Zachovejte Bienále Brno! / Save the Brno Biennial!

Zachovejte Bienále Brno! / Save the Brno Biennial!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Brno Biennial started this petition

(Scroll down for English)

CS

Moravská galerie v Brně, pořadatel Bienále Brno, vydala 24. dubna 2022 zprávu, ve které oznamuje, že se „rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno a nahradit je udržitelnou trvalou digitální platformou“.

Mezinárodní bienále grafického designu Brno, pořádané od roku 1963, je výjimečnou kulturní událostí, která se pravidelně zabývá vizuální komunikací a grafickým designem, a to formou přehlídek, výstav, sympozií, workshopů, publikační činnosti a dalších aktivit. Bienále dalo vzniknout rozsáhlé sbírce užité grafiky Moravské galerie, jenž byla společně s ním dlouhodobě a systematicky budována. Na vzniku každého ročníku Bienále Brno se opakovaně podílí autoři z celého světa. Návštěvnost Bienále se pravidelně pohybuje v řádech tisíců, přičemž podstatná část návštěvníků přijíždí do Brna ze zahraničí. V neposlední řadě, Bienále Brno sehrává klíčovou a nezastupitelnou roli v oblasti vzdělávání: na jeho ročnících vyrůstaly a vyrůstají celé generace grafických designérů.

Grafický design je nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme. Bienále Brno je celosvětově jedinou kulturní událostí tohoto typu, rozsahu, a tradice, která o této formě vizuální kultury vede trvalý diskurs a současně ji přibližuje nejširší veřejnosti. Výhradně digitální (a blíže nijak nespecifikovaná) platforma, kterou Moravská galerie budoucnosti Bienále přisuzuje, nemůže tyto interakce nahradit. 

Touto peticí žádáme Moravskou galerii, pořadatele Bienále Brno, a Ministerstvo kultury České republiky, zřizovatele Moravské galerie, aby – ve spolupráci s odbornou veřejností – našli cestu, jak v této významné mezinárodní události nadále pokračovat.

Zrušením Bienále Brno přicházíme o šedesát let budované dědictví, díky kterému Česká republika dokáže propojovat lokální a globální kulturní svět, podobně jako například Pražské Quadriennale nebo Karlovarský filmový festival. Ztrácíme nenahraditelnou mezinárodní platformu v oboru, jehož pravidelná reflexe je v době rozmachu vizuálních médií potřebná více než kdykoliv předtím.

brnobienale.org

EN

The Moravian Gallery in Brno, the organizer of the Brno Biennial, announced on April 24, 2022, that it had “decided to abandon the regular exhibitions of the Brno Biennial and replace them with a sustainable permanent digital platform.”

Established in 1963, the International Biennial of Graphic Design Brno is one of the oldest and most important events in the field of visual communication worldwide. For almost six decades, the Brno Biennial has provided a major international platform for exhibitions, discussions, and relevant accompanying programmes on the dynamically expanding field of graphic design, an integral part of visual culture. In addition, the Biennial gave rise to an extensive collection of graphic design, a public archive systematically broadened with each edition. Designers from all over the world have repeatedly participated in each edition. At the same time, the Biennial is regularly attended by thousands, with many visitors coming to Brno from abroad. The Brno Biennial plays an invaluable role in education, as it influenced and formed whole generations of graphic designers who participated in its editions.

Graphic design is an integral part of the environment we live in. The Brno Biennial is the only cultural event of this kind, scope, and tradition worldwide. It facilitates a discourse in the field of visual culture accessible to everyone. The exclusively digital (and so far unspecified) platform that the Moravian Gallery attributes to the future of the Biennial cannot replace these in-person interactions and experiences.

Through this petition, we ask the Moravian Gallery, the organizer of the Brno Biennial, and the Ministry of Culture of the Czech Republic, the founder of the Moravian Gallery, to find a way – in cooperation with the professional community – to continue this distinctive international cultural event.

Cancellation of the Brno Biennial means the loss of a sixty years’ worth of heritage through which the Czech Republic connects the local and global cultural worlds, such as, for example, the Prague Quadrennial and the Karlovy Vary Film Festival does. We are losing a unique international platform whose regular reflection of visual culture is needed more than ever before in our increasingly visual media-oriented world.

brnobienale.org

---

Iniciovali / Initiated by:
Adam Macháček
Adam Uchytil
Alan Záruba
Aleš Najbrt
Denisa Kollarová
Filip Blažek
Iva Knobloch
Jan Čumlivski
Jozef Ondrík
Kristýna Fišerová
Linda Dostálková
Marek Fanta
Marek Pokorný
Michaela Labudová
Mikuláš Macháček
Pavel Frič
Pavel Noga
Pavla Pauknerová
Petr Krejzek
Radek Sidun
Radim Peško
Robert V. Novák
Rostislav Vaněk
Tomáš Celizna

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!