Onze zorgplicht naar kinderen en de kindertehuizen in Suriname

0 have signed. Let’s get to 1,500!


PETITIE

aangeboden op 23 juni 2017 aan de voorzitter van De Nationale Assemblee door actievoerster Maisha Neus

CONSTATEREND ALS VOLGT:

Suriname heeft zich vanaf haar ontstaan en voortdurend daarna, onder meer in de Grondwet en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind de bescherming van ieder kind ten doel gesteld.

De bescherming en opvang, vindt onder meer plaats in en door de kindertehuizen in Suriname, waar kinderen worden gehuisvest via Bureau Familierechtelijke Zaken (een overheidsinstantie) die wees zijn of door andere omstandigheden,  zoals bijvoorbeeld een beperking of misbruik, niet door hun familie kunnen worden opgenomen en verzorgd.

De Staat Suriname heeft een zorgplicht voor deze kinderen. Historisch wordt, naar behoren een deel van gemeenschapsmiddelen, als beheerd door de Staat namens de burgers, bestemd voor de tehuizen die de zorg dragen over deze kinderen. Wat tehuizen aan donaties binnen krijgen is mooi meegenomen, maar ontslaat de Staat niet van haar sociale verplichtingen ten opzichte van deze groep. Natuurlijk dient er overal transparantie te zijn en moeten afspraken met Sociale Zaken worden nageleefd.  

In 1684 zijn er in Suriname al wetten geslagen om voor de wezen zorg te dragen* en dat mag niet stoppen omdat deze regering nog geen 30 srd per dag uit wenst te geven aan een kind, voor eten en drinken. De andere kosten zijn dan nog niet eens in beeld.

Deze petitie is bedoeld ter stimulering van een structurele oplossing voor de problemen met betrekking tot de financiering en kwaliteit van de kindertehuizen.

EN VERZOEKEN

De Staat van Suriname het duurzaam voortbestaan van deze kindertehuizen en opvang van de daar aanwezige kinderen garandeert;
De Staat van Suriname de gemeenschap transparant informeert over de omvang van de problemen bij deze kindertehuizen en de oplossingen welke de regering voor deze problemen zal aandragen.
De regering de belangen van de kinderen, kindertehuizen en het aldaar werkzaam personeel zich centraal stelt en zal blijven stellen bij haar keuzes aangaande eventuele bezuinigingen of beleidswijzigingen en op een humane manier beleid zal voeren.
De regering de intenties tot het voorgaande kenbaar te maken aan de gemeenschap, door zich in de Nationale Assemblee bij wege van de gepaste functionarissen hieraan te committeren.
 

*Bron: Plakaten uitgevaardigd in Suriname, nr 116, 4 sept 1684.
Zie ook:  
Instructie en ordonnantie voor de nieuwe wees-, curateele-, en onbeheerde boedels-kamer der colonie Surinaamen, voor zo verre de onbeheerde boedels (&) weeskamers aanbetreft.
Amstredam: Petrus Schouten (1787).