Petition Closed

Freedom of speech in The European Parliament/Wolność słowa w Parlamencie Europejskim

This petition had 6,912 supporters


Szanowny Panie Przewodniczący,

 

w związku z bezprecedensową kampanią mającą na celu ograniczenie wolności słowa w Parlamencie Europejskim, zainicjowaną przez Posłów Panią Iratxe García Pérez, Pana Gianni Pittella oraz Panią Barbarę Matera wzywamy Pana Przewodniczącego do podjęcia działań, które zagwarantują podstawowy szacunek dla wolności słowa i pluralizmu poglądów w Parlamencie Europejskim.

 

Za godny potępienia uważamy fakt, że tego rodzaju kampania została zainicjowana przez Posłanki i Posłów fałszywie prezentujących się jako obrońcy demokracji i pluralizmu. Dyskryminacyjny sposób ograniczenia debaty zastosowany przez aktywne w Parlamencie grupy feministyczne jest nie do zaakceptowania, udaremnia ponadto jakąkolwiek debatę o prawach kobiet. Nie będzie debaty i nie będzie dialogu dopóki każda opinia przeciwna feministycznemu punktowi widzenia będzie spotykała się z brutalną osobistą napaścią.

 

Nie zgadzamy się na stan, w którym opinie i poglądy obywateli Unii Europejskiej nie mogą być reprezentowane przez Posłów na równych prawach. Pan Janusz Korwin-Mikke został wybrany ze względu na swoje dobrze znane i niezmienne poglądy. Żałujemy, że tak niewielu członków Parlamentu Europejskiego czerpie inspirację ze słów Voltaire’a „Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie byś miał prawo to mówić”.

 

Domagamy się zatem prawa do swobody wypowiedzi i wolności słowa dla każdego Posła Parlamentu Europejskiego, w równym stopniu dla Pana Janusza Korwin Mikke jak i dla Pani Iratxe García Pérez.

Dear President

 

In relation to the unprecedented campaign of intimidation and hate aimed at limiting the freedom of speech in the European Parliament initiated by MEPs Ms Iratxe García Pérez, Mr Gianni Pitella and Ms Barbara Matera we urge you to take actions which will guarantee the basic respect for the freedom of speech and pluralism of views within the European Parliament.

 

It is a deplorable fact that such a campaign has been initiated by colleague MEPs that falsely present themselves as defenders of democracy and pluralism. The discriminating method of limiting the debate used by feminist groups active within the European Parliament is unacceptable and makes any debate on women’s rights impossible. There will be no debate and no dialogue if any opinion contrary to the feminist point of view is to be confronted by a brutal personal attack.

 

We do not accept the fact that the opinions and views of the citizens of the European Union cannot be represented by their elected Members of the European Parliament on equal basis. Mr Janusz Korwin-Mikke was elected because of his well-known and well established views. We wish there were more Members of the European Parliament inspired by the famous quotation attributed to Voltaire: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.

 

What we hereby demand the freedom of speech and expression for each and every Member of the European Parliament, equally for Mr Janusz Korwin-Mikke and for Ms Iratxe García Pérez.

 

Joanna Wargin- Torchała

 Today: Tomasz is counting on you

Tomasz Gajkowski needs your help with “The President of the European Parliament/Przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Freedom of speech in The European Parliament/Wolność słowa w Parlamencie Europejskim”. Join Tomasz and 6,911 supporters today.