Kampanya Kapatıldı

Emeklilere Sendika Hakkı İçin Hedef 1 Milyon İmza

Bu kampanya 342 destekçiye ulaştı


SAYIN  İSMAİL KAHRAMAN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI

Sayın Başkan,

Bildiğiniz üzere, bugün ülkemizde 12 milyona yakın emekli ile emekli dul ve yetimi yaşamaktadır.

Bu emekliler, Meclis Başkanlığı gibi önemli bir görevi üstlendiğiniz Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları olarak,  ömürlerinin en güzel yılları olan gençliklerinde, bu ülkeye hizmet ettiler, alın teri döktüler, ülkenin kalkınmasına ve bugünlere gelmesine emek verdiler. Ancak gerek emekliler, gerekse onların geride kalan dul ve yetimleri, bugün ekonomik ve sosyal yönden çok zor şartlarda yaşamlarını idame etmeye çalışmaktadır.

Bizce bunun en önemli nedeni, ülkede yıllardır uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalardır. Ve yine bizce bu politikaların uygulanmasında, emeklilerin, kendileri adına masaya oturacak ve sorunlarını ülkeyi yönetenlere iletecek bir sendikal örgütlülüğe sahip olmamaları önemli bir etkendir.

Halbuki, sendika kurmak ve sendikaya serbestçe üye olma hakkı, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi olmak üzere, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin, milletlerarası anlaşmalarda, ayrımsız “herkese” tanınmış bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, değişik zamanlarda bu milletlerarası antlaşmaları imzalamış ve taraf olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. Maddesinin son fıkrasına göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Anayasamızda ayrıca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” denmektedir.

Anayasanın bu açık hükmü gereğince devlet, usulüne uygun olarak imzalanmış, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmaların tanıdığı hakların yasaksız olarak kullanılmasını sağlamak üzere, düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi, bu hakkı kullanmak üzere kurulan sendikamıza hukuki ve idari engeller çıkarmaya devam etmektedir. Nitekim, 12 Temmuz 1995 tarihinde kurulan sendikamıza karşı açılan birçok kapatma davası, sendikamız lehinde sonuçlanmış ise de kurulmasından 12 yıl sonra, 2007 yılında, Ankara 17.  Asliye Hukuk Mahkemesinde, gayri hukuki bir kararla kapatma kararı verilmiştir. Karar fiili olarak uygulanmamış ve idarece kapatma işlemi gerçekleştirilmemiş ise de genelde emeklilerin, özelde ise sendikamız üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma konusunda taraf alınmamaktan dolayı sıkıntılar yaşandığı gibi, örgütlenme hakkının kullanılmasında idarece engeller çıkarılmaya devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen mahkeme kararının, Yargıtay 4. Hukuk  Dairesi tarafından da onanması üzerine iç hukuk yolları tükenmiş ve karar tarafımızdan, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. Maddesinin ihlali gerekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderilmiştir. Mahkemenin 2. Dairesinde, kayda alınan dosya hakkında, devletin savunması ile sendikamızın karşı görüşleri alınmış olup, dosya karar aşamasında bulunmaktadır.

Sendika olarak, müteakip defalar yaptığımız çağrılarla, emeklilerin mağduriyetinin giderilmesinin, kendileri adına söz söyleyecek örgütleri ile masaya oturulması ile mümkün olduğunu dile getirmiş ve Türkiye’nin, yukarıda belirtilen Anayasa maddesi ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin, milletlerarası antlaşmaları ihlalden dolayı mahkûm olmaması için, emeklilerin sendikalaşmasına ilişkin yasal düzenlemenin biran önce yapılması talebinde bulunduk ise de, Hükümetçe bu güne kadar adım atılmamış ve yasal düzenleme yapılmamıştır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, gerek Türkiye’nin, temel bir insan hakkını ihlalden dolayı mahkum olmaması, gerekse de temel bir insan hakkının kullanımının Türkiye’nin demokratik gelişmesine katkı sunacağından hareketle, başkanı bulunduğunuz TBMM’de emeklilerin sendikalaşmasına ilişkin yasal düzenlemenin biran önce yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.

Saygılarımızla. Bugün Veli imzanı bekliyor!

Veli Beysülen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TBMM Başkanlığı : Emeklilere Sendika Hakkı». Veli ve imza atan diğer 341 kişiye katıl.