Petition Closed
Petitioning Chính phủ và Quốc hội Việt Nam Vietnam Government and Congress

Saving Cat Tien National Park by Stopping 2 Hydropowers Dong Nai 6 & 6A

If the two damaging hydropowers i.e. Dong Nai 6 and Dong Nai 6A are approved for building, then they will surely destroy and kill the Cat Tien National Park

Nếu hai thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A được chấp thuận cho đầu tư xây dựng, thì chúng chắc chắn sẽ xâm hại, phá hoại, phá hủy và dần giết chết/tiêu diệt Vườn Quốc gia Cát Tiên

This petition was delivered to:
  • Chính phủ và Quốc hội Việt Nam
    Vietnam Government and Congress


    SavingCatTien National Park started this petition with a single signature, and now has 4,816 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: SavingCatTien is counting on you

    SavingCatTien National Park needs your help with “Vietnam Government and Congress: Saving Cat Tien National Park by Stopping 2 Hydropowers Dong Nai 6 & 6A”. Join SavingCatTien and 4,815 supporters today.