Petition Closed

Tell the Mayor and Governor to Stop the Obando Sanitary Landfill Project

This petition had 1,259 supporters


On January 24, 2011, the Obando Municipal Government headed by Mayor Orencio E. Gabriel passed Resolution 07-102 that allows the construction of a privately-owned landfill in the fishing village of Salambao off Manila Bay.  In order to give way to this project the Municipal Government also passed an ordinance that reclassified the use of the land from agricultural to commercial and industrial.  On January  31, 2011, the municipal resolution was ratified and subsequently signed by Governor Willy Sy-Alvarado on June 22, 2011.

Barangay Salambao is composed of three sitios at the footpath (pilapil) surrounding adjacent fishpens (palaisdaan). A 44.4 hectare section of these fishpens is the proposed location of the sanitary landfill. This proposed Obando Sanitary Landfill is at the intersection of the Muzon River and Manila bay. These are areas of rich and abundant aquatic resources where fishermen from Binuangan, Malabon, Navotas, and Cavite daily take their sources of living. Being in the middle of Manila Bay and Muzon river, and is in itself a fishpond, the site is considered an area of environmentally sensitive resources.

Residents of Obando have spoken in public forums and peaceful assemblies to protest the proposed Obando Sanitary Landfill.  Protesters believe that creation of a landfill in Obando is illegal, that the landfill will harm the health of Obando River  and its people, will worsen the ongoing decades-long problems of flooding in Obando, will contribute to the continued deterioration of Manila Bay and will end the livelihood of tens of thousands of people who depend on the marine and aquatic life that the river and the bay provides.

Despite numerous protests, the Municipal Government refuses to hear their requests for more information and dialogue.  Peaceful assemblies are met with police harrassment and most recently, and most alarming of all, an Executive Order from Mayor Orencio Gabriel has been issued that violates the Basic Constitutional Rights to Free Speech and Peaceful Assembly.

We need your help.  Sign this petition and send a message to the Municipal and Provincial Government not only to protect the people of Obando, the Obando River, and Manila Bay but also to uphold the rights of people to voice out their concerns without fear of persecution from their leaders.

 

[TAGALOG]

BAKIT ITO MAHALAGA

Noong Enero 24, 2011,  inaprubahan ng Pamahalaang Bayan ng Obando, sa pangunguna ni Mayor Orencio E. Gabriel,  ang Resolusyon Blg 07-102 na nagbibigay daan sa pagtatayo ng pribadong landfill na pagmamayari ng Ecoshield Development Corporation sa palaisdaan na sakop ng Brgy Salambao na malapit sa Manila Bay. Para maisakatuparan ang proyekto, inaprubahan ng ating pamahalaang bayan ang ordinansa na nagsasaad ng pagbabago ng uri ng nasabing palaisdaan mula pang-agrikultural tungo sa pangkomersyal at pang-industriyal na gamit. Noong ika-31 ng Enero 2011 , pinagtibay ang naturang resolusyon at nilagdaan ni Gov. Willy Sy-Alvarado noong June 22, 2011.

Ang Brgy. Salambao ay binubuo ng 3 sitio at mga pilapil na napapaligiran ng mga palaisdaan.  Sa 44.4 na hektaryang bahagi nito balak ilagay ang naturang sanitary landfill. Ang lugar na ito, na malapit sa sugpungan ng Muzon River at Manila Bay, ay sagana sa mga yamang dagat na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga mangingisda mula sa Binuangan, Malabon, Navotas at Cavite. Dahil ito ay nasa gitna ng Manila Bay at Muson River, at dahil binubuo siya ng maraming palaisdaan at fishpens, ang lugar na ito ay itinuturing na environmentally sensitive resources.

Ang mamamayan ng Obando ay patuloy na nagpahayag  ng pagtutol sa proyektong Obando Sanitary Landfill sa pamamagitan ng public forum at mapayapang pagsasama-sama. Naniniwala ang mamamayan ng Obando na ang pagsasakatuparan ng landfill ay ilegal, makakasama sa kalusugan ng Ilog ng Obando at sa mga taong nakatira dito, palulubhain pa ang matagal nang problema ng pagbaha, magdudulot ng patuloy na pagkasira ng Manila Bay at papapatay sa kabuhayan ng maraming taong umaasa sa yamang dagat na ipinagkakaloob nito.

Sa kabila ng maraming pagtutol, hindi pinakikinggan ng Pamahalaang Bayan ang mga pakiusap ng bayan na magkaroon ng malakihang talakayan tungkol sa proyekto. Bagkus, ang payapang pagtitipon ay sinasalubong ng police harassment at, ang nakababahala sa lahat, ay ang bagong takda ng Pamahalaang Bayan na lumalabag sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag.
 
Kailangan namin ang inyong tulong.  Sa ating pagpirma sa petisyong ito, ating pinararating ang ating mga hinaing sa Pamahalaang Bayan at Lalawigan, hindi lamang para protektahan ang mga tao, ang  bayan, ang ating ilog at ang Manila Bay, kundi upang ipaglaban rin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag ng walang takot sa di makatarungang paguusig ng mga namumuno.
Today: Ibarra is counting on you

Ibarra Bonifacio needs your help with “Tell the Mayor and Governor to Stop the Obando Sanitary Landfill Project”. Join Ibarra and 1,258 supporters today.