Cadwch Ysgol Llangoed ar agor ... Keep Llangoed School open

0 have signed. Let’s get to 1,000!


PLEASE SCROLL DOWN FOR WELSH TRANSLATION:

Ysgol Llangoed is a thriving primary school in the south east of Anglesey.

As part of the statutory consultation to review the primary education provision in the Seiriol area, the council are now proposing to close our school.

In 2017 after a non-statutory consultation, the parents, teachers, local councillors and community all came together to speak up passionately about the future of the school. With a new threat of closure, once again we need to unite and demonstrate how fundamentally important Ysgol Llangoed is to our families and our community.

As a reminder, here are just a few of the reasons why Ysgol Llangoed is so special to us:

 1. Llangoed is a rural village and the school is at the heart of our close-knit community.
 2. We have a very active Parent Teachers Association, who strive to raise funds with community events such as seasonal Fairs and Bingo nights.
 3. It is a well-established bi-lingual school and many children from non-Welsh backgrounds are thriving in the medium of Welsh: my own son included.
 4. The governors and staff work tirelessly to constantly improve teaching standards, and their hard work and commitment has been recognised by Estyn.
 5. It has a low surplus of empty spaces which could be filled in the near future. A new local affordable housing development and pupils from outside the catchment area ensure good numbers of pupils. Clearly it is a popular parental choice.
 6. It is a purpose built building (opened in 1985) which can be brought up to the standard of a "21st century school" with a relatively low investment. There is plenty of room to expand.
 7. Many parents encourage their children to walk to school, reducing the carbon footprint and promoting a healthy lifestyle.
 8. The ethos of the school is a happy and caring family environment, with staff who take time to understand individual pupil needs. It has large playing fields, a vegetable garden, greenhouse and pond.

The closure of Ysgol Llangoed would adversely affect the lives of many young children and would be a devastating loss to our local community. The school produces good academic results and more importantly, happy children. It is financially viable, with a purpose-built building and virtually full. We should be investing in it, not closing it. There is no rational reason for closing this school.

We have started this petition in the hope that in the face of public opposition, Anglesey County Council will reconsider its plans to close it.

Please sign this petition to show your support for the needs of our children and future pupils.

Help us to save Ysgol Llangoed. Thank you.

---

Mae Ysgol Llangoed yn Ysgol Gynradd llwyddianus wedi ei leoli yn Ne-Ddwyrain Ynys Mon.

O ganlyniad ymgynghoriad statudol ar gyfer adolygiad addysg yn yr ardal Seiriol, mae’r cyngor yn awgrymu cau’r ysgol.

Yn ystod ymgynghoriad anstatudol yn 2017, daeth rhieni, athrawon, cynghorwyr lleol ar gymuned ynghyd i siarad yn frwdfydig am ddyfodol yr ysgol. Gyda’r bygythiad diweddaraf, yr ydym angen ymuno unwaith eto i bwysleisio pwysigrwydd yr ysgol i deuluoedd lleol a’r gymuned.

Dyma rhestr o brif rhesymau sydd yn gwneud Ysgol Llangoed yn ysgol arbennig:

 1. Pentref wledig ydi Llangoed ac mae’r ysgol yn galon i’r gymuned.
 2. Mae gennym gymdeithas Rhieni ac Athrawon brwdfrydig ac maen’t yn gweithio’n gyson i godi arian i’r ysgol drwy gynnal digwyddiadau tymhorol ac nosweithiau bingo.
 3. Mae’r ysgol yn ddwyieithog ac mae plant sydd erioed wedi siarad Cymraeg cyn dechrau’r ysgol yn llwyddo ac yn rhagori yn yr iaith Gymraeg – yn cynnwys fy mab.
 4. Mae’r llywodraethwyr a’r staff yn gweithio’n ddygn i sichrau fod safonau dysgu yn gwella, ac mae Estyn wedi cydnabod ei gwaith caled.
 5. Mae’r nifer o lefydd gwag yn yr ysgol yn gymharol isel ac mae modd ei llenwi yn y dyfodol. Gyda datblygiad tai fforddiadwy lleol ar disgyblion sydd yn mynychu’r ysgol o du allan i’r dalgylch, mae’n debygol fydd nifer o ddisgyblion yn cynyddu.
 6. Mae’r ysgol wedi ei ddylunio’n bwrpasol ac mae’n bosib addasu’r adeilad i fod yn ysgol fodern. Mae hyn yn cynnig opsiwn gyda chost gymharol isel.
 7. Mae rhai o’r plant yn byw yn agos at yr ysgol. Drwy gerdded i’r ysgol mae’r plant yn deallt ac yn gwerthfawrogi ffordd o fyw iach.
 8. Mae’r ysgol yn cynnig amgylchedd hapus a charedig lle mae’r staff yn canolbwyntio ar ddeall anghenion unigryw pob plentyn. Mae gen y plant gae chwarae, gardd llysiau, ty gwydr a phwll.

Mi fuasai cau’r ysgol yn cael effaith niweidiol ar y plant ac yn ergyd mawr i’r gymuned. Mae’r ysgol yn parhau i gyflawni canlyniadau academaidd cyson ac mae’r disgyblion yn datblygu’n blant hapus. Mae cadw’r ysgol ar agor yn opsiwn realistig o safbwynt cyllideb, a dylier buddsoddi yn yr ysgol yn hytrach na’i gau. Nid oes rheswm synhwyrol dros gau’r ysgol.

Yr ydym wedi creu’r ddeiseb hon gan obeithio fydd Cyngor Ynys Mon yn ail-gysidro awgrymiadau ar gyfer cau’r ysgol.

Mi fuaswn yn ddiolchgar os gallwch ddangos eich cefnogaeth drwy arwyddo’r ddeiseb hon er mwyn sichrau anghenion ein plant a disgyblion y dyfodol.

Helpwch ni i achub Ysgol Llangoed. Diolch yn fawr.Today: Claire is counting on you

Claire Whitehead needs your help with “xx: Cadwch Ysgol Llangoed ar agor ... Keep Llangoed School open”. Join Claire and 977 supporters today.