Providing free internet to Iranian protests

0 have signed. Let’s get to 15,000!


در پی اعتراضات مردمی ملت شریف ایران، دولت خودکامه و دیکتاتور ایران بار دیگر اقدام به قطع سراسری اینترنت در کل کشور کرده است.  سفیر محترم ایالات متحده آمریکا در آلمان بیان کردند که قادر به فراهم کردن اینترنت مستقیم برای مردم ایران هستند لذا برای اجرایی کردن این پروژه نیاز به همکاری کشورهای اروپایی است.

بدینوسیله ما مردم ایران از تمام سران کشورهای اروپایی تقاضا داریم با همکاری با ایالات متحده آمریکا به مردم ایران کمک کنند تا ریشه این ظلم و فساد که نه تنها در کشور ایران بلکه در تمام دنیا ریشه گسترانده است را بخشکانند.