We want a Romani Flag Emoji

We want a Romani Flag Emoji

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

European Roma Rights Centre started this petition to Unicode Consortium and

Scroll down for text in Czech, Slovak and Ukrainian. Version in English or Romanes.

CZECH

Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropě.Evropu  jsme obdarovali  naši kulturou, jazykem, uměním a hudbou. Prispěli jsme  a inspirovali jsme některé z nejlepších skladatelů, tanečníků, herců a umělců dnešni Evropy.

V dnešni době naše kultura je součásti  dnešní moderní Evropy.
Chceme oslavovat naši jedinečou kulturu v digitálním i fyzickém světě.

Chceme, aby emoji romské vlajky bylo zahrnuto do unikátniho konzorcia a bylo k dispozici na všech socialnich sítích, platformách a zařízeních.

Stejně jako vlajka LGBT Rainbow, naše vlajka nereprezentuje zemi, nýbrž  skupinu lidí ruzných národností. My Romové, žijeme po celém světě, mamé ruznorodou kulturu, ale i přesto jsme spojeni našim rodovým původem, naší solidaritou a naším Romanipen. Navrhneme a vytvořime emoji a predložime jej k  rozhodnuti ke Unikodni konsorciumu.

Také potřebujeme  ostatní Romy a potřebujeme váš hlas. Prosim, podpíšete tuto petici, abyste ukázali, že  požadujeme emoji pro romskou vlajku!

SLOVAK

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Obdarili sme Európu svojim kultúrnym dedičstvom prostredníctvom jazyka, umenia a hudby. Rómovia patria k  najkvalitnejším skladateľom, tanečníkom, hercom a umelcom kontinentu a dnes sme neoddeliteľnou súčasťou živej tapisérie kultúr, ktoré tvoria súčasnú Európu.

Chceme osláviť našu odlišnú kultúru vo fzyickom ako aj digitálnom svete. Chceme, aby emoji rómskej vlajky bola schválená konzorciom Unicode a sprístupnená na všetkých platformách a zariadeniach.

Rovnako ako dúhová vlajka LGBT, naša vlajka nie je reprezentatívna pre krajinu, ale pre skupinu ľudí. Sme roztrúsení po celom svete častokrát v rozličných kultúrach a komunitách, ale to čo nás spája je náš pôvod, naša solidarita a naše Romanipe.

Vytvoríme emoji návrh, ktorý bude podaný konzorciu Unicode na zváženie. Potrebujeme však podporu od nás Rómov, aby sme ukázali, že spoločne chceme zastúpenie našej vlajky.

Podpíšte preto túto petíciu, aby ste ukázali, že existuje požiadavka na emoji rómskej vlajky!

UKRAINIAN

Роми є найбільшою етнічною меншиною в Європі. Ми обдарували Європу нашою культурною спадщиною, мовою, мистецтвом та музикою. Ми виховали чи вплинули на виховання одних із найкращих композиторів, танцюристів, акторів і художників континенту, і сьогодні ми є невід'ємною частиною яскравого переплетіння культур, що складають сучасну Європу.

Ми хотіли б мати можливість поширювати нашу особливу культуру в цифровому світі, аналогічно як ми це робимо у реальному світі. Ми хочемо, щоб ромський флаг Emoji був схвалений Консорціумом Юнікод і доступний на всіх платформах і пристроях.

Подібно прапору-райдузі у ЛГБТ спільноти, наш прапор не символізує якусь окрему країну, а навпаки – він символізує групу народів. Ми розселились по всьому світу і маємо багато різних культур і спільнот, але об'єднані нашим родовим походженням, нашою солідарністю, нашим Романіпе.

Ми створимо дизайн флагу Emoji та виносимо пропозицію на розгляд Консорціуму Юнікод. Але нам також потрібні роми, щоб показати, що ми хочемо, щоб наш прапор існував і був представлений в цифровому світі.

Підпишіть цю петицію, щоб довести, що існує потреба у прапорі Emoji!

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!