Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın

Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın

3.911 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
Başlama tarihi:

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Ateizm Derneği

Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın!

Türkiye'nin aydınlanma savaşçılarının buluşma noktası, Ateizm Derneği olarak başlattığımız “Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın” kampanyasını imzalamak ister misiniz?

Ülkemizde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” (DKAB) dersi 1980 yılında 12 Eylül Darbesi'nden sonra zorunlu hâle getirilmiştir. Gitgide dinselleşen eğitim sistemimizle birlikte farklı inançları, mezhepleri ve ateizm, deizm, agnostisizm, panteizm gibi inançsızlık biçimlerini yok sayan veya ötekileştiren bir anlayışla Sünni İslam ağırlıklı olarak verilen zorunlu DKAB dersine, 2012'de yürürlüğe giren 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla birlikte "Kur’an-ı Kerim", "Hz. Muhammed’in Hayatı" ve "Temel Dini Bilgiler” seçmeli dersleri de ilave edilmiştir. 

Ülkemiz ve yeni nesillerin istikbali için son derece önemli ve laik düzenin gereği olan bilimsel, seküler ve akılcı eğitime acilen geçiş yapılmalı; bunun için de öncelikle zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Siz de bizim gibi düşünüyor ve bu duruma sessiz kalmamak istiyorsanız sadece iki dakikanızı ayırıp kampanyamızı imzalayarak bize destek olabilirsiniz. Bireysel mücadele için ise web sitemizi inceleyebilirsiniz


Zorunlu din dersi neden yanlış ve tehlikelidir?

  • Zorunlu DKAB dersi, T.C. Anayasası’nın laiklik ilkesine ve 24. maddesinde belirtilen "Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz." ifadesine aykırıdır. Aileler çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmaları için dinî inançlarını açıklamak zorunda bırakılmaktadır ve bu durum çocuklar arasında ayrımcılık yaratmaktadır.

  • 20. Milli Eğitim Şurası'ndaki tavsiye kararlarında yer alan ancak komisyonda görüşülmeden ve uzmanların görüşüne başvurulmadan onaylanıp kabul edilen “okul öncesi eğitimden başlayarak din eksenli eğitim” dayatması, artık devletin tüm eğitim kurumlarını esir almış durumdadır. Zihinsel manipülasyona açık ve soyut kavramları anlayamayacak yaşta olan körpecik zihinlere ve ana sınıfı öğrencilerine dayatılan din dersi, "çocuğun üstün yararı ilkesine" ve çocuk haklarına aykırıdır.

  • Çocuklarımız, seküler ve evrensel ahlaki değerleri gözetmeyen bir eğitime maruz bırakılmaktadır. DKAB ders kitaplarında diğer din ve mezhepler hakkında nesnel ve yeterli bilgi verilmediği; "Dinimize göre.., Peygamberimize göre..." gibi taraflı, ayrıştırıcı ve hatalı bir algı yaratmaya yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ateizm konusu anlatılırken de “Ateizmin insan fıtratına uygun olmadığı”; ateistlerin “Tanrı yokmuş gibi davrandıkları” ve “Tanrı’nın varlığını inkâr ettikleri” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu anlatım biçimi ahlakın, Sünni İslam ve onun kuralları ile sınırlı olduğu algısı yaratarak çağdaş ve uygar yaşamın en temel ilkelerinden biri olan “düşünce ve inanç özgürlüğü” ilkesini çiğnemektedir.

  • Bu taraflı, yönlendirici ve ayrımcılığa yol açan ifadeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 tarihli hükmüyle de çelişmektedir. (Zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına hükmeden AİHM, Türkiye hükûmetinden, "zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din ve ahlak kültürü derslerinden muaf tutulmalarını sağlayacak yeni bir sisteme geçilmesini" istemiştir.)  
  • 2007 ve 2014 yıllarında verilmiş bağlayıcı AİHM kararları iktidar tarafından göz ardı edilirken, T.C. Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında yapılan bir bireysel başvuruyu 2022 yılında karara bağlayarak zorunlu din dersinin Anayasaya aykırı olduğu yönünde bağlayıcı bir karar almıştır. Böylelikle yıllardır dayatılan bu uygulama artık resmen hukuksuz olarak tescillenmiştir.
3.911 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.