Vittoria

Iran_COVID 19

Questa petizione ha creato un cambiamento con 2.479 sostenitori!


ما امضاء کنندگان این نامه باورداریم دولت جمهوری اسلامی ایران توانایی کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس Covid-19 را به علت عدم مدیریت صحیح دارا نمی باشد و به جای کوشش در این مسیر به پنهان کاری بیشتر روی آورده است، به همین دلیل تعداد افراد و قربانیهای این بیماری بنا به منابع غیر رسمی رشد بسیار سریعی در ایران داشته و دارد و این نه تنها برای ایران، بلکه برای جهان خطرناک است. بنا به اظهار رییس دانشگاه پزشکی قم، آقای محمدرضا قدیر در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۰، مراکز پزشکی از اعلام آمار آلوده شده ها و قربانیان منع شده اند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد علیرغم آگاهی از بیماران آلوده، مقامات رژیم اسلامی ایران از اول فوریه موضوع را مخفی نگه داشته اند.

موارد اهمال مسئولین حکومت ایران به شرح زیر است:

۱- توصیه های پزشکی به صورت ناقص یا اشتباه به مردم منتقل می شود. برای مثال شهرداری تهران پلاکاردی در سطح شهر نصب کرده است مبنی بر عدم تماس با حیوانات خانگی سگ و گربه به منظور اجتناب از سرایت ویروس Covid-19 که حاوی اطلاعات اشتباه است و پلاکارد دیگری درمورد خود-حفاظتی دیده نمی شود.

۲- برخی مجریان تلویزیون دولتی ایران به جای توصیه به موارد بهداشتی و ایمنی از مخاطبان می خواهند منتظر فرا رسیدن فصل گرما شوند تا این بیماری خود به خود از بین برود.

۳- برخی بیمارستان ها به خصوص در شهرستانها حتی امکانات و تجهیزات ابتدایی ندارند، مثل ماسک و لباس مخصوص. در بسیاری، کیت تشخیص ویروس وجود ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران از معدود کشورهای پرتاب کننده ماهواره به فضا و سازنده موشک های دوربرد است، قطعا توانایی تامین هزینه های بهداشت و درمانی کشور را دارد.

۴- جواب تست ویروس Covid-19 در کشورهای دیگر بعد از حداکثر چند ساعت آماده میشه و در ایران ۴۸ ساعت بعد جواب را می دهند. 

‏۵- قرنطینه بیماران رعایت نمی شود و بعضی بیماران قبل از بهبودی با رضایت شخصی مرخص می شوند.

‏۶- با وجود گستردگی افراد آلوده در شهرهای مختلف ایران، نه تنها هیچ شهری قرنطینه نشده، بلکه بیمارستانهای پذیرنده بیماران ویروس Covid-19 نیز قرنطینه نشده اند.

۷- به علت عدم رعایت موارد حفاظتی و نبود امکانات، پرسنل و پزشکان بعضی از بیمارستانها خود آلوده و بستری شده اند و حداقل از مرگ یک پزشک، دکتر کوچکی نیا در رشت مطلعیم.

‏با توجه به عملکرد دولت ایران در این مدت، می توان فاجعه بسیار بزرگ انسانی را در ایران و به تبع آن در کشورهای دیگر پیش بینی کرد، برای همین از سازمان بهداشت جهانی خواستاریم تا با تشکیل گروه ویژه، مدیریت جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس covid-19 را در ایران در دست بگیرد.

 

The people who have signed this petition believe that the government of the Islamic Republic of Iran due to mismanagement is not either reliable nor able to control and prevent the Coronavirus (Covid-19) from spreading and had been hiding the facts and results from the people of Iran instead of helping and trying to stop it. As a result of this mismanagement the number of people overtaken by Covid-19 are raising by the minute. This is not only a danger to Iranians but neighbor countries and the whole world.
According to the head of the medical university of Qom Mr. Mohammad-reza Ghadir on February 23rd, 2020, the ministry of health disallowed medical centers to announce the death toll and infected by the virus to the public.
There is evidence that suggests despite awareness of infected patients, the authorities of the Islamic regime has kept the matter secret from the public since February first.
The cases of neglect are as follows:
1- Medical advice that is brought to the public is either incomplete or wrong. For example, the Mayer of Tehran (the capital city of Iran) has assembled a placard in the city suggesting people avoid touching pets such as cats and dogs with no actual helpful facts.
2- Some television news reporters instead of advising the public to safety health care claims that the Covid -19 virus will automatically vanish and disappear as the warm seasons begin.
3- Due to lack of basic facilities In many hospitals (big and small cities) people are challenged to get their hands on to simple masks and special kits made to diagnose this virus Covid-19 while the Islamic regime has the ability to built long-distance rockets and is among the countries that can launch satellites into space which means surly they are able to provide sources and funds to support public health.
4- The result of Covid-19 diagnoses should only take a few hours maximum but it takes up to 48 hours in Iran. 
5- The quarantine of some patients has been canceled and patients are allowed to dismiss themselves from hospitals with a simple signature, before healing. 
6- With the Covid-19 virus spreading around big cities not only cities have not been quarantined, but some hospitals especially devoted to accept the patients has rejected them and underestimated the condition.
7- Due to nonconformity and lack of tools and facilities, reports show medical doctors and hospital personnel have been diagnosed with Covid-19. Dr. Kouchakinia from Rasht (a city located in northern Iran) is one whom we know that died from this virus.

Due to misactions of the government of the Islamic Republic of Iran, we anticipate a disaster in Iran and consequently other countries so we ask The World Health Organisation to form a special group made to manage and control the conditions in Iran to save the world.
 
 Oggi: Farahnaz conta su di te

Farahnaz Gholampour ha bisogno del tuo aiuto con la petizione "World Health Organization: Iran_COVID 19". Unisciti con Farahnaz ed 2.478 sostenitori più oggi.