Granskning av Barnevernet / Investigation of Barnevernet (CPS)

Granskning av Barnevernet / Investigation of Barnevernet (CPS)

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Fokus på Barnevernet started this petition to Stortinget / The Norwegian parliament

(English translation below.)

Vi krever ekstern, uavhengig gransking av alle tvungne omsorgsovertakelser etter BVL §4-12.

Offentlig barneomsorg må sikre at rett barn får rett hjelp til rett tid.

Noen familier trenger hjelp utenfra for å fungere bra og gi barna en god nok oppvekst, men ingen barn skal oppleve å bli fratatt sin familie uten en god grunn, at alle andre hjelpetiltak er forsøkt uten å lykkes, og at barna faktisk får det bedre etter flytting.

I Norge er Barnevernet gitt oppgaven å undersøke og sørge for at barn i Norge får en god nok oppvekst. Mangeårig kritikk av tjenesten fra foreldre, besteforeldre og andre som har fått innsikt, samt en rekke avsløringer i både presse og offentlige utredninger, stiller spørsmålstegn ved om denne tjenesten og de tilhørende kontroll- og hjelpeinstanser fungerer tilfredsstillende.

Fokus på Barnevernet er Norges største landsdekkende medlemsorganisasjon for pårørende til barnevernsbarn. Vi har lenge sett i fortvilelse på at de forsøk som har blitt gjort på å forbedre eller reformere tjenesten ikke har gitt ønsket resultat. Tvert imot har flere barn fått det verre, ser det ut til.

Vi mener dette skyldes at ingen beslutningstagere, hver for seg eller samlet, hittil har maktet å gå dypt nok inn i tilstrekkelig mange saker til å få tilstrekkelig grunnlag for endringer eller reformer.

Avstanden mellom det som beskrives som situasjonen i barnevernet, og våre erfaringer og observasjoner, er betydelig. Uten en felles, gjennomgripende forståelse av hva som faktisk er problemet og hva som egentlig foregår, kan ikke dette løses på en god måte for barna.

Vi krever derfor at det vedtas en ekstern, uavhengig gransking av alle tvungne omsorgsovertakelser etter BVL §4-12.

Denne granskingen må utføres slik at ingen parter i ettertid kan påpeke feil og mangler når det gjelder granskernes relasjoner til noen av partene, metoder, kilder eller andre ting. Den bør derfor gjøres i regi av ICC i Haag eller en tilsvarende institusjon.

Granskerne må på forhånd sette seg inn i aktuelle problemstillinger fra alle parter (barnevernstjenesten, de private parter og ikke minst barna selv) slik at de blir godt rustet til å oppdage det som bør og skal avdekkes. Det må legges stor vekt på verifiserbare opplysninger.

Hensikten med granskingen er å skaffe faktagrunnlag og legitimitet til å gjøre de endringer i den offentlige barneomsorgen som er nødvendige for at målet om at rett barn får rett hjelp til rett tid, oppfylles.

Omfanget av granskingen er satt til «alle 4-12.-saker» etter erfaring med barnevernskontorer rundt omkring i landet som har endret sin arbeidsmetode og avslørt betydelige feil i sin tidligere sakshåndtering. Ut fra dette mener vi samtlige norske barn som er i en tvungen omsorgssituasjon fortjener å få sin sak gransket.

Signèr, for barnas skyld.

------------------------------------------

We require external, independent investigation of all compulsory taking of children into care under Norwegian law BVL §4-12.

Public childcare must ensure that the right child receives the right help at the right time.

Some families need help from outside to work well and give the children a sufficiently good childhood and youth, but no child should experience being deprived of their family for no good reason, without all other relief efforts having been attempted without success, and without the children actually getting a better life by being moved.

In Norway, the Norwegian Child Protection Services has been given the task of investigating and ensuring that children in Norway live in sufficiently good conditions. Many years of criticism of the service from people exposed to it and others who have gained insight, as well as a number of disclosures in both press and public inquiries, question whether these services and the associated control and auxiliary agencies work satisfactorily.

“Fokus på Barnevernet” is the country's largest organisation for relatives of children in cumpulsory care. We have long been in despair because the efforts made to improve or reform the service have not yielded the desired result. On the contrary, many children have a worse life in and after the compulsory care, it seems.

We believe this is due to the fact that no decision-makers, individually or collectively, have so far gone deep enough into enough cases to get sufficient grounds for change or reform.

The distance between what is described as the situation in the child protection services, and our experiences and observations, is considerable. Without a common, pervasive understanding of what is actually the problem and what is really going on, this cannot be properly solved for the children.

We therefore require that an external, independent investigation of all compulsory care takeovers pursuant to §4-12 of the BVL be adopted.

This investigation must be carried out so that no parties can subsequently point out errors and deficiencies in relation to the investigators' relationships with any of the parties, methods, sources or other matters. It should therefore be done under the auspices of the ICC in The Hague or a similar institution.

The investigators must familiarise themselves with current issues from both parties (the child protection services as well as the parents and the children) so that they are well equipped to discover what should and must be revealed. Great emphasis must be placed on verifiable information.

The purpose of the investigation is to obtain a factual basis and legitimacy to make the changes in the public childcare that are necessary for the goal of ensuring that the right child receives the right help at the right time.

The scope of the investigation is set to "all 4-12 cases" after experience with child protection offices around the country who have changed their working methods and revealed significant errors in their previous case handling. Based on this, we believe that all Norwegian children who are in a forced care situation deserve to have their case investigated.

Please sign for the children.

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!