Stop dogfighting in Kosovo now and close all the kennels where dogs are breed especially for dog fighting.

0 have signed. Let’s get to 50,000!


Summary: We request from Prime Minister Ramush Haradinaj, AUVK, and Kosovo Police to stop this cruel act once and for ever and to instruct all police forces to take action against the offenders and the abuse of dogs for fights.

Personal story: I am starting this petition to stop the sick blood sport of dog fighting in Kosovo and to close all the dog breeding kennels Where dogs are bred especially for dog fights. Dogfights are taking place every day in Kosovo.  In Rahovec Kosovo just recently in January 2019 two dogs were forced to fight each other until one of the dogs died from bleeding injuries. I have also come across people who have made dog fighting an online business. They breed dogs especially for dogfighting and they advertise them and sell them via Facebook. The biggest one is in Prizren Kosovo Fighting dogs are kept isolated from other dogs and most people, so they spend most of their lives on short, heavy chains. The conditioning of fighting dogs may make use of a variety of legal and illegal drugs, including anabolic steroids to enhance muscle mass and encourage aggressiveness. Narcotic drugs may also be used to increase the dogs’ aggression, increase reactivity and mask pain or fear during a fight. Fighting dogs may have their ears cropped and tails docked close to their bodies. Fighters usually perform this cropping/docking themselves using crude and inhumane techniques. Dogs forced into fighting suffer terrible injuries, both from the fights and at the hands of their vicious 'owners'. Most will ultimately be killed in the ring or die soon after from their injuries. Those who can no longer fight are often brutally dispatched. This barbaric practice must be stopped. Those that take place in dog fighting are generally involved in other illegal behaviors. Dog fighting is barbaric and cannot be allowed to be part of a modern society. Instead of tolerating such cruel acts which have impacts on human minds and their willingness to accept killings of living existences, we demand the Prime Minister to adapt a law for animal protection, putting every cruelty against animals and every offence under severe punishment. Will you join me today by signin this petition to help bring dog fighters to justice? 

The issue: Dog fighting is barbaric and we cannot allow it to be part of modern society.

Take action! Dogfighting is the worst thing to happen to dogs. It's brutal. The people who do this are disgusting and should be ashamed of what they're doing. Dogs are supposed to be loved not killed. I care about all dogs and they deserve to be treated with love and respect. Please join me and sign my petition so that all dogs in Kosova are treated with love and respect they deserve Thank you. Ve Thomas 

 

Shqip-Albanian 

Ne kërkojmë nga Kryeministri Ramush Haradinaj, AVUK dhe Policia e Kosovës që ta ndalojnë këtë akt mizor një herë e përgjithmonë dhe t'i udhëzojnë të gjitha forcat e policisë që të ndërmarrin veprime kundër shkelësve dhe keqpërdorimit të qenve për luftime.

Historia personale: Po e filloj këtë peticion për të ndaluar sportin e gjakut e luftimeve të qenve në Kosovë dhe për të mbyllur të gjitha kutitë e mbarështimit të qenve ku qenët rriten vetem për luftra te qenve . Luftimet e ashpra po zhvillohen çdo ditë në Kosove. Ne janar te ketij viti 2019 ne Rahovec Kosovo nje qen i pafajshem hupi jeten mizorisht duke luftuar sepse ishte detyruar te perlahet me nje qen  per qeshtje argetimi.  Unë kam hasur edhe nëpër njerëz që kanë bërë  një biznes online. Ata mbareshtojne qentë për luftime dhe  reklamohen per shitje nëpërmjet Facebook-ut. Më e madhja është në Prizren Kosovae.  Qenet  mbahen të izoluar nga njerezit dhe , kështu që ata kalojnë shumicën e jetës së tyre në zinxhirë të shkurtër dhe të rëndë. Kondicionimi i qenve luftarakë mund të përdorë një shumëllojshmëri të barnave ligjore dhe ilegale, duke përfshirë steroidet anabolike për të rritur masën e muskujve dhe për të nxitur agresivitetin. Drogat narkotike mund të përdoren gjithashtu për të rritur agresionin e qenve, për të rritur reaktivitetin dhe për të maskuar dhimbjen ose frikën gjatë një lufte. Qen eve te luftrave iu priten veshet pa anestezion dhe pa ndihme veterinare,  zakonisht kryejnë këtë prerje duke përdorur teknika të papërpunuara dhe çnjerëzore. Qentë të detyruar në luftime vuajnë nga lëndime të tmerrshme, si nga luftimet ashtu edhe nga dora e pronarëve të tyre të egër. Shumica në fund të fundit do të vriten në rrjet ose do të vdesin shpejt pas nga lëndimet e tyre. Ata që nuk mund të luftojnë më shpesh trajtohen brutalisht. Kjo praktikë barbare duhet të ndalet. Ata që ndodhin në luftimin e qenve janë përgjithësisht të përfshirë në sjellje të tjera të paligjshme. Luftimi i qenve është barbar dhe nuk mund të lejohet të jetë pjesë e një shoqërie moderne. Në vend që të tolerojmë akte të tilla mizore që kanë ndikim në mendjet e njeriut dhe gatishmërinë e tyre për të pranuar vrasjet e ekzistencave të gjalla, ne kërkojmë nga Kryeministri që të përshtasë një ligj për mbrojtjen e kafshëve, duke vënë çdo mizori kundër kafshëve dhe çdo vepër penale nën dënim te ashpër. A do të bashkohet me mua sot duke nënshkruar këtë peticion për të ndihmuar dhe te ndalojm ket act mizor njehere e pergjithmone. 


Çështja: Luftimi i qenve është barbar dhe nuk mund ta lejojmë atë të jetë pjesë e shoqërisë moderne.
Vepro! Luftimi me qentë është gjëja më e keqe që mind ti ndodh nje qenit. Është brutale. Njerëzit që bëjnë këtë janë të neveritshme dhe duhet të kenë turp për atë që po bëjnë. Qeni duhet të jetë i dashur dhe jo te malltretohet. Une I dua  të gjithë qentë dhe ata meritojnë të trajtohen me dashuri dhe respekt. Ju lutem bashkohuni me mua dhe firmosni kërkesën time që të gjithë qentë në Kosovë të trajtohen me dashuri dhe respekt që meritojnë Faleminderit.
 Ve Thomas Today: Morea is counting on you

Morea Ibrahimaj needs your help with “To the Prime minister of Kosova Ramush Haradinaj: Ban the cruel dog fighting blood “sport” in Kosovo and close all the dog fighting breeders”. Join Morea and 38,041 supporters today.