Redevelop the Racecourse to create a Stadium for the North / Stadiwm i’r Gogledd

Redevelop the Racecourse to create a Stadium for the North / Stadiwm i’r Gogledd

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Stadiwm i'r Gogledd started this petition to UK Government

Fersiwn Cymraeg isod.

We are asking all fans of Welsh sport to sign this register of support to bring international football and rugby back to North Wales at the Racecourse Ground.

To realise this ambition Wrexham Council have made a levelling up application called “The Wrexham Gateway” which includes funding for a 5,500 stand, improved media, broadcast and floodlight facilities, a 400 space multi-storey car park and ground works for a convention centre and hotel. The bid includes a mixture of public and private funding to achieve its ambition.

The funding application will be made in July 2022 and this register of support is intended to be presented to the Government Departments who will be the decision makers on which bids are approved for the Levelling Up Fund. By signing this register of support you are lending your voice to the Wrexham Council bid for funding.

Why are we doing this?

The funding is vital if North Wales is to realise its ambition of having facilities at the Racecourse Ground capable of hosting international sport.

Currently there are no facilities in the North of Wales that are capable of hosting international football or rugby and therefore by default all internationals must be played in an area south of the M4 in Wales. This lack of facilities means that many young people and families across North and Mid Wales are excluded from these events due to the cost and in some cases the mid week timing of events. There can be long term health benefits of inspiring young people to take part in sport and access to internationals can play an important role in attracting participation.

This is a positive grass roots campaign to show the strength of feeling and support of people across Wales for the Wrexham Council bid. A successful application would unlock redevelopment of the Racecourse Ground into an international standard venue that can cater for the whole of North and Mid Wales.

Please sign and leave a comment explaining what it would mean to you to have an international sport venue in North Wales.

You can follow the Stadiwm i’r Gogledd / Stadium for the North Campaign on the following social Media Platforms @StadiumNorth for Twitter and @StadiumForTheNorth for Facebook.

 

Rydym yn gofyn i bawb sy’n cefnogi chwaraeon yng Nghymru lofnodi’r gofrestr gefnogaeth hon i ddod â phêl-droed a rygbi rhyngwladol yn ôl i’r Gogledd ar y Cae Ras.

Er mwyn gwireddu’r uchelgais hon mae Cyngor Wrecsam wedi gwneud cais Codi’r Gwastad dan yr enw “Porth Wrecsam” sy’n cynnwys cyllid ar gyfer eisteddle i 5,500 o bobl, gwell cyfleusterau darlledu, cyfryngau a llifoleuadau, maes parcio aml-lawr i 400 o gerbydau, a gwaith paratoi tir ar gyfer canolfan gynadledda a gwesty. Mae’r cais yn cynnwys cyfuniad o arian cyhoeddus a phreifat er mwyn cyflawni’r uchelgais.

Bydd y cais am gyllid yn cael ei wneud ym mis Gorffennaf 2022 a’r bwriad yw cyflwyno’r gofrestr gefnogaeth hon i’r Adrannau Llywodraeth fydd yn penderfynu pa geisiadau gaiff eu cymeradwyo i dderbyn arian o Gronfa Codi’r Gwastad. Trwy lofnodi’r gofrestr gefnogaeth hon rydych yn ychwanegu eich llais chi at gais Cyngor Wrecsam am gyllid.

Pam rydyn ni’n gwneud hyn?

Mae’r cyllid yn hanfodol os am wireddu uchelgais y Gogledd o gael cyfleusterau yn y Cae Ras i gynnal chwaraeon rhyngwladol.

Ar hyn o bryd does dim cyfleusterau yng ngogledd Cymru sy’n addas ar gyfer pêl-droed na rygbi rhyngwladol ac felly o reidrwydd mae’n rhaid chwarae pob gêm ryngwladol mewn ardal i’r de o’r M4 yng Nghymru. Oherwydd y diffyg cyfleusterau yma mae llawer o bobl ifanc a theuluoedd ar hyd a lled y Gogledd a’r Canolbarth yn cael eu cau allan o’r digwyddiadau hyn i bob pwrpas oherwydd y gost ac, mewn rhai achosion, y ffaith fod y digwyddiadau’n cael eu cynnal yng nghanol yr wythnos. Gall manteision iechyd hirdymor ddeillio o ysbrydoli pobl ifanc i gyfranogi mewn chwaraeon, ac mae cael mynediad i gemau rhyngwladol yn gallu chwarae rhan bwysig o ran denu cyfranogiad.

Ymgyrch positif ar lawr gwlad yw hwn i ddangos cryfder teimladau a chefnogaeth pobl ledled Cymru i gais Cyngor Wrecsam. Byddai cais llwyddiannus yn datgloi ailddatblygiad y Cae Ras i ddarparu stadiwm o safon ryngwladol ar gyfer y cyfan o’r Gogledd a’r Canolbarth.

Nodwch eich enw a gadewch sylw’n esbonio beth fyddai cael stadiwm chwaraeon rhyngwladol yn y Gogledd yn ei olygu i chi.

Dilynwch ni ar @StadiumNorth (Trydar) @StadiumForTheNorth (Facebook)

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!