PETICIJA VLADI, SODSTVU, CENTROM ZA SOCIALNO DELO IN DRUGIM ORGANOM REPUBLIKE SLOVENIJE

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Dejstva:

Število razvez v Republiki Sloveniji je veliko in narašča. Razvezni postopki so dolgoletni in dragi. Med temi postopki imajo otroci pogosto omejen in/ali moten stik z očeti. To dejstvo povečuje možnost za odtujevanje otrok.

Po Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) in po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu — imata oba starša enako pravico in dolžnost glede skrbi in stikov z otroki. Državni organi (sodni in izvensodni) si—po EKČP in po obveznih odločbah ESČP—morajo prizadevati, da so v najboljšem interesu otrok njihovi interesi nepristransko tako ugotovljeni kot izvršeni. Otroci morajo imeti neobremenjene stike z obema staršema!

V primeru, da se starša ne moreta sporazumeti glede skrbi za skupne otroke, otroka slovensko sodstvo v veliki večini primerov nekritično dodeli materam. Očitno pa je, da otrok za zdrav čustven in socialen razvoj ter za razvoj moralnih in vedenjskih vrednot, potrebuje uravnoteženo vzgojo obeh, matere in očeta.

Protiustavne določbe

Med razveznimi postopki v sodnem sistemu se spor med staršema pogosto zaostri. Žrtve konflikta in stresa so vedno otroci. Otroci so pogosto predmet sodnega in izvensodnega zasliševanja (Zakon o pravdnem postopku, čl. 410, 1. odst.). Ker pri tem določba o izvensodnem zaslišanju onemogoča enakovredno zastopanje obeh staršev, je v nasprotju z načelom procesne enakosti.

Ta določba ZPP je protiustavna:

'Kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok ter o stikih otrok s starši in drugimi osebami, mora otroka, ki je sposoben razumeti pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način obvestiti o uvedbi postopka in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Glede na starost otroka in druge okoliščine sodnik otroka povabi na neformalen razgovor na sodišču ali zunaj sodišča s posredovanjem centra za socialno delo ali šolskega svetovalnega delavca. Ob razgovoru je lahko navzoča oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Ta oseba lahko pomaga otroku izraziti njegovo mnenje.'

Enostransko izvensodno zasliševanje otrok predstavlja psihično obremenitev in nevarnost za kasnejše občutke krivde na strani otrok. Otrok je pogosto s predolgim potekom časa (po ESČP) v sodnih in izvensodnih postopkih pogosto obremenjen s sindromom odtujenosti od enega od staršev (parental alienation syndrome, PAS).

2
Ker je sindrom PAS posledica hujskanja drugega od obeh staršev –, morajo organi, sodišča, centri za socialno delo itd. PAS nepristransko ugotoviti. Prizadevati si morajo, da se učinki hujskanja odpravijo.

Očitno je, da enostranska zaslišanja, ko je otrok že tako ali tako odtujen enemu od obeh staršev (PAS) in je pod vplivom drugega od obeh staršev —, ne morejo imeti pravovrednega učinka. Lahko samo zacementirajo psihično stanje že odtujenega otroka. Sodni organi in CSD-ji si morajo po judikaturi ESČP nepristransko in strokovno prizadevati, da se posledice PAS kar najhitreje odpravijo.

Sistemsko in strukturno stanje v Sloveniji je dokazano. Tudi odvetniki in nekatere (redke) od sodnic že dlje časa opozarjajo na veliko število lažnih ovadb o različnih oblikah nasilništva in pedofilije.

V primerih čezmejhnih ugrabitev otrok mora Republika Slovenija po Haški konvenciji obvarovati otroka in prizadetega od obeh staršev in otroka. Država bi se morala odzvati brez odlašanja že ob zaznavi suma namere dejanja. V postopku potegovanja za varstvo in vzgojo otroka mora RS čezmejno ugrabitev obravnavati kot obremenjujočo za povzročitelja. Ugrabitelja mora obravnavati kot tveganega skrbnika.

Lažne ovadbe

Protipravni namen je tu pridobitev skrbništva nad otrokom..

Lažne ovadbe so kazniva dejanja po čl. 283 Kazenskega zakonika RS:

(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let. (2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil. (4) Enako […] se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno, in s tem povzroči, da državni organi začnejo ukrepati. [Tak državni organ je tudi CSD.] (5) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, se kaznuje z zaporom do treh let.

Slovenski državljani in prebivalci Slovenije, podpisniki te peticije, zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, Državni zbor, vse sodne in druge merodajne organe, da ustavnoskladno spremenijo zakone in sodno prakso.

V razveznih postopkih in po njih je treba poslej doseči nediskriminatorno so-starševstvo. V danih pravnih razmerah je to naloga nepristranskega sodstva in centrov za socialno delo.

Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

3
Nediskriminatorno so-starševstvo po praksi ESČP: (1) po razvezi terja uravnotežene stike otrok z obema staršema tudi; (2) terja od sodišča, da oba starša napoti v program izboljšave med-starševske komunikacije; (3) otroke izključuje iz konfliktnih izvensodnih in sodnih postopkov.

Dokler se to (kot zgoraj) ne bo uredilo, podpisniki Peticije podpiramo pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice. ESČP naj v pilotni sodbi ugotovi, ali ima Republika Slovenija v tem pogledu sistemski oz. strukturalni problem po 8. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah ter po 61. členu Poslovnika Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu.