Kampanya Kapatıldı

YEREL YÖNETİMLER BÖLÜMÜ MEZUNLARI YEREL YÖNETİMLERDE İSTİHDAM EDİLEBİLSİN

Bu kampanya 247 destekçiye ulaştı


Değişik platformlarda Yerel Yönetimlerin önemi üzerine atıfta bulunulmasına rağmen, Yerel Yönetimler Programını okuyup Yerel Yönetimler Anlayışını benimsemiş, dünyadaki değişimin farkında ve bilincinde olan, küreselleşme ile ortaya çıkan ‘yerel yönetişim’ in gereklerini kavramış kalifiye eleman  ve bu alanda çalışmaya aday kişiler halen tercih edilmemektedir. Adalet Bakanlığı'nın Personel alımlarında Adalet Bölümü mezunlarına öncelik verildiği gibi,  Yerel Yönetimler'e personel alımlarında da Yerel Yönetimler Bölümü mezunlarına öncelik verilmeli. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat ilkeleri (Temel İlkeler) doğrultusunda hareket etmek ve yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan sonuçla devletimizde işi ehline vermek gerekliliği de bize bunu zorunlu kılmaktadır.

Mahallî idareler
MADDE 127- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - Temel ilkeler:
Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:
Sınıflandırma:
A) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.
Kariyer:
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.
Liyakat:
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Dumlupınar Üniversitesi Şaphane MYO'ya Göre  Yerel Yönetimler Programı

Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreç sınıflandırıldığında; sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasından küreselleşmiş dünyaya, modernist düşünceden post modernist düşünceye geçişlerin olduğu bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu değişimle birlikte, yönetimde coğrafi ölçeğin ortadan kalkması ve var olan yönetim usullerinin yetersiz kalması üzerine, bu gelişmeleri anlatmak için yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim kavramı ulusal veya uluslar arası düzeyde kalmayıp etkisini yerel yönetimler üzerinde de göstermeye başlamış, daha doğru bir ifadeyle yerel yönetimler üzerindeki etkisi kaçınılmaz olarak hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede yerel yönetimlerde kendini yenileme çabası içine girmiş ve karar sürecinde geniş bir katılımı sağlamaya yönelik olarak ‘yerel yönetişim’ ağırlık kazanmaya başlamıştır. Merkezi yönetim anlayışından yerel yönetimlere doğru genel bir uzlaşı ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı zamanda 1999 Helsinki zirvesinde Avrupa Birliği Üye adaylığımızın tescillenmesiyle birlikte Bölgesel Kalkınma Ajansları gündeme gelmiş ve önem kazanmıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, ülke düzeyindeki bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bunu yaparken de yerel yönetimlerden destek alan bir yapılanmadır. Bunun yanında AB uyum sürecinde Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında değişiklik yapılmış ve görev alanları genişletilmiştir.

Yerel Yönetimlerin bu denli önem kazanması kaçınılmaz olarak personelinin de önemini bir kat daha arttırmıştır. Dünyadaki değişimin farkında ve bilincinde olan, küreselleşme ile ortaya çıkan ‘yerel yönetişim’ in gereklerini kavramış kalifiye eleman ihtiyacı, bu alanda eğitim veren meslek yüksekokullarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Marmara Üniversitesine Göre Yerel Yönetimler Bölümü

Yerel Yönetimler bölümünün önemi nedir?

Yerel Yönetimler bölümü, Türkiye’deki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine benzetilebilir. Ancak onlardan daha farklı olarak siyasal, toplumsal, ekonomik ve idari olayları yerelden hareketle anlamaya çalışır. Bu bağlamda yerel yönetimlere ve kentsel meselelere daha fazla odaklanır. Bölüm bir yandan yerel siyasetin ve yerel demokrasinin işleyişine bakarken, öbür taraftan küresel gelişmeleri ve uluslararası alandaki etkileri de takip eder.  

Yerel Yönetimler bölümü öğrencileri, hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli meselelerin iç yüzünü daha iyi kavrayabilecek bir yetkinlik ve bakış açısı kazanabilir. Bu amaçla Bölüm, daha geniş vizyonlu, daha bilinçli, daha üretken ve daha katılımcı bireyler yetiştirmeye gayret eder. 

Bölüm, başta yerel yönetimler olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde mesleki anlamda gerekli profesyonelliğe sahip olabilmeleri için, öğrencilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.


Bu Bölümde Okutulan Derslerin Bazıları:

Temel Bilgi Teknolojileri, Hukukun Temel Kavramları, Türk Anayasa Hukuku , İktisada Giriş, Genel Muhasebe, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Yönetim ve Organizasyon, Kentsel ve Çevresel Koruma ,  Restorasyon ve Koruma İlkeleri , Türk Siyasal Hayatı, Proje Analizi ve Değerlendirme, Türk Vergi Sistemi , Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı, İdare Hukuku , Türkiye Ekonomisi , Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler Maliyesi, Yerel Yönetimler (üniversiteye göre değişiklikler gösterilmektedir). ...

 

 Bugün Fatih imzanı bekliyor!

Fatih BÜTE bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YEREL YÖNETİMLER BÖLÜMÜ MEZUNLARI YEREL YÖNETİMLERDE İSTİHDAM EDİLEBİLSİN». Fatih ve imza atan diğer 246 kişiye katıl.