Legalize Cannabis in Sri Lanka & improve Spirituality, Health & Economy of My People

0 have signed. Let’s get to 15,000!


වසර 15000ක කාලයක් තිස්සේ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ ළගින්ම සිටි ශාකමය සහෘදයා කංසා ය. ගල් යුගයෙන් කෘෂි ජීවන ක්‍රමයකට පැමිණි මිනිසා පළමුවෙන්ම ගෘහස්ථකරණය ක‍ළේ කංසා ය. එකල සිට 1900 මැද භාගය පමණ වන තුරු මිනිසා‍ගේ මුලික අවශ්‍යතා සදහා කංසා උදව් විය.

1.     කුසගින්න නිවාලීමට ‍පෝෂක ගුණ‍ෙන් අනූන අට ලබා‍දෙයි

2.     සිරුර වසා ගැනීම සදහා අදුම් නිමැවුමට හන ලබා‍ දෙයි

3.     අහාර පිසීමට සහ පහන් පත්තු කිරීමට ‍තෙල් ලබා‍ දෙයි

4.     විවිධ ‍රෝගී තතවයන්‍ගෙන් සහනය ලබා ගැනීමට ඔෂධීය රසායන ලබා‍දෙයි

5.     කායික, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික ‍සෙෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීම සදහා THC, CBD, CBN වැනි රසායන ලබා‍ දෙයි

6.     ‍ලේඛන කටයුතු සදහා කරදාසි සාදා ගැනීමට තන්තු ලබා‍ දෙයි

7.     ගඩොල් සහ බ්ලොක්ගල් නිපදවීමට ශක්තිමත් අරටු සපයා ‍දෙයි

8.     රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයට ඔෂධීය ‍තෙල් ලබා‍ දෙයි

‍‍‍පෙට්රොලියම් ඛනිජ‍යේ  භාවිතයන් හදුනාගත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින් එ‍තෙක් කල් කංසා ශාකයේ  අමුද්‍රව්‍යවලින් නිෂ්පාදනය කළ සියලු භාණ්ඩ සහ ‍සේවාවන් කෘත්‍රිම රසායනවලින් නිෂ්පාදනය අරම්භ කලේය. වසර 1961 දී එක්සත් ජාතීන්‍‍ගේ කේවල ප්‍රඥප්තිය හරහා කංසා වගා කිරීම, ළග තබා ගැනීම, භාවිත කිරීම, ප්‍රවාහනය සහ ‍‍‍වෙලදාම තහනම් ‍කර අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ  භාණ්ඩ විකුණා දීම සදහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරදුන්නේ ය. අපේ රට ද එක්සත් ජාතීන්‍ගේ ප්‍රඥප්තියට එකග විය.

වසර දහස් ගණනක් තිස්‍සේ මිනිසාට ‍සේවය කළ ශාකයට ඉන්පසු මිනිසුන් ගරහන්නට විය. එය අප්‍රිය කරන්නට විය. එතැන් පටන් මිනිසා‍ගේ අධ්‍යාත්මික,  කායික සහ මානසික ‍සෙඛ්‍ය පිරි‍හෙන්නට විය. ප්‍රතිශක්තිය හීන විය. ‍‍පෙට්රෝලියම්  ඛනිජ‍ෙන් තැනූ සින්තටික් ‍රෙදි ශරීර වටා දැව‍ෙන්නට විය. කෘතිම ඔෂධ ගිලින්නට විය. ප්ලාසිටික්, ‍පොලිතින් ආදියෙන් පරිසරය විනාශ විය. පෘථිවි‍යේ උණුසුම වැඩි විය. ‍මේ සියල්ලටම ‍හේතුව කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය පරිහරණය බව තේරැම් ගත් ඥාණවන්ත මිනිසුන් නැවතත් කංසා ශාකය වගා කරමින් දැවැන්ත සමාජීය වෙනසක් සිදුකරමින් සිටියි.

දැනට පවතින කෘෂි ‍බෝගවලට අමතරව මුලු ලෝකය පුරා කංසා වගා කිරීම අරම්භ කර ඇත්තේ මින් ඉදිරියට ගමන් කළ හැක්කේ කංසා වගා කරන මනුස්ස ජාතීන්ට පමණක් බව ඔවුන් දන්නා නිසා‍ය. ඔවුන් බලා‍පොරොත්තු වන්නේ කංසා හරහා හිරැ එළිය ගබඩා කර කංසා අමුද්‍රව්‍යමත පදනම් වූ සමාජයක් ගොඩ නැගීමය

 අප දන්නා කාලයේ සිට අප  සිටින්නේ තුන්වැනි ‍ලෝකයේය . තුන්වැනි ලෝකයේ සිටීමට සිදු වී ඇත්තේ අප තුළ තුන්වැනි පන්තියේ ආලක්ප ඇති නිසා ය. පලවෙනි පන්ති‍යේ මිනිසුන්ට තුන්වැනි පන්ති‍යේ ආකල්ප නැත. තුන්වැනි පන්තියේ ආකල්පවලින් පළමු පන්ති‍යේ ආකල්පවලට මාරු වූ විට පළමු වන ‍ලෝකයේ රටක් බවට පත් විය හැකිය. පළමු පන්ති‍යේ ආකල්ප සහිත සමාජ සතු මූල ධනය හිරු නිපදවන ශක්තිය පරි‍බෝජනය කිරීම යි. එබැවින්,

1.     ‍දේශීයත්වය ගැන සිතන

2.     ‍දේශීය උරුමය සහ සංස්කෘතිය අගයන

3.     ‍දේශීය අහාර මත යැ‍පෙන්නට කැමති

4.     වසවිසවලින් ‍තොර අහාර බුදින්නට කැමති  

5.     ප්ලාස්ටික්, ‍පොලිතින් වැනි කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීමට අකමැති

6.     එතනොල් දමා සාදන අරක්කු බිමට අකමැති

7.     දුම්‍කොල අඩංගු සිගරට් ‍බීමට අකමැති

8.     ‍හෙරොයින් අයිස් පෙති වැනි කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යවලින් මත්වීමට අකමැති

9.     ‍දේශීය ඔෂධ අධාර‍ෙන් ‍සෞඛ්‍යසම්පන්න වීමට කැමති

10. ‍දේශීය ශාක සාර‍ෙන් ‍පෙරන රා බී මත්වීමට කැමති

11. තණමල්විල, අඹිලිපිටිය වැනි ප්‍රෙද්ශවල ඩෙන කංසා ප්‍රභේදවලින ආනන්දය ලැබීමට කැමති

12. කංසා හනවලින් මැසූ අදුම් අදීමට කැමති

13. කංසා අටවලින් හිදින ලද ‍‍තෙල්වලින් අහාර පිසීමට කැමති

14. කංසා තෙල්‍වලින් පහන් පත්තු කිරීමට කැමති

සියලු ‍ජනා මෙම පෙත්සමට අත්සන් කරනු අත.

The human society in the Island of Sri Lanka as currently officially known as Democratic Socialists Republic of Sri Lanka began using Cannabis plant around 6000 years ago. The plant was introduced to Sri Lanka by the Sage Pulthisi also known as Pulasthi. He is one of the 21 sons of Brahma, and seven great sages who lived in the Himalaya. Pulashthi came to Sri Lanka to introduce Vedic philosophy which included everything about life such as knowledge about the world, astrology, agriculture, trade, industries, medicine, politics, spirituality and mathematics etc.

Since then we have being growing cannabis in Sri Lanka for medical, food, and spiritual and for weaving industry. One of Pulasthis nephews; Ravana became the King of Sri Lanka ruling the tribes of Naga and Yaksha tribes.  Those tribes were the descendents of the original immigrants who came from Africa about 60,000 years ago. Those early Africans were the first settlers of our kind in this island.

King Ravana was a learned scholar and wrote many books about medicine. The earliest written documents about Cannabis usage in Sri Lanka is found in one of his books which is known as Arkashathraya.

According to the Great Chronicle of Sri Lanka; Mahawansa, when Princess Vijaya arrives in Sri Lanka in BC 528, a tribal Yaksha Prince Kuweni was engaged in weaving. At present some text books says she was weaving cotton and misleading the readers. According to early stone inscriptions there were villages where the main occupation was weaving fabrics and making garments. In Anuradapura and Polonnaruwa periods a special house was constructed within the city for public gathering and burning incense, which is in Sanskrit known as Gandhakuti.  In the contemporary world during that time Cannabis was burned as incense in public gatherings too.

In 341 AD the King of Anuradhapura who was a scholar and a medical practitioner, wrote the another medical treaty in Sri Lanka, which is known as Sarartha Sangrahaya, in which uses and values of Cannabis is mentioned. Since early times Romans, Persians, Arabs, Chinese and Indians traveled to Sri Lanka for trade.

In 1505 AD the Portuguese sailed to Sri Lanka and the ruled the trade for nearly 125 years, they introduced tobacco and alcoholic spirits. In 1635 AD the Dutch started controlling the trade in Sri Lanka. In 1815 AD British started controlling Sri Lankan international trade and in 1895 Cannabis was prohibited for the first time in Sri Lanka. When the British wrote the Medical Pharmacopeia of Ceylon in 1914 Cannabis was omitted. But in 1917 John Artigala wrote another Materia Medica in which he mentions the values of Cannabis. in 1920/23 a medical doctor E.V. Ratnam wrote a paper to Royal Asiatic society (London branch) criticizing the removal of Cannabis from the medical pharmacopeia of Ceylon. His article was published in Royal Asiatic society (London branch) in 1924.

At present more than 40 countries in the world growing Cannabis in large scale for medical, industrial, food, cosmetic industry. They earn billions of dollars’ worth revenue to the country and have produced more employment opportunities for the people. Sri Lanka has more than 150 Ayurveda medical concoctions which needs Cannabis and that requirement is supplied by the Police. The ceased Cannabis from the illegal trade are used for preparation of Ayurveda medicine in Sri Lanka.

The United nations prohibited the Cannabis plant, but now more than 40 countries get the benefits from the plant again. Our people are very humble and weak, they are obedient servants of the Queen, the poor mentality obtained during the colonial time still govern the attitudes of the people. Since 1961 we have not done any scientific research about Cannabis while other countries have produced more than 5000 articles about Cannabis. None of our scientists are engaged in Cannabis Research but there are more than 650 patented medicine based on Cannabis from other countries.

What my suggestion are the United Nations should inform the Sri Lankan government about the real truth about and the present situation of Cannabis industry. The government should be instructed to appoint a committee to work on cannabis legalization, and all the prisoners who are related to cannabis crimes should be released.