#CordonSanitaireWegErmee

#CordonSanitaireWegErmee

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Vlaams Forum voor Democratie started this petition to Vlaams Forum voor Democratie

De ondertekening van deze petitie geeft u de kans om eindelijk van dit voorbijgestreefde, discriminerende en sectaire ‘cordon sanitaire’ verlost te geraken.

Petitie: Doek het ‘cordon sanitaire’ op!
De initiatiefnemer van deze petitie, het Vlaams Forum voor Democratie, heeft geen enkele band met het Vlaams Belang.
Het Forum heeft het initiatief voor deze petitie genomen enkel en alleen vanuit de bezorgdheid voor een goede werking van de democratie in Vlaanderen.
Daarom willen wij dat er komaf wordt gemaakt met het ‘cordon sanitaire’ dat volgens hen het politieke klimaat in Vlaanderen al decennialang vergiftigt.

Een korte voorgeschiedenis
Het ‘cordon sanitaire’ vindt zijn oorsprong in een akkoord van 1989 tussen de traditionele partijen, VU en Agalev. Dit akkoord werd kort nadien door VU-voorzitter Gabriels opgezegd. Het kreeg de naam ‘cordon sanitaire’, een term die in de veeteelt wordt gebruikt om een schutskring rond dieren met een besmettelijke ziekte aan te duiden.
Op 24 november 1992 werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd door alle partijen, behalve het Vlaams Blok, waarin het 70-punten-plan van het Vlaams Blok op een aantal punten strijdig geacht werd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarbij werd het akkoord van uitsluiting van bestuursakkoorden van het Vlaams Blok bevestigd. Tegenover de nieuwe partij Vlaams Belang werd het ‘cordon sanitaire’ evenwel nooit formeel herbevestigd.
In verkiezingen van 2006, 2007 en 2009 behaalde het Vlaams Belang nog sterke electorale successen. Naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen bevestigden de traditionele partijen telkens dat zij ook niet met het Vlaams Belang wilden samenwerken.
In 2012 en 2014 leed het Vlaams Belang belangrijke electorale verliezen waardoor de kwestie van het ‘cordon sanitaire’ irrelevant leek te zijn geworden. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 scoorde het Vlaams Belang opnieuw meer dan 18 %, waardoor de vraag over de wenselijkheid van de handhaving van het ‘cordon sanitaire’ opnieuw ter tafel kwam.


Waarom het ‘cordon sanitaire’ weg moet
In een peiling van Het Laatste Nieuws gaf 65 % van de ondervraagde Vlamingen te kennen dat zij van het cordon sanitaire af wilden. Deze peiling was voor ons een belangrijk signaal dat deze petitie noodzakelijk is.
De initiatienemer is er zich goed van bewust dat, volgens de formele regels van onze democratie, een partij maar het recht krijgt om te besturen wanneer zij, hetzij alleen de meerderheid haalt, hetzij in een coalitie met andere partijen een meerderheid kan vormen. Door op voorhand een coalitie met een partij uit te sluiten, zodat deze partij alleen maar kan besturen als zij alleen een meerderheid haalt, worden de formele spelregels van de democratie inderdaad niet geschonden.
Naast het respect voor deze formele regels is er echter ook de noodzaak om een democratische houding te betonen tegenover het signaal, dat de kiezer geeft in de verkiezingsuitslagen. Zodra een partij een aanzienlijk deel van het electoraat vertegenwoordigt, is het logisch dat de andere partijen hier gehoor aan geven en met deze partij in gesprek gaan. In een representatieve democratie geven de kiezers, met hun stem op een partij, het signaal dat zij wensen dat het programma van deze partij door de kandidaten op de lijst van deze partij wordt uitgevoerd. Luisteren naar de kiezer van de winnende partij kan dus niets anders betekenen dan met de verkozenen van deze partij aan tafel te gaan zitten en zien in hoeverre, in een eventueel coalitieakkoord, programmapunten van deze partij kunnen opgenomen worden en aan de kandidaten van deze partij een bestuursmandaat kan worden gegeven.
Door bij voorbaat uit te sluiten met een partij, die een aanzienlijk deel van het electoraat vertegenwoordigt, bestuursakkoorden te sluiten, komt men flagrant tekort aan deze democratische houding. Door op voorhand een deel van het electoraat uit te sluiten discrimineert men in feite een deel van de burgers bij het uitoefenen van hun politieke rechten. Burgers, die op een wettelijke toegelaten partij stemmen, wordt bij voorbaat het recht ontnomen hun gesignaleerde politieke voorkeuren eventueel in een bestuursakkoord omgezet te zien.
Door het ‘cordon sanitaire’ laden de partijen die het sluiten bovendien de verdenking op zich dit niet te doen omwille van de aangevoerde principiële redenen, maar wel om partijpolitieke strategische motieven. Door een deel van het electoraat weg te snijden uit het politieke speelveld, verkleint men dit speelveld en vergroot men dus de relatieve machtspositie van een feitelijk partijkartel. Het ‘cordon sanitaire’ zal dus door veel burgers gepercipieerd worden als een cynisch machtsspel, wat nefast is voor de geloofwaardigheid van onze democratie.
Door het ‘cordon sanitaire’ wordt ook een deel van het Vlaamse electoraat monddood gemaakt. Dit verzwakt de Vlaamse stem in België. Dit kan belangrijk zijn bij mogelijke onderhandelingen met de Franstaligen voor een staatshervorming in België.


Respect voor mensenrechten, geen racisme, geen discriminatie, respect voor de democratie
De initiatiefnemer, het Vlaams Forum voor Democratie, is gehecht aan het respect voor de mensenrechten zoals verwoord in het EVRM. Het verwerpt racisme en discriminatie en heeft het volste vertrouwen in de werking van onze democratische instellingen.
Het Forum begrijpt de bezorgdheid van de cordon sanitaire-partijen met betrekking tot het vrijwaren van deze waarden. Het kan begrijpen dat zij van het Vlaams Belang, maar ook van andere partijen, expliciet kunnen eisen dat zij deze waarden onderschrijven.
Het verwerpt echter dat een partij zoals het Vlaams Belang, die nu bijna één vijfde van de Vlamingen vertegenwoordigt, op voorhand wordt uitgesloten van elke onderhandeling voor een bestuursakkoord en eventuele machtsdeelname.
Dit initiatief moet bijgevolg niet gelezen als een pleidooi om met het Vlaams Belang bestuursakkoorden te sluiten. Dat kan alleen maar het resultaat zijn van onderhandelingen die eventueel met deze partij worden aangegaan. Dit initiatief is een pleidooi om het Vlaams Belang te behandelen als een volwaardige speler in het democratisch gebeuren en deze partij een kans te geven in onderhandelingen en het deelnemen aan het bestuur.
De voorzitters van Open VLD, CD&V, Sp.a en Groen hebben reeds onomwonden laten verstaan dat zij het ‘cordon sanitaire’ onverkort willen handhaven, dit in strijd met de publieke opinie in Vlaanderen. N-VA daarentegen, de grootste partij, is wel bereid met het Vlaams Belang te praten. Het is nog onduidelijk of deze onderhandelingen gemeend zijn, dan wel een louter hoffelijkheidsgesprek zijn.
De ondertekening van deze petitie geeft u de kans uw stem bij deze voorzitters te laten klinken ten einde eindelijk van dit voorbijgestreefde, discriminerende en sectaire ‘cordon sanitaire’ verlost te geraken. U tekent toch ook?


Namens het Vlaams Forum voor Democratie

Werner Niemegeers, Boudewijn Bouckaert, Bart De Meulenaer

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!