เรียกร้องให้ The HUG project Thailand เปลี่ยนชื่อเป็น The PLUG project Thailand