Petición cerrada

Catalonia, next state of the Commonwealth of Nations

Esta petición ha conseguido 707 firmas


 

CATALÀ

Un cop aconseguida la independència, el millor pel nou estat català no seria integrar-se a la UE. I si fos immediatament integrada el millor seria sortir-ne ( Com ha fet el Regne Unit amb el Brexit).

És obvi que al s.XXI la supervivència d’un nou Estat de petites dimensions com seria Catalunya, que no formi part d’una organització intergovernamental és gairebé inviable o si més no poc aconsellable, però….no només existeix la Unió Europea.
Catalunya podria i hauria d’entrar a la Commonwealth of Nations com a estat membre, i convertir-se en el gran aliat del Regne Unit a l’Europa continental i el Mediterrani.

L’aliança entre un estat català independent i el Regne Unit seria beneficiosa i productiva per ambdues parts.

Per aixó, demanem al poble de Catalunya i amics de Catalunya que ens donen el seu suport en aquesta causa i demanar al Govern del Regne Unit i a la Commonwealth of Nations el següent:

1) Que el govern del Regne Unit es posicioni oficialment a favor del referèndum per la independència que l’estat espanyol ens prohibeix portar a terme.

2) Que el govern del Regne Unit s’ofereixi com a garant de la validesa d’aquest referèndum a nivell internacional, i sigui l’altaveu de les nostres institucions al món.

3) Que el govern del Regne Unit ofereixi a Catalunya la possibilitat d’entrar a la Commonwealth of Nations com a estat membre, un cop s’independitzi d’Espanya.

4) Que tots aquests punts constin en un tractat bilateral entre el govern català i el govern britànic.

 

Gràcies per la teva signatura,

Salutacions,

Catalonia 4 Commonwealth

 

CONTACTE

Correu Electrònic: catalonia4commonwealth@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/Catalonia4Commonwealth

Web http://www.catalonia4commonwealth.org/ca/

Twitter https://twitter.com/CATCommonwealth

 

ENGLISH

 Once independence has been achieved, the best option for the new Catalan state does not include becoming part of the EU. And furthermore, if it was integrated immediately, the best option would be to leave. (Like the United Kingdom has done with Brexit).

It is obvious that in the 20th century, the survival of a new small-sized state like Catalonia, which does not form part of an intergovermental organisation is virtually impracticable or at least not very advisable. However, at the moment, Catalonia has no option other than the European Union.

Catalonia could and should join the Commonwealth of Nations as a member state, and so become the great ally of the United Kingdom on the European continent and in the Mediterranean.

An alliance between an independent Catalan state and the United Kingdom would be productive and beneficial for both parties.

So ask the people of Catalonia and friends of Catalonia who give us their support in this cause and ask the UK Government and the Commonwealth of Nations as follows:

1) That the United Kingdom government officially positions itself in favour of holding the referendum on independence that the Spanish government refuses to allow.

2) That the United Kingdom government offers to guarantee the validity of the referendum on an international level and becomes the loud speaker of our political institutions around the world.

3) That the United Kingdom government offers Catalonia the chance of joining the Commonwealth of Nations as a member state once it has become independent from Spain.

4) All these points form part of a bilateral treaty between the Catalan and British governments.

 

Thank you for your signature,

Greetings,

Catalonia 4 Commonwealth

 

CONTACT:

Email: catalonia4commonwealth@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/Catalonia4Commonwealth

Website http://www.catalonia4commonwealth.org/en/

Twitter https://twitter.com/CATCommonwealth

 

 

 

 Hoy: Catalonia 4 Commonwealth cuenta con tu ayuda

Catalonia 4 Commonwealth necesita tu ayuda con esta petición «The Commonwealth of Nations: Catalonia, next state of the Commonwealth of Nations.». Únete a Catalonia 4 Commonwealth y 706 personas que ya han firmado.