming makita kung ano ang susunod mong babaguhin!