Üniversite hastanelerinde ek ödemeler sıfırlandı bir imzada sen atarak kampanyamıza katil

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Toplu sözleşmede iyileştirmeye yönelik herhangi bir düzenleme yapılmaması, Kurumların finansman sorunlarını çözmek için döner sermayeyi kullanılması ve gelirlerimiz düştü döner dağıtamıyoruz gibi idarelerin bahaneleri ile sağlık çalışanlarının alın teri olan performansa dayalı döner sermayeler adeta sıfırlandı.

Hakkımız olan döner sermayeye kavuşmak, Döner sermaye oranlarının arttırılması ve döner sermayelerin yükseltilmesi izin dilekçe kampanyamızı başlattık. Toplanan yüzbinlerce imzayı Sağlık Bakanlığı’na geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla ve YÖK'e (Üniversite Hastaneleri için) teslim edeceğiz. Çalışanın haklı talebinin Türkiye kamuoyuna taşıyacağız.

Kampanyamıza bir imza ile sizde katılın. Bu kutlu mücadeleye destek verin.

SAĞLIK BAKANLIĞINA

İletilmek üzere

TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİNE

Bakanlığınıza bağlı …………….. hastanesi bünyesinde …………..olarak görev yapmaktayım.Döner sermaye ek ödemelerine esas katsayı oranlarının yükseltilmesi yönünde yeni bir yasal düzenleme yapılması ayrıca döner sermaye ek ödemelerinde daha önceki aylara nazaran yaşanan düşüş nedeniyle mağduriyetimiz meydana geldiğinden ek ödemelerin tavan oran esas alınmak suretiyle yapılması adına haklı taleplerimizi tarafınıza iletmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. Maddesi ; Döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim -öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Hükmü düzenlenmiştir.

Söz konusu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan yönetmelikler kapsamında Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapan personel için döner sermaye katsayıları belirlenmiştir.Ancak belirlenen döner sermaye katsayılarının düşük olması ve 375 Sayılı KHK’nın ek.9 maddesinde belirlenen sabit ödemenin üzerinde bir ödeme yapılmaması, yapılan ödemenin oranların altında kalması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının veya kurumun tüm giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması nedeniyle ödenek kalmaması durumundan mağduriyet yaşadığımız gibi, 375 sayılı KHK’nın Ek.9 maddesine göre verilen ek ödemenin genel bütçeden ödenmemesi nedeniyle de ayrıca mağdur edildiğimizden; bu hususta yeni mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi sağlık hizmeti bir ekip işidir.Ekibin etkin ve verimli çalışabilmesi bu ekibi oluşturan personelin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına bağlıdır. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine bakıldığında, düzenlenen ek ödeme oranlarının düşük olduğu bunun ücret adaletsizliğine neden olduğu görülecektir.Zira, 375 sayılı KHK’nın ek 9. Maddesinde belirlenen sabit ücretin üzerinde bir döner sermaye alamamaktayız. Yaptığımız işin ağırlığı ve riski göz önüne alındığında, emeğimizin karşılığı olan ücreti alamadığımız anlaşılacaktır. Bu durum karşısında motivasyonumun olumsuz etkilenmemesi ve çalışma şevkimizin kırılmaması mümkün değildir. Bu nedenle ek ödemelerden adaletli bir ödeme alabilmek adına yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmalı ,oranlar attırılmalı ve oranlara denk gelen ücretler genel bütçeden hakkaniyete uygun şekilde ödenmelidir.

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında her türlü olumsuz koşula rağmen, özveri ile çalışan bizlerin;ek ödeme katsayı oranlarında mağduriyetimize neden olan mevzuat düzenlemelerinin kaldırılarak yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmasını, katsayıların arttırılmasını ve yükseltilen katsayıların tavan oranda uygulanması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi ve ayrıca döner sermaye ödemelerinin genel bütçeden yapılması adına bu haklı taleplerimizin değerlendirilmesini ve sağlık personeline sahip çıkılmasını arz ve talep ederiz…./……/……

 

Adres: Ad Soyad

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞINA

İletilmek üzere

TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİNE

 

Kurumunuza bağlı ………………. Üniversite hastanesi bünyesinde ………….. olarak görev yapmaktayım. Döner sermaye ek ödemelerine esas katsayı oranlarının yükseltilmesi yönünde yeni bir yasal düzenleme yapılması ayrıca döner sermaye ek ödemelerinde daha önceki aylara nazaran yaşanan düşüş nedeniyle mağduriyetimiz meydana geldiğinden ek ödemelerin tavan oran esas alınmak suretiyle yapılması adına haklı taleplerimizi tarafınıza iletmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilindiği gibi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Döner Sermaye Başlıklı 58. Maddesinin ( c ) fıkrasının 1. Ve 2. Bentleri döner sermaye ödemelerinde katsayı oranlarını düzenlemiştir.

Söz konusu kanun ve kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında kurumunuza bağlı hastanelerde görev yapan personel için döner sermaye katsayıları belirlenmiştir. Ancak belirlenen döner sermaye katsayılarının düşük olması ve 375 Sayılı KHK’nın ek.9 maddesinde belirlenen sabit ödemenin üzerinde bir ödeme yapılmaması, yapılan ödemenin oranların altında kalması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının veya kurumun tüm giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması nedeniyle ödenek kalmaması durumundan mağduriyet yaşadığımız gibi,375 sayılı KHK’nın Ek.9 maddesine göre verilen ek ödemenin genel bütçeden ödenmemesi nedeniyle de ayrıca mağdur edildiğimizden; bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi sağlık hizmeti bir ekip işidir.Ekibin etkin ve verimli çalışabilmesi bu ekibi oluşturan personelin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına bağlıdır. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine bakıldığında, düzenlenen ek ödeme oranlarının düşük olduğu bunun ücret adaletsizliğine neden olduğu, ayrıca her giderin döner sermaye bütçesinden karşılanması nedeniyle personelin neredeyse hiç döner sermaye alamadığı görülecektir. Zira, 375 sayılı KHK’nın ek 9. Maddesinde belirlenen sabit ücretin üzerinde bir döner sermaye alamamaktayız.Bu hali ile sağlık personelinin diğer kamu kurum ve kurulularında görev yapan personel arasında bir fark kalmamıştır. Yaptığımız işin ağırlığı ve riski göz önüne alındığında, emeğimizin karşılığı olan ücreti alamadığımız anlaşılacaktır.Bu durum karşısında motivasyonumun olumsuz etkilenmemesi ve çalışma şevkimizin kırılmaması mümkün değildir.Bu nedenle ek ödemelerden adaletli bir ödeme alabilmek adına yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmalı ,oranlar attırılmalı ve oranlara denk gelen ücretler genel bütçeden hakkaniyete uygun şekilde ödenmelidir.

Sonuç olarak; kurumunuza bağlı hastanelerde , her türlü olumsuz koşula rağmen, özveri ile çalışan bizlerin ; ek ödeme katsayı oranlarında mağduriyetimize neden olan mevzuat hükümlerinin kaldırılarak yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmasını, katsayıların arttırılmasını ve yükseltilen katsayıların tavan oranda uygulanması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi ve ayrıca döner sermaye ödemelerinin genel bütçeden yapılması adına bu haklı taleplerimizin değerlendirilmesini ve sağlık personeline sahip çıkılmasını arz ve talep ederiz…./…./…….

 

 

Adres: Ad Soyad