Haitians Across the Globe Respond to Acts of Violence Against Women and Girls in Haiti

Haitians Across the Globe Respond to Acts of Violence Against Women and Girls in Haiti

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Guerda Nicolas started this petition to Minis Jistis, Sekirite Piblik, Minis Kondisyon Fanm, Dwa Fanm

Haitians Across the Globe Respond to Acts of Violence Against Women and Girls in Haiti

In recent months, Haitians in Haiti and throughout the diaspora watched with sadness and horror, the depraved acts of violence against women, youth, professionals, and defenseless communities. On November 1, 2020, Evelyne Sincere, a 22-year-old college student was kidnapped, tortured, raped and her dead body was left to rot on a heap of trash. These acts of violence have left all of us shaken to the core, but it is time to channel our outrage and our tears into action. We must amplify our voices in Haiti and abroad demanding radical change in a system where gender-based violence rages with total impunity. As Haitians, we say ENOUGH IS ENOUGH.

Today we demand justice in the name of Evelyne Sincère!

Today we demand justice in the name of countless victims, Haitian women and girls victims whose lives must be honored!

Haiti's violence affects all of us and we must stand together in mourning, in solidarity and by demanding concrete transformative actions:

  • Justice - The rule of impunity must stop; the criminal justice system must hold offenders accountable.
  • Rule of Law - Legislation to prevent, punish and eliminate violence against women and girls must be enacted.
  • Education and Prevention - measures to educate, prevent and change sexist violent and predatory behaviors must be implemented and promoted in schools and strengthened with messaging on TV, radio, and social media.
  • Protection -Aligning existing networks and creating better systems of intervention and protection, responding to needs of women and girls in crisis. The future of Haiti is in the hands of the women and girls of the country!

The future of Haiti depends on a country where women and girls feel safe and secure!

The future of Haiti depends on the actions we take today!

Acts of violence against women and girls in Haiti demands an URGENT response!

An alliance of Haitians in Haiti and across the globe including individuals, organizations, public and private sector institutions and religious groups, issue this statement in recognition of the plight faced by our nation today. The violence and injustices occurring in Haiti against women and girls affect all of us, men and women alike. We stand together as brothers and sisters against such violence, injustice, and impunity. Again, we say, ENOUGH IS ENOUGH!

----

Ayisyèn ak Ayisyen an Ayiti ak lòt bò dlo kanpe kont vyolans sou fanm ak ti fi nan peyi Ayiti

Nan dènye mwa ki sòt pase yo, se avèk kè sere, dlo nan je ak anpil kè sote, Ayisyèn ak Ayisyen an Ayiti ak lòt bò dlo ap gade zak vyolans k ap fèt sou fanm, sou jèn, sou pwofesyonèl ak sou kominote vil. Jou ki te premye novanm 2020, yo te kidnape Evelyne Sincère, yon etidyan 22 lane, yo matirize l, yo fè kadejak sou li epi yo lage kadav li sou yon pil fatra. Zak vyolans sa yo souke nou tout, men, moman an rive pou nou fè endiyasyon nou ak lapenn nou tounen aksyon. Nou dwe leve vwa nou byen wo an Ayiti ak lòt bò dlo pou nou mande tout moun ki konsène leve kanpe pou nou derasinen yon sistèm kote vyolans sou fanm ak ti fi ak enpinite tabli.  Kòm Ayisyèn ak Ayisyen, nou di SE TWÒP ATÒ, FÒK SA SISPANN!

Jodi a nou mande jistis pou Evelyne Sincère!

Jodi a nou mande jistis nan non tout lòt fanm ak ti fi ki te viktim pandan nap rann yo omaj;

Vyolans nan peyi Ayiti frape nou tout. Se pou nou kanpe men nan men, pandan nap rele dèy, pou nou egzije yon seri aksyon specifically tankou:

  1. Jistis - Batay kont enpinite. Fòk lajistis mete tout delenkan anba kòd.
  2. Dwa - Piblikasyon yon dekrè prese prese sou prevansyon, sanksyon ak eliminasyon vyolans sou fanm ak ti fi.
  3. Sansibilizasyon ak Edikasyon - Pran tout kalite dispozisyon nan lekòl pou pare ak chanje konpòtman seksis ak vyolan ak ranfòse sansibilizasyon ak edikasyon popilasyon an nan televizyon, nan radyo, ak sou rezo sosyo.
  4. Pwoteksyon - Kore rezo ki egziste yo pou yo vin pi janm epi kreye bon jan sistèm pou pote fanm ak ti fi ki an danje sekou.

Lavni Ayiti nan men fanm yo ak ti fi yo!

Lavni Ayiti chita sou yon peyi kote fanm ak ti fi an sekirite!

Lavni Ayiti depann de aksyon nou poze kounye a!

Zafè vyolans kont fanm ak tifi mande yon repons san pédi tan!

Petisyon sa a, se yon tèt kole ant Ayisyèn ak Ayisyen nan peyi Ayiti ak lòt bò dlo ki nan òganizasyon, nan sektè piblik, sektè prive ak nan gwoup relijye. Yo fè deklarasyon sa a lè yo gade eta peyi Ayiti ye jounen jodi a. Zak vyolans ak enjistis fanm ak ti fi ap sibi an Ayiti manyen zantray nou tout, gason kou fanm. Kidonk, nou kanpe ansanm frè ak sè kont vyolans, enjistis, ak enpinite.   Nou di SE TWÒP ATÒ, FÒK SA SISPANN!

Oganizasyon ki siyen:

Endossée par les organizations suivantes 

Endorsed by the following organizations:

Association Fanm Kore Fanm (AFKF)

Danielle Saint Lot, Danielle Saint Lot Haiti Women's Foundation (DSLF)

Gerda Bienaimé, Fédération des Femmes du Bas Artibonite (FEFBA)

Dorothy Sénatus, Voix Essentielles - Femmes en Démocratie (FED)

Sabine Martelly, Asosyasyon Fanm Kore Fanm (AFKF)

Marie Carme Sinéas, Mouvman Fanm Miragoane (MOFAM)

Réseau des Femmes Actives du Nord-Ouest (REFANO)

Elcie Nicole Dalexis, Alliance des Femmes pour une Nouvelle Haiti (AFNHA)

Roselore Aubourg, Mouvement des Femmes pour le Développement de la Grande Anse (MOFEDGA)

Jesula Mezard, Fédération des Femmes Organées pour le Développement Economique et Social du Center (FEODEC)

Sylvia Fabien Moise, Plateforme de la Coordination des Femmes du Département du Sud-est (COFADES)

Altagrace Israel, Mouvman Fanm Vanyan Raboto

Amina Albert, Organization of the Femmes Paysannes de Petite Rivière de l'Artibonite

Anne Marie Pierre, Rezo Fanm Gwayavye pour Chanje Lagrikilti

Béatrice Larose, Asosyasyon Fanm Ti Machann

Blanchette Louis, Association des Femmes Entrepreneurs du Bas Artibonite

Carole Jeanty, Fanm Vanyan Bwa Nèf

Charline Norélus, Oganizasyon Fanm Chaèt, Senmak

Claudita Albert Collin, Cooperative Fanm at Aksyon

Dieuquimène Jean Philippe, Femmes Ouvrières Carrefour Gros Morne

Ermite Charles, Rezo Fanm Commander Sen Michèl

Espière Celhomme, Koalisyon Fanm nan Seksyon Haut de Saint Marc

Esther Bernard Riggins, Association des Femmes Pasteurs

Gina Cadet, Association des Femmes Animatrices de la Croix Rouge

Gismonde Fils Aimé, Fanm Solid Echo / Kay, Pon Sonde

Hertha Alexis, Oganizasyon Fanm Peyizan Jan Denis

Hertha Saint Pierre, Association des Femmes Actives de Desdunes

Josette Dorval, Organization for the Development of the Cité Aviation Jubilee

Léonide Chéry, Rezo Fanm Kapab

Léonne David, Organization of the Jeunes pour le Développement de l'Artibonite (OJPDA), Gonayiv

Lucette Colin Casimir, Mouvman Fanm Volontè an Aksyon (MOFVA)

Mikerlande Métellus Legrand, Groupe d'Action pour le Développement Socio-Economique des Femmes Haitiennes (GADSEFH)

Mme Philius Saint Preux, Association des Femmes en Lutte de Grande Saline

Phanor Silencienne Baltazar, Groupe des Femmes Organées pour le Développement et la Modernization (GROFODEM)

Renée Thomas, Committee Moun Oganize pour Avansman Vil Gonayiv

Roseline Séjour Estinfort, Association des femmes pour le développement de Dessalines (AFDD)

Roselle Francois, Organization des Femmes pour Développement de Haut Raboteau

Rosette Jean Bien Aimé, Ligue des Femmes Dévouées Chrétiennes

Théline Cosméus Pierre, Center de Recherches Educatives du Bas Artibonite

Yuanita Exantus, Organization de Femmes pour le Développement de la Commune de Verettes (OFCDV)

Aurore Lainé, Entr'Elles

Ertha Papillon, Organisation pour le Développement intégral de Duchity.

Marie Pierre, Fanm Solid
coord Marie Pierre

Nadine Clervil, Organisation Fanm Lakay (OFL)

Altida Lindor, Association des femmes pour le développement de la Grand'Anse (AFEDGA)

Nelsie François, Kòdinasyon fanm Grandans (KOFAGA)

Macline Laurent, Asosyasyon Fanm Solid pou Devlopman Dame Marie (AFSDD)

Wislande Louis, Fanm Devwe

Nilsa Couba, Vwa Fanm yo la

Stéphanise Pierre Gwoup Fanm Kapab (GFK)

Marie Lourdes Fortuné, Gwoup Fanm sipò

Willine Saint Louis, Régine Demonais, Organisation pour la protection des enfants dans la grand'Anse d'Haïti(OPEG'ANSH)

Ismélie Descorbeth, Coordination des Femmes de Beaumont (COFEBOM)

US Based Organizations

Family Action Network Movement (Fanm)

Avanse Ansam

Ayiti Community Trust

Sant La Haitian Neighborhood Center

Haïtian Alliance Nurses Association International 

Fayola Delica, LLC

Fonsis LLC

Partnership For Gender Equity Development (PAGEDEV)


Women And Girls Initiative (WGI)

International Survivors of Global Innovative Foundation

KaribAmerica's WellBeing Foundation, Inc

Kingdom Domination TV

Ms. Haiti Excellence 2020

On Point with Rachel Tourgeman

Pearls of Life Women Foundations, Inc.

Power in Prayer TV

Rebati Sante Mentale

Revive Your Soul Ministries, Inc

SheBuilds Global Initiative

Silent Cries, Inc.

The 360 ​​Evolution Academy, Inc

Word and Action Inc. (W&A)

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!