Petition Closed

Uklonimo prepreke u našem gradu

This petition had 115 supporters


ŽELIMO ŽIVJETI KAO I SVI OSTALI GRAĐANI RIJEKE!

IMAMO PRAVO NA IZBOR, KAO I SVI OSTALI GRAĐANI RIJEKE!

IMAMO PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE, OBRAZOVANJE, KULTURU, IZLASKE I ZABAVU – KAO I SVI OSTALI GRAĐANI RIJEKE!

IMAMO PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU, NA RAVNOPRAVNOST I JEDNAKOST, NA LJUDSKA PRAVA ZAGARANTIRANA USTAVOM I TEMELJNIM ODREDNICAMA EUROPSKE UNIJE – KAO I SVI OSTALI SLOBODNI GRAĐANI RIJEKE!

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava – vrijednosti su koje su ugrađene u temelje ugovora Europske unije. U Povelji EU o temeljnim pravima jasno su definirana prava građana EU, a na nacionalnoj razini temeljna su prava zajamčena ustavnim sustavom svake države.

Osnovno načelo suvremenog sustava zaštite ljudskih prava i sloboda, jest načelo nediskriminacije, slobode od diskriminacije, načelo jednakosti. Načelo nediskriminacije je opći uvjet ostvarivanja svih ljudskih prava.

U gradu Rijeci, osobama s invaliditetom svakodnevno se sustavno krše ljudska prava na jednakost i ravnopravnost, pravo na slobodno kretanje, pravo na obrazovanje, pravo na kulturu, slijedno tome i pravo na pomoć zajednice u cjelini.

S obzirom da su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti Republike Hrvatske, propisani uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinama javne i poslovne namjene, te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene, stanje u našem gradu ukazuje na SUSTAVNO KRŠENJE NAVEDENIH ZAKONA, te DUBOKU POVREDU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH NAČELA NEDISKRIMINACIJE, SLOBODE I JEDNAKOSTI.

Stoga, temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (2013.):

  • Tražimo da se zbog brojnosti osoba s invaliditetom u gradu Rijeci i njihovih ljudskih prava i potreba, osiguraju DNEVNO NAJMANJE DVA NOVA I ZA INVALIDE POUZDANA I DOBRO OPREMLJENA VOZILA KD AUTOTROLEJ d.o.o. NA PODRUČJU GRADA RIJEKE. IMAMO PRAVO NA POMOĆ ZAJEDNICE, RAVNOPRAVNI SMO GRAĐANI OVOGA GRADA KAO I SVI OSTALI GRAĐANI KOJI IMAJU IZBOR AUTOBUSNIH LINIJA! NE ŽELIMO SE VOZITI U VOZILIMA KOJA SU NEDOVOLJNO POUZDANA, ISTROŠENA I ZA OTPAD!
  • Tražimo da SVE škole/fakulteti/obrazovne ustanove u gradu Rijeci PRESTANU VRŠITI REPRESIVNU DISKRIMINACIJU U PRISTUPU OBRAZOVANJU i OTVORE SVOJA VRATA, te konačno PODRŠKOM ZAJEDNICE, GRADA I ŽUPANIJE, OMOGUĆE OBRAZOVANJE SVIMA JEDNAKO! ONO JE ZAGARANTIRANO USTAVOM RH I STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE! IMAMO PRAVO NA IZBOR KOJU ĆEMO OSNOVNU ILI SREDNJU ŠKOLU POHAĐATI! NE GRADITE PREPREKE U ŠKOLAMA I UKLONITE POSTOJEĆE!
  • Tražimo da GRAD RIJEKA UKLONI SVE PREPREKE U CENTRU GRADA I ŠIRE, da se možemo SAMOSTALNO KRETATI i ići u škole / fakultete / obrazovne ustanove / pravne institucije / trgovine s hranom / knjižnice / knjižare / kazalište / muzeje i galerije / kino dvorane / pošte / banke / bankomate / zdravstvene ustanove i liječničke ordinacije / socijalne i rehabilitacijske ustanove / restorane / uslužne objekte...; ŽELIMO KRETATI SE SAMOSTALNO I BEZ OPASNOSTI PO ŽIVOT ulicama / prijelazima / stazama u parkovima / šetalištima / dječjim igralištima...!

Ne (g)radite nam prepreke betonskim stepenicama, previsokim prijelazima, kanalima, tračnicama s rupama! ovo je 21. stoljeće! imamo pravo kao i svi ostali građani Grada Rijeke slobodno se kretati bez straha za vlastiti život, ovo je i naš grad također!

Peticiju su podržali:

Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke

Udruga žena operiranih dojki Nada - Rijeka

Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije

Udruga invalida rada Rijeka

Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Primorsko-goranske županije

Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Međimurske županije

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

GONG

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Udruga Filmaktiv

Matica umirovljenika grada Rijeke 

Savez udruga Molekula RijekaToday: Inicijativa građana i građanki is counting on you

Inicijativa građana i građanki needs your help with “Uklonimo prepreke u našem gradu”. Join Inicijativa građana i građanki and 114 supporters today.