SUPPORT UKRAINE & STOP WAR or PUTIN WILL COME TO YOUR HOME

SUPPORT UKRAINE & STOP WAR or PUTIN WILL COME TO YOUR HOME

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Angry Ukrainians started this petition to USA and

[українська версія внизу] [wersja polska poniżej] 

Russian troops near the eastern border of Poland and the European Union! Tomorrow, Putin's soldiers will knock on your door, and Russian propaganda will say that «Russia is defending itself against NATO aggression and fascists from Poland, Lithuania, Germany and other EU countries.» The day after tomorrow, your loved ones and friends will have to flee their homes from the shelling! All men between the ages of 18 and 60 will be conscripted. What's next? Then whom will you ask for help?

WHAT'S THE REAL SITUATION? For more than a century Ukraine has been heroically defending itself against the aggression of the Russian Federation! The people, the military and the authorities of Ukraine stand together in defense of their independence, in defense of democracy and peace throughout Europe! What is the West doing in this situation?

 • The EU and the US are imposing economic sanctions, which in the best case will have results in a few months;
 • Politicians are expressing their condemnation of Russia's aggression and concern about the situation in Ukraine;
 • NATO is convening an "extraordinary summit", which will be held ONLY 36 hours after the start of the war by Russia;
 • Refusing to provide military support to Ukraine and leave the Ukrainians alone in a clash with the Russian occupier;
 • Germany, Italy, Hungary and Cyprus are blocking on the EU level the introduction of tough sanctions against Russia and the authorities of RF;

We hear all the words of support coming from all over the world, we see the diplomatic and information campaign against Russia's aggression, we appreciate and thank you for the financial, humanitarian and military assistance provided. HOWEVER, THIS IS NOT ENOUGH! Words alone, canned food and bulletproof vests will not help Ukraine to defend itself from Russian troops. The Putin regime will not stop there, you can be sure! Either today the whole of Europe and the world will REALLY HELP Ukraine, or the international order, the rule of law and peace will be shaken for the first time since the Second World War!

Therefore, we DEMAND from the United States, the 27 countries of the European Union, China, Japan, NATO, the OSCE, the G7 and other countries of the world and international organizations/alliances:

 1. Exclusion of Russia from the financial system SWIFT
 2. Supply of weapons, military equipment and ammunition to defend against Russian aggression
 3. The introduction of an embargo on trade in raw materials with Russia
 4. Total closure of airspace over Ukraine
 5. International insulation of the Russian Federation including exclusion from the UN, the OSCE, the Council of Europe, OPEC and other organizations

WHAT CAN YOU DO? No matter where you live:

 • Go to the demonstration/protest against the war in Ukraine against government buildings, local government, the embassy of the Russian Federation;
 • Demand from the authorities of your country to immediately implement the above-mentioned sanctions against Russia;
 • Spread VERIFIED information about Russia's aggression in Ukraine, the support which can be given to Ukrainians;
 • Help Ukrainians - if possible, donate any amount for the needs of the Ukrainian army or humanitarian organizations, help refugees fleeing the war;
 • Keep fingers crossed for the Ukrainians - the good will prevail.        

That's it... we'll do the rest ourselves! Glory to ukraine! Glory to heroes!

______________________________

Російські війська під східними кордонами Польщі та Європейського Союзу! Вже завтра солдати Путіна постукають у Ваші двері, і російська пропаганда буде говорити, що «Росія захищає себе від агресії НАТО і фашистів з Польщі, Литви, Німеччини та інших держав ЄС». Післязавтра Вашим близьким і знайомим доведеться бігти зі своїх домівок від обстрілів! Всі чоловіки у віці 18-60 років будуть призвані в армію. Що буде далі? Кого Ви тоді будете просити про допомогу?

ЯКА РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ? Вже більше доби Україна героїчно захищає себе від агресії РФ! Народ, військові та влада України разом стають на захист своєї незалежності, на захист демократії та миру у всій Європі! Що в цій ситуації робить Захід?

 • ЄС і США вводять економічні санкції, які в кращому випадку будуть діяти через кілька місяців;
 • політики висловлюють своє засудження агресії Росії і занепокоєння ситуацією в Україні;
 • НАТО скликає "надзвичайний саміт", який відбудеться ТІЛЬКИ через 36 годин після початку війни Росією;
 • Україні відмовлено у військовій підтримці, а українців залишили наоднці у зіткненні з російськими окупантами;
 • Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр блокують на рівні ЄС введення жорстких санкцій проти Росії і влади РФ;

Ми чуємо всі слова підтримки з усього світу, бачимо дипломатичну та інформаційну кампанію проти агресії Росії, цінуємо і дякуємо за надану фінансову, гуманітарну та збройну допомогу. ОДНАК ЦЬОГО НЕДОСТАТНЬО! Самі слова, консерви і бронежилети не допоможуть Україні захиститися від російських військових. Путінський режим на цьому не зупиниться, можете бути впевнені! Або сьогодні вся Європа і світ реально допоможуть Україні, або міжнародний порядок, верховенство права і мир вперше з часів Другої світової війни будуть під загрозою!

Тому МИ ВИМАГАЄМО від США, 27 країн Європейського Союзу, Китаю, Японії, НАТО, ОБСЄ, G7 та інших країн світу та міжнародних організацій/альянсів:

 1. Відключити Росії від фінансової системи SWIFT
 2. Передати Україні зброю, військову техніку та боєприпаси для захисту від агресії Росії
 3. Ввести ембарго на торгівлю сировиною та корисними копалинами з Росією
 4. Повністю закрити повітряний простір над Україною
 5. Міжнародної ізоляції Російської Федерації в тому числі виключення з ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ОПЕК та інших організацій

ЩО ТИ МОЖЕШ ЗРОБИТИ? Незалежно від того, де ти живеш:

 • Виходь на маніфестації/протести проти війни в Україні під урядові будівлі, органи місцевого самоврядування, посольства РФ і т.;
 • Вимагай від влади Вашої країни введення вищезазначених санкцій проти Росії;
 • Розповсюджуй ПЕРЕВІРЕНУ інформацію про агресію Росії на Україну, підтримку яку можна надати українцям;
 • Допомагай українцям - по можливості пожертвуй будь-яку суму на потреби української армії або гуманітарних організацій,
 • допоможи біженцям, які рятуються від війни;
 • Тримай кулаки за українців - добро переможе.

Все інше ми зробимо самі! Слава Україні! Героям Слава!

______________________________

Wojska rosyjskie pod wschodnią granicą Polski i Unii Europejskiej! Już jutro żołnierze Putina zapukają do Waszych drzwi, a propaganda rosyjska będzie wmawiać, że «Rosja broni się przed agresją NATO i faszystami z Polski, Litwy, Niemiec i innych państw UE». Pojutrze Wasi bliscy i znajomi będą musieli uciekać ze swoich domów przed ostrzałami! Wszyscy mężczyźni w wieku 18-60 lat będą wezwani do wojska. Co będzie dalej? Kogo wtedy będziecie prosić o pomoc?

JAKA JEST REALNA SYTUACJA? Od ponad doby Ukraina bohatersko broni się przed agresją Federacji Rosyjskiej! Naród, wojsko i władze Ukrainy wspólnie stają w obronie swojej niepodległości, w obronie demokracji i pokoju w całej Europie! Co w tej sytuacji robi Zachód?

 • UE i USA wprowadzają sankcję gospodarcze, które w najlepszym przypadku zaskutkują za kilka miesięcy; 
 • politycy wyrażają swoje potępienie agresji Rosji i zaniepokojenie sytuacją w Ukrainie;
 • NATO zwołuje «nadzwyczajny szczyt», który odbędzie się DOPIERO 36 godzin po rozpoczęciu wojny przez Rosję;
 • odmawiają Ukrainie wsparcia wojskowego i pozostawiają Ukraińców samych w starciu z  rosyjskim okupantem; 
 • Niemcy, Włochy, Węgry i Cypr blokują na poziomie UE wprowadzenie ostrych sankcji wobec Rosji i władz FR;

Słyszymy wszystkie słowa wsparcia płynące z całego świata, widzimy kampanię dyplomatyczną i informacyjną przeciwko agresji Rosji, cenimy i dziękujemy za przekazaną pomoc finansową, humanitarną i zbrojną. JEDNAK TO NIE WYSTARCZY! Same słowa, puszki konserw oraz kamizelki nie pomogą Ukrainie obronić się przed rosyjskimi wojskami. Reżim putinowski na tym się nie zatrzyma, możecie być pewni! Albo dzisiaj cała Europa i świat REALNIE pomogą Ukrainie albo porządek międzynarodowy, praworządność i pokój po raz pierwszy od II Wojny Światowej zostaną zachwiane!

DLATEGO ŻĄDAMY od Stanów Zjednoczonych, 27 państw Unii Europejskiej, Chin, Japonii, NATO, OBWE, G7 oraz innych państw świata i organizacji/sojuszy międzynarodowych:

 1. Wyłączenia Rosji z systemu finansowego SWIFT
 2. Przekazania Ukrainie broni, sprzętu wojskowego i amunicji do OBRONY przed agresją Rosji
 3. Wprowadzenia embargo na handel surowcami z Rosją
 4. Całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą
 5. Izolacji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej oraz wykluczenia z ONZ, OBWE, Rady Europy, OPEC i innych organizacji

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ? Niezależnie od tego gdzie mieszkasz:

 • wyjdź na manifestację/protest przeciwko wojnie na Ukrainie pod budynki rządowe, samorządowe, ambasady Federacji Rosyjskiej;
 • wymagaj od władz swojego kraju natychmiastowego wprowadzenia wyżej wymienionych sankcji wobec Rosji;
 • rozpowszechniaj SPRAWDZONE informacje o agresji Rosji na Ukrainę, wsparciu którego można udzielić Ukraińcom;
 • pomóż Ukraińcom - w miarę możliwości przekaż dowolną kwotę na potrzeby wojska ukraińskiego lub organizacji humanitarnych, pomóż uchodźcom uciekającym przed wojną;
 • trzymaj kciuki za Ukraińców - dobro zwycięży.

Tyle… Resztę my zrobimy sami! Слава Україні! Героям Слава!

_____________________

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!