تغير نظام در افغانستان Change of system

0 have signed. Let’s get to 100!


در هـفده سال اخير ما نظام جمهوري متمركز را تجربه كرديم. خيلي واضع است كه با اين نوع حكومت داري به نتيجه مطلوب نرسيديم. نياز است در مورد تغير نظام به پارلماني يا فدرالي بينديشيم. با امضأ و حمايت كردن اين طومار ما خواهان تغير نظام استيم. Today: Eraj is counting on you

Eraj Nezami needs your help with “United: تغير نظام در افغانستان Change of system”. Join Eraj and 57 supporters today.