Petition Closed

Justice for Boris Damovski / Правда за Борис Дамовски

This petition had 2,009 supporters


                                         Justice for Boris Damovski!

        

We demand justice for Boris Damovski, producer, director and political satirist who is falsely charged for invented „crimes“ in a politically set-up case.

We consider that the „witch hunt“ conducted by the government, with direct participation of the judicial authorities in the Republic of Macedonia, is the most shameful violation of the human rights and freedoms, while at the same time it distorts the fundamental values upon which lies the Constitutional order of our country.

We point out that with the act of arresting Boris Damovski is a crimeful act whose purpose is to conceal the real violators of the Constitution and the laws of Republic of Macedonia.

Boris Damovski is a symbol of the fight for justice and unity of the Macedonian citizens. His professional life is fulfilled with the unbreakable faith in the higher standards of living and acting in Macedonia. His basic premise is „bread and justice for all“, and his only violation is the love for his country!

Therefore, we demand justice for Boris. At the same time, we insist that these shameful and ridiculous charges be dropped and we urge you to fearlessly join our struggle for his release.

The justice for Boris means justice for all the free and loyal citizens of the Republic of Macedonia!

 

 

                                       Правда за Борис Дамовски!

       

Бараме правда за Борис Дамовски, продуцент, режисер и политички сатиричар кој е лажно обвинетиот во полициско – политички монтиран случај.

Сметаме дека „ловот на вештерки“ кој го применува власта, со директно соучесништво на правосудните органи во Република Македонија, претставува најсрамно кршење на човековите права и слободи, а во истовреме ги разобличува темелните вредности врз кои почива уставниот поредок на нашата држава.

Цениме дека со притворањето на Борис Дамовски е извршено злосторството со кое се има за цел да се прикријат вистинските прекршители на Уставот и законите на Република Македонија.

Борис Дамовски претставува симбол на борбата за правда и единство на македонските граѓани. Неговиот професионален живот е исполнет со оваа нераскинлива верба во повисоките стандарди на живење и дејствување во Македонија. Неговата основна премиса е „леб и правда за сите“, а неговиот единствен прекршок е „љубовта кон својата татковина“!

         Од тие причини, бараме правда за Борис. Истовремено инсистираме овие срамни и смешни обвиненија да бидат отфрлени и ве повикуваме без страв да се придружите кон нашата борба за негово ослободување.

         Правдата за Борис Дамовски е правда за сите слободни и лојални граѓани на Република Македонија!Today: Gorazd is counting on you

Gorazd Damovski needs your help with “www.ohchr.org: Justice for Boris Damovski / Правда за Борис Дамовски”. Join Gorazd and 2,008 supporters today.