Kampanya Kapatıldı

Diyânet, Buhari’nin Tecrid-i Sarihini Hala neşretmiyor!

Bu kampanya 157 destekçiye ulaştı


Kısa ifade ile “Tecrîd-i Sarîh Tercemesi” olarak anılan “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Terceme ve Şerhi”, Ebü’l- Abbâs Zeynüdddin Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî rahmetullahi aleyh (vefatı, Hicri, 893) tarafından “Sahih-i Buhâri”nin muhtasarı olarak tertiplenmiştir. Zebidî, bu çalışmasında, Sahih-i Buhâri’deki tekrarları düşerek ve hadislerin senetlerini kaldırarak, Buhari hadislerine okuyucunun kolayca ulaşmasını amaçlamıştır. 

Zebîdî’nin bu eseri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında TBMM kararı ve Mustafa Kemal’in tasdiği ile tercüme ve şerh edilmek üzere Osmanlı’nın son dönem alimlerinden Dârulfünün Müderrisi Babanzâde Ahmed Naim Efendi (1872-1934)’e verildi. Ahmet Naim, mukaddime ve ilk iki cildi hazırladıktan sonra vefat edince görev, büyük hadis alimi ve Afyon Mebusu Kâmil Miras (1874-1957)’a devredildi. Kâmil Miras tarafından eser tamamlandı.

12 cilt ve bir fihrist haline gelen eserin basımı görevi de o gün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına verildi.

Eser’in ilmi değeri, erbabı tarafından oldukça takdire şayan bulunmuştur. Bu bakımdan, devlet kitabı olması hasebiyle de öğrencisinden hocasına, memurundan amirine, işçisinden patronuna, yediden yetmişe her seviyede Anadolu insanının kolayca temin edebildiği kaçınılmaz bir başvuru ve kaynak kitabı haline gelmişti.

Ûlemânın cumhuru, Buhâri deki hadis-i şerifleri en sahih hadis kaynağı olarak kabul etmiştir. Bu hususta ulema, görüş birliği içerisindedir. (Suyûtî, Tedribü’r-Râvi, I/161.)
Buhari’de “Terâcim” denilen bab başlıklarında yer alan az sayıdaki muallak olan hadisleri dahil olmak üzere, tüm hadislerinin muttasıl ve sahih oldukları konusunda herhangi bir problem yoktur.

İbn Salâh, ilim ehli fukahanın şu konuda ittifak ettiği görüşünü nakletmektedir: “Bir kimse, Buhârî’deki bütün hadislerin sahih olduğuna ya da bu hadislerin tamamının Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi vessellem)’in sözü olduğu konusunda talaka yemin etse, talak vaki olmaz.” (1)

M.Kemal paşanın  dahi basımına izin verdiği “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Terceme ve Şerhi”ne, Diyanet tarafından nedense tahammül edilemiyor ve bu yüzden kitabın basımı senelerdir hala yapılmıyor!

DİPNOT:

(1)  İbn Salâh, Ulûmü’l-Hadîs, s. 26.) Aynı iddiayı Suyûtî de nakletmektedir. (Suyûtî, Tedribü’r-Râvi, I/203.)Bugün ilyas Can imzanı bekliyor!

ilyas Can YILDIZ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı: Diyânet, Buhari’nin Tecrid-i Sarihini Hala neşretmiyor!». ilyas Can ve imza atan diğer 156 kişiye katıl.