Vjosa National Park, the only way to save Vjosa - a better future for local communities

Vjosa National Park, the only way to save Vjosa - a better future for local communities

Started
September 10, 2021
Petition to
Prime Minister of Albania
Signatures: 54,949Next Goal: 75,000
Support now

Why this petition matters

Started by EcoAlbania

The last wild river in Europe is in danger and National Park status is the only level of protection that can save it. After a decade of efforts to protect Vjosa River, the supporters of the cause are gathering to request the Prime Minister of Albania to proclaim Vjosa a National Park as soon as possible. Sign the petition and share it with your friends, so that more people join this effort to protect what nature took thousands of years to create.

How can we protect Vjosa?

Nature Park status is not enough. In 2020, Vjosa was proclaimed a Nature park, but this is not enough to fully protect Vjosa. Companies can still search for oil next to Vjosa or build dams in its tributaries, the small rivers that feed the main river.

It’s National Park or nothing. National Park status is an internationally recognized standard of protection and the only status that can stop businesses and future governments from destroying the free flowing river and its tributaries.

Which are the benefits of proclaiming Vjosa a National Park?

 • Albania would have the first truly wild river National Park in Europe, estimated to attract around 1.5 million visitors and 10-30 million Euros of income each year.
 • Increase in national and international tourism. National Parks get 20% more visitors than any other kind of park.
 • Increase in employment: Based on data from other National Parks in the Balkans, for every job created in the National Park, 6 additional jobs will be created in the local communities nearby.
 • Further development of eco-tourism, which allows Albanians to enjoy the beauty of the river and nature without damaging them, and conserving this way the cultural heritage and way of life built around Vjosa.
 • Saving the last wild river in Europe (outside of Russia). Vjosa provides a habitat for about 1,100 species, many of which are globally endangered species.

So what is next? We need as many signatures as possible to present this petition to the Prime Minister of Albania. Sign it and share it with friends so we show how many people are in favor of saving Vjosa, forever.

SHQIP: Vjosa Park Kombëtar, e vetmja mënyrë për të mbrojtur Vjosën.

Lumi i fundit i egër në Evropë është në rrezik dhe statusi “Park Kombëtar” është i vetmi nivel mbrojtjeje që mund ta shpëtojë. Pas një dekade përpjekjesh për të mbrojtur lumin Vjosa, mbështetësit e kauzës po mblidhen për t’i kërkuar Kryeministrit të Shqipërisë, shpalljen e Vjosës Park Kombëtar, sa më parë. Firmos peticionin dhe ndaje me miqtë, në mënyrë që të bashkohen sa më shumë njerëz në këtë përpjekje, për të mbrojtur atë që natyra ka krijuar në mijëra vite.

Si mund ta mbrojmë Vjosën?

Statusi Park Natyror nuk mjafton. Në vitin 2020, Vjosa u propozua për t’u shpallur Park Natyror por kjo nuk mjafton për ta mbrojtur atë përfundimisht. Ky status krijon mundësi që kompani të ndryshme të fillojnë kërkimet për naftë pranë Vjosës ose të ndërtojnë hidrocentrale në degët e saj.

Park Kombëtar ose Vjosa është e pambrojtur. Statusi Park Kombëtar është një standard ndërkombëtar për mbrojtjen e natyrës dhe i vetmi status që mund t’i ndalojë bizneset dhe qeveritë e ardhshme të dëmtojnë lumin dhe degët e tij, të cilat ende rrjedhin të lirë.

Cilat janë të mirat e shpalljes së Vjosës Park Kombëtar?

 • Shqipëria do të kishte Parkun e parë Kombëtar të një lumi të egër në Evropë, i cili do të tërheqë rreth 1.5 milionë vizitorë dhe mund të gjenerojë 10-30 milionë Euro të ardhura çdo vit.
 • Rritja e turizmit lokal dhe ndërkombëtar. Parqet Kombëtare tërheqin 20% më shumë vizitorë se çdo lloj parku tjetër.
 • Rritja e punësimit: Bazuar nga të dhënat prej Parqeve të tjera Kombëtare në Ballkan, për çdo vend pune në një Park Kombëtar, krijohen 6 vende të tjera puna në komunitetet përreth.
 • Zhvillimi i Ekoturizmit që lejon Shqiptarët të shijojnë lumin Vjosa dhe natyrën rreth tij, pa i dëmtuar, duke ruajtur kështu trashëgiminë kulturore dhe jetesën e ndërtuar përreth Vjosës.
 • Do të shpëtojmë lumin e fundit të egër në Evropë. Vjosa është habitat për 1,100 specie, pjesë e të cilave janë edhe specie në rrezik zhdukje.

Cilat janë hapat e mëtejshme? Na duhen sa më shumë firma për ta paraqitur këtë peticion tek Kryeministri i Shqipërisë. Firmose dhe ndaje në rrjetet sociale me miqtë, në mënyrë që të tregojmë se sa njerëz duan ta mbrojnë Vjosën, përgjithmonë.

 

Support now
Signatures: 54,949Next Goal: 75,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers

 • Prime Minister of Albania