Gi nytt liv til tomme hus på østmarka!

Gi nytt liv til tomme hus på østmarka!

Started
May 21, 2020
Petition to
Trondheim kommune
Signatures: 2,270Next Goal: 2,500
Support now

Why this petition matters

Ved å skrive under støtter du forslaget om at det forlatte området på Østmarka (område 21) skal bli et nytt bærekraftig bofellesskap i en prøveperiode, på initiativ fra Fargemarka boligprosjekt. Videre støtter du at rivingen av det ene næringsbygget på området skal re-evalueres. Saken skal til politisk behandling i løpet av sommeren. Suksess kan avhenge av din støtte!

I dag står 48 boenheter, to næringsbygg og et naturområde tomt. Dette er en del av et langt større problem. Tomgangskostnadene for innflytningsklare boliger i Trondheim har økt fra 3 millioner i 2015 til over 30 millioner i 2019 (1). Bygningene på Østmarka ble tidligere brukt av Østmarka sykehus som boliger for ansatte. Beboerne hadde gunstige leieavtaler, men ble etterhvert presset over på dårligere kontrakter. Sykehuset ønsket ikke lenger personalboliger og det gode fellesskapet gikk i oppløsning. Området ble kjøpt av kommunen og har stått tomt i mange år, uten noen videre plan enn at eierskapsenheten ønsker å omregulere, utvikle og selge til markedspris. 

Motforslaget som stilles er i tråd med til kommunens egen byutviklingsstrategi og FNs bærekraftsmål. Det går ut på at husene skal tas i bruk igjen som prisregulerte boliger – med rom for selvbygging og nytenking innenfor bolig. I Trondheim er det stor etterspørsel etter billige boliger og  bærekraftige fellesløsninger, med fokus på lokal matproduksjon, beboermedvirkning og selvstyre. De som ikke imøtekommes av dagens boligmarked trenger nye løsninger. 

I følge regjeringen vil det bli 64 000 flere arbeidsløse og permitterte i resten 2020‬ og ligger opp til at støtteordninger for firmaer og dagpenger skal fjernes igjen (2). Dette skjer samtidig som at vi har en global økonomisk krise vi kun har sett begynnelsen av. 

Samtidig stiger overskuddet for eiendomsutviklere i Trondheim. Koteng, Blåin (Trym) og Reitan har anmasset deres eiendomsverdier til 4,5 milliarder og boligprisen i Trondheim har steget med 160% de siste 10 år.

En bærekraftig boligpolitikk vil si at kommunen ikke bruker ressurser på at bygninger skal stå tomme mens de legger til rette for at private aktører kan herje fritt med en byutvikling som ikke tjener befolkningens behov, men er beregnet på høyest mulig profitt.

Din underskrift vil støtte en byutvikling som ivaretar fellesskapet, imøtekommer globale og lokale utfordringer - kort sagt en boligpolitikk som kommer alle til gode.

Support now
Signatures: 2,270Next Goal: 2,500
Support now