Avsluta Sveriges stöd för FN:s diskriminering mot Israel

Avsluta Sveriges stöd för FN:s diskriminering mot Israel

Started
May 15, 2020
Petition to
Foreign Minister
Signatures: 397Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by UN Watch

Bästa utrikesminister, 
 
Jag uppmanar er att avsluta Sveriges stöd för Förenta nationernas oproportionerliga och ensidiga resolutioner som pekar ut Israel för diskriminerande och differentierad behandling.
 
Varje år pekar generalförsamlingen, rådet för mänskliga rättigheter, kommissionen för kvinnors status, Världshälsoorganisationen och UNESCO ut Israel med oproportionerliga och ensidiga resolutioner. Samtidigt ignoreras miljontals människorättsoffer världen över.
 
År 2018 pekades Israel ut 21 gånger av ensidiga resolutioner i generalförsamlingen. Samtidigt framfördes endast en resolution för Iran, Syrien, Nordkorea, Krim, Myanmar och USA.
 
Dessutom introducerades eller antogs inga resolutioner gällande mänskliga rättigheter i Kina, Venezuela, Saudiarabien, Vitryssland, Kuba, Turkiet, Pakistan, Vietnam, Algeriet eller 175 andra länder.
 
FN:s råd för mänskliga rättigheter har sedan det grundades år 2006 antagit fler resolutioner mot Israel än mot Iran, Syrien och Nordkorea tillsammans. Rådet har inkallats för fler brådskande sessioner och förfrågningar om Israel än om något annat land och fortsätter att peka ut endast Israel som en permanent punkt på agendan vid varje session.
 
Enligt UN Watch-databasen röstar Sverige årligen för fler än 78 % av de anti-Israel-resolutioner som antagits av generalförsamlingen.


Alla regeringar måste hållas ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter. Ändå är det praxis att fokusera FN:s människorättsagenda enbart på Israel medan andra grova och systematiska kränkningar världen över ignoreras. Detta utgör ett politiserat, selektivt, partiellt och subjektivt beteende.
 
Genom att avsätta FN:s knappa resurser till att producera ensidiga och politiserade rapporter som pekar ut Israel ignoreras offer i länder som Kina, Pakistan och Zimbabwe.
 
Genom att rösta på många av dessa anti-Israel-resolutioner går Sverige emot jämställdhetsprincipen i FN-stadgan och värderingar om universalitet, opartiskhet, objektivitet och icke-selektivitet som anges i grunddokumentet för FN:s råd för mänskliga rättigheter, GA-resolution 60/251.
 
Jag uppmanar Sverige att upprätthålla FN:s grundprinciper genom att avsluta allt stöd för FN:s överdrivna vilja att göra Israel, världens enda judiska stat, till en syndabock. Det är dags för FN att sätta stopp för trångsynthet och fördomar, och äntligen främja allas mänskliga rättigheter.
 

Support now
Signatures: 397Next Goal: 500
Support now

Decision Makers

  • Foreign Minister