Patakaran ng Serbisyo

For an English version of this policy, please click here.

Huling nagsunod-sa-panahon: 12 Enero 2015

Ang layunin ng Change.org ay ang makapagbigay-kapangyarihan sa mga tao saanman upang makagawa sila ng pagbabagong nais nilang makita. Bukas ang aming plataporma dahil naniniwala kami na mas maraming pagbabago ang nangyayari kung ang mga taong may iba’t ibang background at pananaw ay maaaring sumali sa usapan. Kailangan namin ng mga tuntunin upang mapanatiling ligtas ang plataporma para sa iyo, sa amin at sa komunidad. Binabalangkas ng mga Tuntunin ng Serbisyo ang mga karapatan at responsibiliad na kaugnay sa plataporma at mga serbisyo namin.

1. Mga account ng tagagamit

Kailangan mo ng account para sa karamihan ng mga aktibidad sa Plataporma Itago ang password mo kung saan ligtas ito, dahil ikaw ang responsable para sa lahat ng mga aktibidad na nauugnay sa profile mo. Kung naghihinala ka na may ibang gumagamit ng account mo, ipaalam sa amin. Ikaw ay kinakailangang 13 taong gulang o higit pa upang makagamit ng Change.org.

Kapag lumagda ka o gumawa sa/ng isang petisyon gamit ang aming plataporma, may lilikhaing account para sa iyo. Lahat ng mga aktibidad mo sa kampanya ay i-uugnay sa iyong account. Ang ibig namin sabihin sa salitang “kampanya” ay ang mga petisyon, lahat ng mga aktibidad na magagawa mo upang isulong ang mga petisyon mo gamit ang plataporma namin o gamit ang mga site at serbisyo ng pangatlong partido, at ano pa mang mga aksiyon na gamit ang aming plataporma.

Sa pag-set up ng account mo, kailangan mong magbigay ng tama at kumpletong impormasyon, kasama na ang tamang email address. Nasa iyo ang buong responsibilidad sa account mo at lahat ng nangyayari sa account mo, kasama na ang anumang pinsala o pagkasira (sa amin o kanino man) na sanhi ng paggamit ng ibang tao sa account mo nang walang pahintulot. Nangangahulugan ito na kailangan maging maingat ka sa password mo. Hindi mo maaaring ilipat ang account mo sa ibang tao o gamitin ang account ng iba nang wala silang pahintulot. Ipaalam kaagad sa amin sa sandaling malaman mo na maaaring may ibang taong gumagamit ng account mo nang walang pahintulot mo. Kontakin kami sa pamamagitan ng aming Sentro sa Tulong.

Ang plataporma ng Change.org ay para sa mga taong may edad hindi liliit sa 13 na taong gulang. Hindi ka maaaring gumawa ng account kung mas bata ka sa edad na 13 nang mag-isa, ngunit hinihimok ka namin na anyayahan ang isang magulang o tagapangalaga mo na lumikha ng isang kampanya tungkol sa mga bagay kung saan interesado ka. Kung matuklasan namin na lumikha ka ng account at ikaw ay mas bata sa 13 taon, isasara namin ang account mo.

2. Mga tuntunin ng mga nilalaman ng tagagamit

Ikaw ang responsable para sa mga post mo sa Change.org. Kailangan mong i-alinsunod ang mga kampanya at mga komento mo sa mga Gabay ng Komunidad at sa batas, at igalang ang mga karapatang-aring pang-intelektuwal ng iba. Hindi namin gustong gawin ito, ngunit maaari naming isara ang account mo dahil sa patuloy o paulit-ulit na malalaking paglabag.

Sundin ang aming mga Alituntunin ng Komunidad: nag-post ka ng nilalaman, kailangan mong sundin ang Mga Alituntunin ng Komunidad.

Sumunod sa batas at igalang ang mga karapatan ng iba: Hindi ka maaaring mag-post ng nilalaman na lumalabag sa mga umiiral na lokal o pambansang batas sa iyong bansa, o sa pang-internasyonal na mga batas o regulasyon. Ikaw lamang ang responsable para sa anumang nilalaman na i-po-post mo sa pamamagitan ng plataporma ng Change.org at sa mga magiging kahihinatnan ng pag-post nito.

Pagpapatupad ng Change.org: Kung binigyan ka namin ng abiso na lumalabag ang nilalaman mo sa batas o sa karapatan ng iba (halimbawa, kung naitalaga na ito ay nakapapanirang-puri o lumalabag sa karapatan ng pagkapribado, karapatang pag-aaring intelektwal o karapatang pampublisidad o iba pa), kung natuklasan namin na lumalabag ang nilalalaman mo sa mga Gabay ng Komunidad, o kung naniniwala kami na ang nilalaman mo ay hindi karapat-dapat o nakapananakit, maaari naming alisin ito mula sa aming plataporma, o maaari namin itong i-edit upang ipasunod sa Gabay. Sa karamihan ng mga kaso, papaalamanan ka namin at susubukan naming bigyan ka ng pagkakataong mag-ayos ng isyu bago kami gumawa ng mga naturang hakbang (ngunit hindi kami obligadong gawin ito).

Nasa Change.org ang pagpapasiya kung nais naming ipatupad ang mga Takdang ito. Maaari naming alisin o isuspinde ang pahintulot mong gamitin ang aming plataporma at mga serbisyo o di-paganahin ang account mo kahit na anong oras, at nang mayroon o walang abiso, dahil sa anumang mabigat o umuulit na paglabag ng mga Takdang ito, sa pagkabigo mong magbayad sa takdang panahon, kung hinihiling ng mga tagapagpatupad ng batas o mga alagad ng pamahalaan, o kung may mga di-inaasahang isyu at problemang teknikal, o sa pagkakasangkot mo sa mga huwad o ilegal na aktibidad. Sa pagkakataon ng naturang terminasyon, maaari naming tanggalin ang iyong account, mga password at nilalaman at maaari naming pigilan ka sa pag-access sa plataporma at paggamit sa aming mga serbisyo. Ang mga nilalaman mo ay maaari pa ring makita sa plataporma kahit na sinara o sinuspinde na ang account mo. Sumasang-ayon ka na wala kaming pananagutan sa iyo o sa anumang pangatlong partido hinggil sa pagsasara ng account mo, pagtanggal sa nilalaman mo o pag-block sa access mo sa aming plataporma at mga serbisyo.

3. Pag-post ng nilalaman ng tagagamit

Mananatiling ikaw ang may-ari ng nilalaman na ipo-post mo sa Change.org, ngunit kailangang siguraduhin mo na may pahintulot kang ibahagi ito. May pahintulot kaming gumawa ng ibang mga bersyon ng nilalaman mo para sa publiko sa pamamagitan ng anumang media, at maaari ring gawin ito ng iba. Siguraduhin lang na i-back-up ang iyong mga ginagawa mo.

Ang nilalaman na isinusumite mo sa plataporma ay hindi kumpidensiyal: Anumang nilalaman na isumite o i-post mo sa Change.org ay maaaring makita ng publiko, kasama na ang lahat ng petisyon na nilikha mo at mga komento mo sa anumang petisyon na pinirmahan mo (sa site ng Change.org, sa mga app at sa mga pahina ng social media). Kung ikaw ay nababahala na may mga miyembro ng komunidad ng Change.org, o na may mga taong hindi mo kilala ang makakakita sa isang partikular na mensahe mo o ano pa mang nilalaman mo, mangyaring huwag i-post ito. Kung hindi mo nais na ipakita sa publiko ang pangalan mo kaugnay sa isang partikular na petisyon, maaari mong piliin na hindi ipakita ang lagda mo sa publiko. Pakibasa ang aming Patakaran sa Pagkapribado para sa mas detalyadong impormasyon na kinokolekta at ibinabahagi namin kapag ginamit mo ang aming plataporma.

Ang nilalaman na pino-post mo (kasama na ang mga larawan) ay mananatiling sa iyo, at pinahihintulutan mo ring gamitin ito muli at ibahagi: Sa pagsumite at pag-post ng nilalaman, hindi mawawala ang anumang karapatan mo sa pag-aari sa nilalaman. Gayun man, pinapahintulutan mo na ibahagi namin ang nilalaman na ito kaninuman, ipamudmod ito sa anumang plataporma at anumang media, at baguhin at i-edit ito ayon sa kung ano ang palagay namin ay nararapat (hal. para sa kalinawan o para sa mga dahilang pangkahusayan). Halimbawa, maaaring iklian namin ang pamagat ng petisyon upang ito ay lumabas sa homepage namin, i-re-format ang isang petisyon para sa isang video na nagpapakita ng mga matagumpay na petisyon, o ibahagi ang mga nilalaman sa mga interesadong media. Pinapahintulutan mo rin kaming bigyan ng permiso ang iba na gawin din ang mga ito sa nilalaman mo. Sa usapang legal, sa pagsumite o pag-post mo ng nilalaman sa o sa pamamagitan ng plataporma ng Change.org, binibigyan mo kami ng lisensya na may saklaw na pandaigdigan, hindi eksklusibo, at walang nakaugnay na royalty (na may karapatang magbigay sa iba ng lisensya) na gamitin, kopyahin, paramihin ang kopya, i-proseso, i-angkop, ibahin, ilahathala, ipadala, ipakita at ipamudmod ang nilalaman mo sa anuman o lahat ng media o paraan ng pagmumudmod (na umiiral na o mabubuo sa hinaharap). Kasama rito ang pahintulutang magamit ng ibang kompanya, organisasyon o mga indibidwal na kasosyo ng Change.org para sa sindikasyon, pag-broadcast, pagmumudmod o paglalathala ng nilalaman mo sa ibang media. Pinangangatawanan at ginagarantiyahan mo na mayroon ka ng lahat ng karapatan, kapangyarihan, at awtoridad na kinakailangan para pahintulutan kami na gamitin ang anumang nilalaman na isumite mo. Sumasang-ayon ka rin sa lahat ng naturang paggamit ng nilalaman mo nang walang bayad sa iyo.

Pamamahagi ng mga kampanya: Maliban na lang sa mga limitadong pagkakataon kung saan ipinahayag naming hihilingin sa iyo na huwag gawin ito, hinihimok ka namin na i-link, i-post sa social media at pangatlong partido, gaya ng Facebook o Twitter, ibahagi gamit ang email, o kaya ay kopyahin at ibahagi ang mga indibidwal na petisyon at kampaya na naka iinteres sa iyo, ngunit para lamang sa mga layuning pang-impormasyon, at di-kaugnay sa pangangalakal. Kung ibabahagi mo ang petisyon at kampanya ng iba, hindi mo ito maaaring baguhin, at hindi ka puwedeng magtanggal ng anumang atribusyon o pagbibigay-kredito. Kapag nag-post ka ng nilalaman sa anumang serbisyo ng pangatlong partido gamit ang mga tampok at pagpapagana ng aming plataporma (gaya ng aming mga app o API), ikaw ay ipapasa-ilalim sa mga takda ng naturang serbisyo ng pangatlong partido. Kung nais mong alisin ang anumang petisyon o nilalaman mula sa isang serbisyo ng pangatlong partido, kailangan mong kontakin ang naturang serbisyo ng pangatlong partido at hilingin ang pangtanggal direkta mula sa kanila.

Walang pag-iimbakan ng nilalaman ng tagagamit: Hindi kami serbisyo para sa pag-a-arkibo ng nilalaman. Hindi kami nangangako na mag-iimbak o gagawing makikita sa aming plataporma ang anumang nilalaman na i-po-post mo ng ibang mga tagagamit sa isang partikular na tagal ng panahon. Ikaw lamang ang responsable sa pagba-back-up ng lahat ng i-po-post mo sa plataporma.

4. Bukas na plataporma

Sa bukas na plataporma ng Change.org ay kumakatawan sa maraming opinyon ng milyon-milyong mga tao. Hindi namin inaako bilang responsibilidad ang kanilang mga pananaw at hindi rin namin minamanmanan ang mga nilalaman para sa mga legalidad o pagkakatama ng mga ito. May makikita kang mga link para sa ibang mga site sa Change.org – pag-alis mo mula sa amin, hindi kami responsable sa mga walang-kabisada, nakakabaliw at nakakaaliw na mga bagay na maaaring mangyari sa labas namin.

Hindi kami responsable sa mga nilalaman ng aming mga tagagamit at hindi namin minamanmanan ang nilalaman ng mga tagagamit: Ang mga nilalaman ng pino-post ng mga tagagamit ay galing sa mga tao, organisasyon at iba pang mga iba’t ibang pinanggagalingan. Hindi kami nangangako tungkol sa pagkamaasahan ng anumang pinanggagalingan o nang pagkatama pagiging kapaki-pakinabang, kaligtasan, o karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari ng anumang nilalaman ng tagagamit at hindi rin kami nagrerekomenda ng anumang kampanya, o petisyon o sumusuporta ng anumang pananaw, opinyon, rekomendasyon, o payo na maaaring i-post ng mga tagagamit. Kinikilala mo na may mga nag-uumpisa ng petisyon na maaaring may komersyal na interes sa kanilang mga kampanya. Hindi kami nagmamanman o nagsusuri ng mga petisyon o iba pang mga nilalalaman na isinumite ng mga tagagamit, o nagtatasa ng mga ito para sa pagsunod sa mga banyaga o lokal na batas at mga regulasyon. Kung gayon, ikaw ay gumagamit ng serbisyo ng Change.org at umaasa sa anumang nilalalaman na mahanap mo sa sarili mong pagsasapalaran.

Kung makahanap ka ng anumang petisyon o ng iba pang nilalalaman ng tagagamit na lumalabag sa mga Gabay ng Komunidad namin, mangyaring gamitin ang gawaing “Flag” sa bawat pahina ng petisyon o mag-file ng hiling sa Sentro sa Tulong.

Mga kawing (links) na palabas: Kapag ginamit mo ang plataporma namin, makakakita ka ng mga kawing papunta sa ibang website na hindi namin pagmamamay-ari o kinokontrol. Hindi kami responsable para sa mga nilalaman o anumang ibang aspeto ng mga site na ito ng pangatlong partido kasama na ang pangongolekta nila ng impormasyon tungkol sa iyo. Nararapat na basahin mo ang kanilang mga takda at kondisyon at mga patakaran sa pagkapribado.

5. Ang mga karapatan namin

Kami ang nagmamay-ari ng plataporma ng Change.org kasama na ang mga website, mga app at serbisyo sa kasalukuyan at sa hinaharap, mga bagay gaya ng aming logo, API, code at nilalaman na nilikha ng aming mga trabahador – huwag galawin ang mga iyon!

Lahat ng karapatan, titulo, at interest sa at para sa plataporma at serbisyo ng Change.org kasama na ang aming website, ang mga aplikasyon sa ngayon at sa hinaharap, ang aming mga API, mga database, at ang mga nilalaman ng aming mga trabahador o kasosyo na sinumite o binigay sa pamamagitan ng aming serbisyo (ngunit di-kasama ang nilalaman na binigay ng mga tagagamit) ay — at mananatiling — eksklusibong pag-aari ng Change.org at ng mga mga tagabigay-lisensya nito. Ang aming plataporma at serbisyo ay protektado ng karapatang-ari, tatak-pangkalakal, at iba pang mga batas ng Estados Unidos at mga ibang bansa. Walang nagbibigay sa iyo ng karapatan na gamitin ang pangalan ng Change.org o anuman sa mga tatak-pangkalakal, logo, pangalan ng domain, at iba pang natatanging mga tampok ng brand nito. Anumang feedback, mga komento, o mungkahi na ibibigay mo tungkol sa Change.org o sa mga serbisyo ay pawang sa iyong kusa at maaari naming gamitin ang naturang feedback, mga komento o mungkahi kung paano namin pagpasyahang gamitin ang mga ito nang walang obligasyon sa iyo.

Hindi mo maaaring gawin ang mga sumusunod habang ina-access o ginagamit ang plataporma at mga serbisyo ng Change.org:

 • i-access, galawin, o gamitin ang mga di-pampublikong lugar ng plataporma, ang mga sistema ng computer ng Change.org, o ang mga sistema nang paghahatid na teknikal ng mga tagabigay ng serbisyo ng Change.org.
 • di-paganahin, pakialaman, o subukang linlangin ang anumang mga tampok ng plataporma na nauugnay sa seguridad o siyasatin, i-scan, o subukan ang mga kahinaan ng alinman sa aming mga sistema.
 • kopyahin, ibahin, lumikha ng mga kinuhang nilikha, mag-enhinyero nang pabalik, magbuo nang pabalik, o anumang pagtatangkang tuklasin ang anumang source code ng plataporma o mga serbisyo ng Change.org.
 • i-access o hanapin o tangkaing i-access o hanapin ang aming plataporma sa anupamang paraan (awtomatiko o hindi) maliban sa pamamagitan ng kasalukuyang magagamit na paghahanap na binibigay sa pamamagitan ng aming website, mobile apps o API (at sang-ayon lamang sa mga takda at kondisyon ng mga naturang API). Ang pag-crawl sa Change.org ay pinapayagan kung ito ay gagawin sang-ayon sa mga tuntunin ng robots.txtfile; subalit ang pag-scrape ng mga serbisyo, plataporma at database ay hayag na ipinagbabawal maliban na lang kung nakasulat sa isang awtorisasyon ng pagkakasunduan sa pagitan mo at ng Change.org.
 • gamitin sa anumang paraan ang mga serbisyo ng Change.org upang magpadala ng iniba, mapanlinlang o impormasyon na nagbibigay ng maling pagkakakilanlan (gaya ng pagpapadala ng komunikasyon sa email na nagpapanggap na galing sa Change.org); o (v) pakialaman, o pigilan, (o subukan na gawin ito), ang pag-acces ng sinumang tagagamit, host o network, kasama na ang, nang walang limitasyon, pagpapadala ng virus, pagkakarga nang sobra, pagbabaha ng computer network, pag-is-ispam, pagpapadala ng napakaraming email (mail-bombing) ng plataporma at mga serbisyo ng Change.org, at sa anupamang paraan na nakakasagabal sa o nagdagdag ng di-nararapat na paghihirap sa mga serbisyo ng Change.org.

6. Paglabag sa karapatang-ari

Kung sa isip mo ay may lumalabag sa iyong karapatang-ari sa Change.org, ipaalam ito sa amin

Kung naniniwala ka na ang isa sa mga tagagamit namin ay lumabag sa karapatang-ari mo, dapat mong ipaalam ito sa aming alagad ng karapatang-ari sa sulat. Upang kami ay makagawa ng aksyon, kailangang gawin mo ang mga sumusunod sa abiso mo:

 1. kilalanin ang gawain mong may karapatang-ari na sa wari mo ay nilalabag
 2. kilalanin ang bagay sa aming serbisyo na sa palagay mo ay lumalabag sa ginawa mo at maglakip ng sapat na impormasyon tungkol sa kung saan nakalagay ang materyal (halimbawa, isang URL o link sa pahinang nauugnay) upang madali namin itong mabasa
 3. bigyan kami ng paraan upang makontak ka, gaya ng address, numero ng telepono, o email mo
 4. bigyan kami ng paglalahad na ikaw ay matapat na naniniwala na ang bagay na kinilala mong lumalabag ay walang pahintulot ng may-ari ng karapatang-ari, ng mga ahente niya, o ng batas na gamitin ito sa Plataporma
 5. magbigay ng paglalahad na ang impormasyong binibigay mo sa abiso mo ay tumpak, at (sa ilalim ng batas na magparusa sa pagsisinungaling), ikaw ang may-karapatang-ari o ang awtorisadong gumalaw para sa kapakanan ng may-karapatang-ari, na siyang nag-mamay-ari ng likhaing nilalabag.
 6. magbigay ng lagdang pisikal o elektroniko.

Narito ang mga impormasyon para sa pakikipag-ugnay sa aming alagad para sa karapatang-ari:

Copyright Enforcement
Change.org, Inc.
548 Market Street Private Mailbox 29993
San Francisco, CA 94104-5401
Phone: (415) 236-3829
Fax: (415) 520-2154
Email: copyright@change.org

7. Mga pagbili at donasyon

Gumagamit kami ng ibang kompanya upang iproseso ang mga kabayaran upang makatutok kami sa pagpapabuti ng aming plataporma, at pagbigigay-kapangyarihan sa mga tao upang gumawa ng pagbabago. Kapag ikaw ay nagbayad, sumasang-ayon ka sa kanilang mga takda… at, talagang magbayad.

Sa pamamagitan ng aming plataporma, maaaring magbigay kami ng abilidad na ikaw ay bumili ng mga bagay para sa promosyon na kaugnay sa mga petisyon at kampanya, magbigay ng kawanggawang donasyon sa isang organisasyon na pangatlong partido, o bumili ng mga ibang produkto o serbisyo. Kung bumili ka o nagbigay ng donasyon sa pamamagitan ng aming plataporma, sumasang-ayon kang magbayad ng nararapat na bayad o halaga sang-ayon sa anumang presyo o takda ng pagbabayad na ibinigay sa iyo para sa naturang pagbili o donasyon. Hindi kasama sa lahat ng mga halaga ang mga buwis, at ikaw ay responsable sa pagbabayad ng anumang nakalapat na mga buwis.

Sumasang-ayon ka na, para sa mga layuning mga transaksyong pang-donasyon, (a) hindi ka gagamit ng walang-bisa o hindi-awtorisadong paraan ng pagbayad; (b) sisingilin ka gamit ang paraan ng pagbabayad na ibinigay mo; at (c) lahat ng mga transaksyon ay pinal at hindi maaaring ibalik (maliban kung ito ay pasyahan ng Change.org). Naiintindihan at kinikilala mo na ang mga kabayaran sa Change.org ay di-mababawas sa buwis bilang donasyong pangkawang-gawa. Ang mga donasyong pangkawang-gawa sa mga kwalipikadong organisasyon na di-saklaw ng buwis na ginawa sa aming plataporma ay maaaring maibawas sa buwis. Mangyaring suriin mo ang mga nauugnay na mga takda at kondisyon ng mga tumatanggap na organisasyon kapag nagbibigay ng donasyon.

Maaaring gumamit ang Change.org ng mga nagpoproseso ng pagbabayad na pangatlong partido upang i-proseso ang mga transaksyong pagbili at donasyon na ito. Hindi kasosyo ng Change.org ang mga tagaproseso ng pagbabayad na mga ito. Sa gayon, hayag na kinakaila ng Change.org ang anumang responsibilidad at pananagutan sa lahat ng mga serbisyo na binibigay ng anumang tagaproseso ng kabayaran, at ikaw ay sumasang-ayon na hindi responsable ang Change.org sa anumang uri ng pagkawala o pagkasira na maaaring mangyari bilang resulta ng mga serbisyong iyon.

8. Proteksyong legal para sa amin

Malawak ang posibilidad para sa kung anong magagawa para sa pagbabago ng mga tao gamit ang isang libre at online na plataporma na magagamit sa lahat ng lugar. Gaya ng anumang plataporma kung saan nakakapag-post ang mga tao ng nilalaman, ang mga Takdang ito ay nagbibigay sa amin ng proteksyong legal laban sa mga napakaraming mga bagay na maaaring mangyari.

Habang sinisikap naming makabuo ng isang dakilang plataporma na libre para sa lahat ng mga tao, saanman, hindi namin maipapangako na lagi itong gagana nang walang pagkakamali o habang-panahon namin mapapatakbo ang aming mga serbisyo.

Walang pagpapaubaya (waiver), paglilipat: Kung ipagpaubaya namin ang alinman sa aming mga karapatan, hindi ibig sabihin nito ay ipagpapaubaya namin ang aming mga karapatan sa pangkalahatan o sa hinaharap. Kung hindi namin ipatupad ang aming mga karapatan sa lahat ng oras sa ilalim ng mga Takdang ito, hindi ibig sabihin nito na pinapaubaya namin ang aming mga karapatan at maaaring desisyunan namin na ipatupad namin ang lahat ng mga ito sa hinaharap. Ang mga Takdang ito, at anumang mga karapatan at lisensiya na binibigay sa ilalim ng mga Takdang ito, ay hindi maaaring ilipat o isalin mo, ngunit maaaring ilipat namin sa ibang kompanya o tao nang walang pagbabawal. Hindi kami mananagot sa iyo sa anumang pagkaantala o pagkabigo sa pagsasagawa ng mga obligasyon namin sa ilalim ng mga Takdang ito kung ang pagkaantala o pagkabigo ay dahil sa mga pangyayaring hindi namin kontrolado, kasama na, ngunit hindi limitado sa, anumang welga, pagbangkulong, digmaan, gawain ng terorismo, gulo, mga natural na sakuna, pagkabigo o pagkabawas ng kapangyarihan ng telekomunikasyon o network ng mga datos o mga serbisyo, o pagtanggi ng pahintulot o lisensya ng isang ahensiya ng pamahalaan.

Serbisyong kung ano siya (as is): Ang paggamit ng platapormang Change.org ay sarili mong sapalaran. Ang plataporma (kasama na ang nilalaman na nakikita mo doon) ay binibigay sa “KUNG ANO SIYA” (AS IS) at “KUNG PAANO SIYA NAGAGAMIT” (AS AVAILABLE) na batayan. Ang Change.org at ang mga kasosyo, supplier, kasapi, at mga ahente ay hayag na kinakaila ang lahat ng mga garantiya na anumang uri, hayag man o pahiwatig, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, nakapahiwatig na garantiya ng titulo, pagiging karapat-dapat na ibenta, pagiging karapat-dapat sa isang partikular na layunin o di-paglabag.

At saka, hindi ginagarantiyahan ng Change.org at ng mga kasosyo, supplier, kasapi at mga ahente na (1) ang plataporma at anumang mga produkto at serbisyo na binibigay sa pamamagitan ng plataporma ay sasang-ayon sa mga kinakailangan mo; (ii) ang plataporma ay hindi mauunsyami, ay nasa pahahon, segurado o walang pagkakamali o na aayusin ng Change.org ang anumang mga pagkakamali; (iii) na makakakuha ka ng mga tiyak na resulta sa paggamit mo ng plataporma; o (iv) anumang nilalalaman sa plataporma ay tumpak, kumpleto, maaasahan, napa-panahon o walang mali. Anumang nilalaman na makukuha sa pamamagitan ng paggamit ng plataporma ay nasa iyong paghuhusga at pagsasapalaran at hindi responsable ang Change.org sa anumang pagkasirang mangyayari sa computer o datos mo o sa anumang mga bug, virus, Trojan horse o iba pang mga mapanirang code na sanhi ng paggamit ng plataporma o anumang nilalaman na nakuha mula sa plataporma. Ang ilang mga estado ay hindi pinapahintulutan ang di-pagsali ng mga pinahawatig na garantiya, kaya ang mga di-pagsaling nasa itaas ay maaaring hindi sumasaklaw sa iyo. Maaari ring mayroon kang ibang karapatang legal, na nag-iiba sa mga iba’t- ibang mga estado.

Walang garantiya ng serbisyo: Maaaring pagpasiyahan namin na ihinto na ang serbisyong dulot ng plataporma ng Change.org, ng mga app o mga serbisyo o anumang bahagi ng mga serbisyo sa anumang pagkakataon at sa anumang dahilan. Sa walang anumang pagkakataon na ang Change.org o ang mga kasosyo, supplier, kasapi o ahente nito ay mananagot sa anumang pagkasirang maaaring mangyari dahil sa mga naturang pagkakaantala o kawalan ng serbisyo.

Limitasyon ng pananagutan: Sa buong abot na pinapayagan ng batas, ang Change.org at ang mga kasapi, supplier, kasosyo at ahente nito ay walang pananagutan (ito man ay mangyari dahil sa kontrata, garantiya, paglabag na hindi nagbuhat sa kasunduan (tort),(kasama na ang kapabayaan) pananagutan sa produkto o hindi man) sa anumang di-direktang, di-sinasadyang, espesyal, pamparusa, o kinahinatnang mga pagkasira o pananagutan (kasama na ngunit hindi limitado sa, anumang pagkawala ng datos or nilalaman, kita o tubo, o personal na pagkakasakit o pagkamatay) na sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit mo ng plataporma, serbisyo, ng Change.org o anumang nilalamang binigay o dumaan sa plataporma o serbisyo ng Change.org, kahit na kami ay naunahan nang napayuhan ng posibilidad na maaaring mangyari ang gayong pagkasira. Ang limitasyong ito ay sumasaklaw sa mga pagkasirang dulot ng (i) paggamit mo o di-nagawang paggamit ng plataporma at pag-access sa mga serbisyo nito; (ii) ang halaga ng pagkuha ng pamalit na produkto o serbisyo; (iii) di-awtorisadong pag-access o pag-iiba o pamumudmod ng nilalalaman na sinumite mo sa pamamagitan ng plataporma; (iv) nilalaman ng isang pangatlong partido na naging available sa iyo sa pamamagitan ng plataporma; o (v) anupamang bagay na kaugnay sa bahaging ito ng plataporma at serbisyo ng Change.org, kasama na ang website, ang API, anumang app na umiiral o sa hinaharap, komunikasyong pang-email at mga nilalaman ng Change.org sa mga site ng pangatlong partido. Hindi pinapahintulutan ng ilang mga bansa at estado ang limitasyon o di-pagsali ng pagkasirang insidental o bilang-bunga at iba pang uri ng mga pagkasira, kaya maaaring di sumasaklaw sa iyo ang mga limitasyon sa itaas.

Isinasaalang-alang ang anumang magkasalungat na nakalaman dito, ang pananagutan ng Change.org at ang pananagutan ng bawat isa ng mga kasapi, supplier at kasosyo at mga ahente nito sa iyo, sa anupamang pagkakataon ay limitado sa kung alin ang mas malaki sa isang daang dolyar ($100) o ang halaga na binayad mo sa amin sa nakaraang mga labindalawang (12) buwan.

Bayad-pinsala: Sumasang-ayon ka na magbayad-pinsala, ipagtanggol (kung hilingin namin) at hindi sisihin ang Change.org at ang mga kasapi, supplier, kasosyo, at ahente nito sa anumang mga paghahabol, demanda, pagkawala, pagkasira o gastos (kasama na ang makatuwirang singil ng mga abogado) na maaaring magresulta mula sa nilalalaman na pinost o sinumite mo, sa paggamit at koneksyon mo sa website, mga aplikasyon, API, at anupamang ibang bahagi ng plataporma ng Change.org o ng serbisyo nito, ang paglabag mo sa mga Takdang ito o ang paglabag mo ng anupamang mga karapatan ng pangatlong partido. Ang pagbayad-pinsala mo ay lalagpas sa pagtatapos ng mga Takdang ito at ng paggamit mo ng plataporma at serbisyo ng Change.org.

Nagbubuklod na kasunduan: Sa paggamit ng plataporma ng Change.org, ikaw ay sumasang-ayon sa mga Takda at Mga Alituntunin ng Komunidad, at pumapayag ka na kolektahin ng Change.org, gamitin at ibahagi sa ilang pagkakataon ang mga impormasyon tungkol sa iyo gaya ng nakalahad sa amingr Patakaran ng Pagkapribado at Patakaran tungkol sa mga Cookie. Kung tinatangap mo ang mga takda at patakarang ito at ginagamit mo ang mga serbisyo ng Change.org para sa isang kompanya, organisasyon, gobyerno o anupamang legal na organisasyon, kumakatawan ka at ginagarantiyahan mo na may pahintulot kang gawin ito.

9. Paglulutas ng Pagtatalo

Isa sa mga prinsipiyo sa likog ng Change.org ay upang makapaghalubilo nang direkta ang mga tao sa mga gumagawa ng pasya at makagawa sila ng mga kalutasan nang magkatuwang. Kung mayroon ang malubhang hindi-pagkakasundo sa desisyong ginawa namin, sumang-ayon tayo na ayusin ito sa atin-atin bago tayo maghabol sa korte.

Isang kompanyang nakabase sa Estados Unidos ang Change.org at ang mga Takdang ito ay napamamahalaan ng estado ng California at ng Estados Unidos, na walang pagturing sa kasalungatan sa mga prinsipyo ng batas. Kung ang isang korte na may awtoridad ay magpasiya na ang anumang bahagi ng mga takda, patakaran at gabay na ito ay walang-bisa, ang bahagi lamang na pinawalang-bisa ang hindi iiiral at ang iba ay epektibo pa rin. Ang opisyal na wika ng mga Takdang ito ay Ingles. Kung may salungat sa pagitan ng bersyon na Ingles at ng anumang pagsasalin, ang bersyon na Ingles ang iiral.

Sa pagkakataon na magkaroon ng pagtatalo, paghahabol, tanong o hindi pagkakaintindihan na sanhi ng mga Takdang ito o ng alegasyon ng paglabag nito, kung ito man ay sanhi ng kontrata o tort o iba pa man, sa pagitan natin, gagawin namin ang aming makakaya upang malutas ang pagtatalo. Kung may pagtatalong mangyari, ang nagrereklamong partido ay magbibigay ng nakasulat na abiso sa kabilang partido sa isang dokumento na sadyang pinamagatang, “Abiso ng Pagtatalo,” na siyang magsasabi ng kung tungkol saan ang pagtatalo. Mangyaring ipadala sa pamamagitan ng koreo ang anumang “Abiso ng Pagtatalo” sa aming punong opisina:

Dispute Resolution
Change.org, Inc.
548 Market Street Private Mailbox 29993
San Francisco, CA 94104-5401
USA

Maaari mo ring kontakin ang aming Help Desk sa https://help.change.org/ upang ipaalam sa amin na naipadala mo na ang iyong Abiso ng Pagtatalo.

Sa pagsunod ng Change.org ng Abiso ng Pagtatalo, ang mga partido ay kokonsultahin at makikipag-ayos sa isa’t isa nang matapat at sa pakakakilala ng kapakanan ng isa’t isa, susubok na umabot sa isang makatarungan at ekwitibong solusyon sa pagtatalo na ikakasiya ng parehong partido. Kung ang mga partido ay hindi makaabot sa isang solusyon para sa pagtatalo sa pamamagitan ng mekanismong ito sa loob ng 90 araw pagkatapos na matanggap ang Unang Abiso ng Pagtatalo, anumang magreresultang paghahabol paglilitis na legal o litigasyon na kaugnay sa mga serbisyo ng Change.org ay ihahain sa korteng pederal o pang-estado sa San Fransciso County, California, Estados Unidos at ang papayag ka sa hurisdiksyon at lugar ng naturang mga korte at ipapaubaya mo ang anumang pagtutol dahil sa hindi maginhawa ang forum.

10. Paano kami makontak

Ang pinakamahusay na paraan para makontak kami ay sa pamamagitan ng email sa aming Sentro ng Tulong. . Mapapadalhan mo kami ng sulat koreo, ngunit kailangan mong malaman na hindi kami mahilig sa sulat – isa kaming kompanyang pang-teknolohiya, kung iisipin.

Gusto naming marinig ang iyong mga tanong, mga alalahanin, at feedback tungkol sa patakarang ito. Kung may anumang mungkahi ka para sa amin, huwag mag-atubiling ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pag-kontak sa aming Sentro ng Tulong sa https://help.change.org/ o pagsulat sa sumusunod na address:

Change.org, Inc.
548 Market Street Private Mailbox #29993
San Francisco, CA 94104-5401
USA

Salamat sa pagsuporta sa pagbabago sa komunidad mo – nasasabik kaming makita kung ano ang susunod mong babaguhin!