Acceder a Oposiciones Docentes 2019 en la Comunidad Valenciana sin requisito lingüístico

Acceder a Oposiciones Docentes 2019 en la Comunidad Valenciana sin requisito lingüístico

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
PLATAFORMA D'OPOSITORS AFECTATS C1/CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ ha iniciado esta petición dirigida a Vicent Marzà y

PETICIÓ de la PLATAFORMA D’OPOSITORS AFECTATS C1/CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ a la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTS.
Senyor Conseller VICENT MARZÀ IBÁÑEZ,
Com a docents aspirants a opositar a professors i catedràtics dins de la Comunitat Valenciana, hem vist anul·lades i desestimades totes les nostres possibilitats després de sofrir uns requisits lingüístics eliminatoris, que hui per hui, no s’ha donat ningun cas similar dins l’estat espanyol.
Als processos d’obtenció dels requisits lingüístics obligatoris de valencià per opositar, què són primerament l’obtenció de C1 i posteriorment la capacitació de Valencià, s’han detectat certes irregularitats, què donen lloc a la nul.la fiabilitat de la mateixa prova. Aquest procés s’ha convers a un filtre insalvable de dubtosa legalitat, ja què denota certa improvisació en convocatòries, solapant-se dates de processos, revisions i reclamacions massives no ateses, cursos no homòlegs ni en contingut ni duració i amb preus desorbitats, examinadors donant informacions errònies, taxes de suspesos d’aspirants a obtenir el C1 rondant el 80%, valencianoparlants amb C2 educats al sistema educatiu de la línia en Valencià suspenent l’oral de la capacitació, tot fruït de la rapidesa i mesures sense cap mena de planificació, entre altres temes.
Vistes aquestes irregularitats no ateses, i al ser un grup nombrós d’afectats directes a no poder presentar-nos a les properes oposicions de juny 2019, demanem AMB CARÀCTER URGENT:
Poder presentar-nos a les oposicions sense el requisit lingüístic, i entrar a formar part de la borsa en mode desactivat, fins què tots aquests fets siguen esclarits per part de la conselleria. Mentre es resol aquest tema amb transparència i coherència, demanem un termini de dos anys per aconseguir la capacitació i poder activar-nos a la borsa.
PETICIÓN de la PLATAFORMA DE OPOSITORES AFECTADOS C1/CAPACITACIÓN DE VALENCIANO a la CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.


SR.CONSELLER VICENT MARZÀ IBAÑEZ,
Como docentes aspirantes a opositar a profesores y catedráticos dentro de la Comunidad Valenciana, hemos visto anuladas y desestimadas todas nuestras posibilidades después de sufrir unos requisitos lingüísticos eliminatorios, que hoy por hoy, no se ha dado ningún caso similar dentro del Estado español.
En los procesos de obtención de los requisitos lingüísticos obligatorios de valenciano para opositar, que son primeramente la obtención de C1 y posteriormente la capacitación de Valenciano, se han detectado ciertas irregularidades, que dan lugar a la nula fiabilidad de la misma prueba. Este proceso se ha convertido en un filtro insalvable de dudosa legalidad, ya que denota cierta improvisación en convocatorias, solapándose fechas de procesos, revisiones y reclamaciones masivas no atendidas, cursos no homólogos ni en contenido ni duración y con precios desorbitados, examinadores dando informaciones erróneas, tasas de suspendidos de aspirantes a obtener el C1 rondando el 80%, valencianohablantes con C2 educados en el sistema educativo de la línea en Valenciano suspendiendo el oral de la capacitación, todo ello fruto de la rapidez y medidas sin ningún tipo de planificación, entre otros temas.
Vistas estas irregularidades no atendidas, y al ser un grupo numeroso de afectados directos a no poder presentarnos a las próximas oposiciones de junio 2019, pedimos CON CARÁCTER URGENTE:
Poder presentarnos a las oposiciones sin el requisito lingüístico, y entrar a formar parte de la bolsa en modo desactivado, hasta que todos estos hechos sean esclarecidos por parte de la Conselleria. Mientras se resuelve este tema con transparencia y coherencia, pedimos un plazo de dos años para conseguir la capacitación y poder activarnos a la bolsa.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas