Upprop för ett rättssäkert rättssystem för barn

Victory

Upprop för ett rättssäkert rättssystem för barn

This petition made change with 151,510 supporters!
Started

Why this petition matters

Started by Nina Rung

Vi kräver obligatorisk utbildning om sexualbrott för hela rättsväsendet. 

Vart fjärde barn blir utsatt för någon form av sexuellt övergrepp innan hen fyller 18 år, de allra flesta av de utsatta är flickor. De allra flesta kommer aldrig till myndighetens kännedom. När de väl gör det behöver de tas om hand professionellt, med kunskap, engagemang och resurser.

På tio år har anmälningarna gällande våldtäkter och andra former av sexualbrott mot barn ökat stort. Men tyvärr ökar i n t e antalet fällande domar i samma utsträckning. Detta måste resultera i konkreta åtgärder inom rättsväsendet omgående.

Idag får blivande polisutredare inte tillräcklig kunskap om sexualbrott. Det är först vid en specialisering på barnförhörsutbildningen som kunskap om barns psykologi, sexualbrott mot barn och barns möjligheter att berätta ges. På jurist- och domarutbildningarna saknas utbildning om offerpsykologi kopplat till sexualbrott,  konsekvenser och forskning om sexualbrott helt idag. Detta påverkar bemötandet, kunskapen och utredningsåtgärderna och det skiljer stort var i landet brottet begås. Det är inte rättssäkert. Att anmäla en våldtäkt eller annat sexualbrott mot barn (eller vuxen) får aldrig liknas vid ett lotteri! 

Kunskap är även nödvändigt för att kunna sträva efter objektivitet. Ingen yrkesgrupp är immun mot samhällets normer, värderingar och egna erfarenheter. Vi måste därför kunna vara trygga med att alla inom rättsväsendet fattar beslut grundade på kunskap och forskning.

Vi kräver därför av justitieminister Gunnar Strömmer att:

1. En nationell utbildning införs både på polis-, socionom-, samt juristutbildningen samt hos de redan verksamma juristerna, domarna, åklagarna, polisanställda och även för nämndemännen. Detta kommer få effekter i form av bättre bemötande av utsatta, bättre förundersökningar och domstolsprövningar som i högre grad baseras på kunskap.

2. Utbildningen bör innefatta offerpsykologi, barnpsykologi kopplat till sexualbrott och våld, psykologiska effekter av sexuella övergrepp, ungas utsatthet online och offline samt vikten av tidiga utredningsåtgärder och korrekta förhör.

3. Barn ska ha rätt till särskilda företrädare eller målsägandebiträden genom hela processen, även i hovrättsförhandling. Juristen som företräder barnet ska vara särskilt lämplig med särskild kunskap. 

4. En utredning huruvida särskilda barndomstolar ska införas bör skyndsamt tillsättas. För att barns bästa ska tas tillvara krävs att de som är satta att döma barns utsagor, berättelser och utsatthet har tillräcklig kunskap. Idag är det ett lotteri. Med särskilda domstolar kan barns bästa tas tillvara och skyndsamt hantera ärenden som rör barn. 

Vi kräver att sexualbrott mot barn och unga prioriteras och att utsatta barn blir bemötta med kunskap, respekt och professionalitet!

Victory

This petition made change with 151,510 supporters!

Share this petition