Petition Closed

Konkani Ekvot/ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಚೊ ಹಾ೦ವಿ ಏಕ್ ಸಾ೦ದೊ.

This petition had 123 supporters


"ಸಮ್ಜಣಿ,ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿ,ಮೋಗ್ ಆನಿ೦ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ವಾ೦ಟ್ಟೆಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭವಾ ಆನಿ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ಚೊ ಏಕ್ ಪ೦ಗಡ್"
ಆಮಿ೦ ಆಸಾ೦ವ್ ಸರ್ವ್ ಮ೦ಗ್ಳೂರ್ ಗಾರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾನಿ೦ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸಾಬಾರ್ ಜಣ್ಯಾಚಿ.
"ಯೆಯಾ ತುಮಿ೦ಯೀ ವಾ೦ಟೆಲಿ ಜಾಯಾ"Today: Wilfred is counting on you

Wilfred Alva, Belle needs your help with “Wilfred Alva: Konkani Ekvot/ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಚೊ ಹಾ೦ವಿ ಏಕ್ ಸಾ೦ದೊ.”. Join Wilfred and 122 supporters today.