Victoria

No al tancament d'una línia de P3 a l'Escola La Sardana.

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.336 firmas!


Som les families presents i "futures" de l'Escola La Sardana de Badia del Vallès. (Somos las familias presentes y "futuras" de la Escuela La Sardana de Badia del Valles)

Exposem (Exponesmos):

Que una vegada finalizat el període de preinscripcions, som l'escola que més inscrits hem tingt de tota la població. (Que na vez finalizado el periodo de preinscripciones, somos la escuela que mas inscritos ha tenido de toda la población).

Que la realitat actual d'altres municipis és que l'oferta de línies s'estableix en funció de les preinscripcions. (Que la realidad actual en otros municipios es que la oferta de lineas se establece en función de las preinscriopciones).

Que sentim que a Badia del Vallès aquest dret se'ns està negant. (Que sentimos que a Badia del Valles este derecho se nos esta negando).

Que el tancament d'una línia de P3 a l'Escola La Sardana afectaria a 12 famílies que es quedarien fora, i que ens han triat com a primera opció. (Que el cierre de una linea de P3 en la Escuela La Sardana afectaría a 12 familias que se quedan fuera, y nos han escogido como primera opción).

Que el tancament també afectaria a aquelles families que han formalizat la preinscripció a d'altres municipis i han triat La Sardana com a segona opció (i que sabem que no han entrat en la seva primera opció). (Que el cierre también afectaría a aquellas familias que han formalizado la preinscripcion en otros municipos y han escogido La Sardana como segunda opción (y que sabemos que no han entrado en su primera opción)).

Demanem (Solicitamos) :

Que en funció del nombre de preinscripcions per al curs 16/17, s'ofertin dues línies de P3 a l'Escola La Sardana. (Que en función del número de preinscripciones para el curso 16/17, se oferten dos lineas de P3 en la Escuela la Sardana).

Que se'ns respecti el dret com a pares de triar l'escola i projecte educatiu que volem pels nostres fills/es. (Que se nos respecte el derecho como padres a elegir la escuela y el proyecto educativo que queremos para nuestros hijos/as).

Que es mantinguin els mateixos criteris de tancament que a d'altres municipis per a aquest curs i els propers (oferta de línies en funció de les preiscirpcions actals). (Que se mantengan los mismos criterios de cierre que en otros municipios para este cursos y los próximos (oferta de lineas en función de las preinscirpciones actuales)).

Que es mantinguin ràtios reduïdes a les aules per una millor atenció dels nostres fills i filles. (Que se mantengan los ratios reducidos en las alas para una mejor atención de nuestros hijos y hijas).

Que es tingui present les condicions socials del municipi a l'hora d'oferir recursos o decidir tancament de línies. (Que se tengan presente las condiciones sociales del municipio a la hora de ofrecer recursos o decidir el cierre de lineas).

Gracies per la seva atenció. (Gracias por su atención)

                                                                                                      Les families.Hoy: Marta cuenta con tu ayuda

Marta González Bartomeu necesita tu ayuda con esta petición «Tarma24@gmail.com: No al tancament d'una línia de P3 a l'Escola La Sardana.». Únete a Marta y 1.335 personas que ya han firmado.