Petition Closed
Petitioning Chính phủ và Quốc hội Việt Nam Vietnam Government and Congress

Saving Cat Tien National Park by Stopping 2 Hydropowers Dong Nai 6 & 6A

If the two damaging hydropowers i.e. Dong Nai 6 and Dong Nai 6A are approved for building, then they will surely destroy and kill the Cat Tien National Park

Nếu hai thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A được chấp thuận cho đầu tư xây dựng, thì chúng chắc chắn sẽ xâm hại, phá hoại, phá hủy và dần giết chết/tiêu diệt Vườn Quốc gia Cát Tiên

This petition was delivered to:
  • Chính phủ và Quốc hội Việt Nam
    Vietnam Government and Congress

    This petition starter stood up and took action. Will you do the same?


    Today: SavingCatTien is counting on you

    SavingCatTien National Park needs your help with “Vietnam Government and Congress: Saving Cat Tien National Park by Stopping 2 Hydropowers Dong Nai 6 & 6A”. Join SavingCatTien and 4,813 supporters today.