Petición cerrada

ELS VALENCIANS SOM UNA NACIÓ.

Esta petición ha conseguido 1.147 firmas


Davant de l'actual debat polític sobre un nou model d'Estat o territorial i de les diferents propostes plantejades: Espanya nació de nacions, Espanya un Estat plurinacional, Espanya un Estat federal o confederal, Espanya autonòmica formada per nacionalitats i regions... Volem manifestar que els valencians i les valencianes que signem el present document, per damunt de qualsevol diferència ideològica i creences, tenim vocació de ser una nació, la Nació Valenciana.

El nostre Estatut d'Autonomia en el seu art. primer reconeix que el Poble Valencià s'ha constituït en Comunitat Autònoma, com a expressió de la seua identitat diferenciada com a nacionalitat històrica, pel dret d'autogovern que la Constitució espanyola reconeix a tota nacionalitat.

És un fet que durant la Transició democràtica el Poble Valencià no va ser considerat ni tractat com una nacionalitat històrica, pel simple fet de no haver aprovat l'Estatut valencià abans d'esclatar la Guerra civil, encara que tant l'Estatut de 1982 com més explícitament el modificat en 2006 reconeixen que el Poble Valencià és una nacionalitat històrica. Som conscients que el tracte discriminatori rebut no és alié a l'enfrontament superficial pels símbols o les denominacions, que no identitari, que hem patit els valencians dividint-nos i que tant ha pogut debilitar-nos.

No podem tornar arrere i repetir en un futur pròxim vies secundàries, lleis com la LOTRAVA, o ser considerats ciutadans de segona, sense identitat pròpia, invisibles davant del món i sense pes específic. La nostra autoafirmació, per damunt d'enfrontaments comprensibles, per qüestions convencionals, en una societat plural i democràtica, no va contra ningú, ni en menyscapte de ningú, ni obliga a renunciar als principis de ningú; és un pas avant, una proclama identitària conciliadora, un nexe d'unió, un fonament sobre el que construir: El Poble Valencià, la Nació Valenciana, és una nacionalitat històrica, som conscients d'açò i ho reivindiquem davant de les nostres institucions autonòmiques, de l'Estat, d'Europa i el món.

---------------------------------------------------------------------------

LOS VALENCIANOS SOMOS UNA NACIÓN.

Ante el actual debate político sobre un nuevo modelo de Estado o territorial y de las diferentes propuestas planteadas: España nación de naciones, España un Estado plurinacional, España un Estado federal o confederal, España autonómica formada por nacionalidades y regiones... Queremos manifestar que los valencianos y las valencianas que firmamos el presente documento, por encima de cualquier diferencia ideológica y creencias, tenemos vocación de ser una nación, la Nación Valenciana.

Nuestro Estatuto de Autonomía en su art. primero reconoce que el Pueblo Valenciano se ha constituido en Comunidad Autónoma, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica, por el derecho de autogobierno que la Constitución española reconoce a toda nacionalidad.

Es un hecho que durante la Transición democrática el Pueblo Valenciano no fue considerado ni tratado como una nacionalidad histórica, por el simple hecho de no haber aprobado el Estatuto valenciano antes de estallar la Guerra civil, aunque tanto el Estatuto de 1982 como más explícitamente el modificado en 2006 reconocen que el Pueblo Valenciano es una nacionalidad histórica. Somos conscientes de que el trato discriminatorio recibido no es ajeno al enfrentamiento superficial por los símbolos o las denominaciones, que no identitario, que hemos sufrido los valencianos dividiéndonos y que tanto ha podido debilitarnos.

No podemos volver atrás y repetir en un futuro próximo vías secundarias, leyes como la LOTRAVA, o ser considerados ciudadanos de segunda, sin identidad propia, invisibles ante el mundo y sin peso específico. Nuestra autoafirmación, por encima de enfrentamientos comprensibles, por cuestiones convencionales, en una sociedad plural y democrática, no va contra nadie, ni en menoscabo de nadie, ni obliga a renunciar a los principios de nadie; es un paso hacia delante, una proclama identitaria conciliadora, un nexo de unión, unos cimientos sobre los que construir: El Pueblo Valenciano, la Nación Valenciana, es una nacionalidad histórica, somos conscientes de esto y lo reivindicamos ante nuestras instituciones autonómicas, del Estado, de Europa y el mundo.

----------------------------------------------------

 WE, VALENCIANS, ARE A NATION.

Given the current political debate on a new state or territorial model and the different proposals put forward: Spain a nation of nations, Spain a State consisting of several nationalities, Spain a federal or confederal state, autonomous Spain formed by nationalities and regions ... We, the Valencians who signed this document, want to state that above all ideological differences and beliefs, we have a vocation to be a nation, the Valencian Nation.

Our Statute of Autonomy in its art. first recognizes that the Valencian People have become an Autonomous Community, as an expression of their differentiated identity as historical nationality, by the right of self-government that the Spanish Constitution recognizes to all nationality.

It is a fact that during the democratic Transition, Valencian People were not considered nor treated like a historical nationality, due to the simple fact that before the Civil War exploded, we did not have a Valencian Statute approved. Although both the Statute of 1982 and the 2006 one (this one more explicitly) recognize that Valencian people are a historical nationality, we are aware that the discriminatory treatment received has something to do with the superficial confrontation by symbols or denominations, but not about identity, that we have suffered, dividing and debilitating us so much.

We cannot go back and repeat in the near future secondary ways, laws like LOTRAVA, or to be considered second citizens, without their own identity, invisible to the world and without specific weight. Our self-assertion, beyond understandable confrontations, by conventional questions, in a plural and democratic society, does not go against anyone, nor to harm anybody, nor does it force us to renounce anyone's principles; is a step forward, a conciliatory identity proclamation, a nexus of union, a foundation on which to build: the Valencian Nation is a historical nationality, we are aware of this and we claim it before our autonomous institutions, the State, Europe and the world.Hoy: Ramon cuenta con tu ayuda

Ramon Gascó necesita tu ayuda con esta petición «Ximo Puig: ELS VALENCIANS SOM UNA NACIÓ.». Únete a Ramon y 1.146 personas que ya han firmado.