Dr. Özlem YAĞDIRAN görevine iade edilsin

Doğrulanmış başarı

Dr. Özlem YAĞDIRAN görevine iade edilsin

Bu kampanya 947 destekçi ile değişim yarattı!

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına Hasan Şahin bu kampanyayı başlattı

23 Temmuz 2018 tarihinde Giresun' da aile sağlığı merkezinde;

devletin koyduğu kanunlara uyarak hastanın kendisi olmadan ilaç yazmayan
(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 71. madde), 

evde sağlık hizmeti kapsamında olduğu bile muamma olan hastanın mağdur olmaması için  yakınını bu konuyla ilgilenen Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 'ne yönlendiren
(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik---ve bu yönetmelik uyarınca 25.04.2017 tarihi Sağlık Bakanlığı oluruyla yayımlanan E.49654233 sayılı Evde Sağlık  Hizmetleri konulu yazı)
Dr. Özlem YAĞDIRAN 'a hasta yakını bastonuyla saldırmış,poliklinik odasından çıkmayarak kamu hizmetini engellemeye çalışmıştır.

Bu durumla ilgili Dr. Özlem YAĞDIRAN beyaz kod vermek zorunda kalmıştır. (Sağlık Bakanlığı'nın 14.05.2012 tarihli 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliği Genelgesi)

Dr. Özlem YAĞDIRAN 'ı koruması gerekenler,şiddet ortamını bertaraf etmesi, önlem alması gerekenler korumamıştır,önlem almamışlardır (06.04.2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik)

Dr. Özlem YAĞDIRAN, işverenin almadığı sorumluluklara rağmen (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde1,Madde2,Madde4 ve Madde 5)
çalışmaktan kaçınmamıştır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 13- Çalışmaktan Kaçınma Hakkı)

Bu olayın akabinde Dr. Özlem YAĞDIRAN' ın etkisi ve alakası dışında gelişen durumlar sonucunda hasta yakını vefat etmiş ve 'doktorun ilaç yazmaması-hasta yakınının ölümü arasında' bir mantık kurulmaya çalışılarak özellikle haber bültenlerinde, haber kanallarının internet sitelerinde,sosyal medyada Dr. Özlem YAĞDIRAN' ın kendisi ve onun şahsında tüm hekimler linç edilmeye, itibarsızlaştırlılmaya çalışılmıştır,çalışılmaktadır.

Vicdanı,ahlakı,merhameti sorgulanan  Dr. Özlem YAĞDIRAN Tıbbi Deontoloji Nizannamesi' ne aykırı herhangi bir davranışta bulunmamıştır.(Tıbbi Deontoloji Nizannamesi madde6, madde7, madde 13, madde 18)

Sadece görevini yapmış, gerçeğe ve kanuna aykırı herhangi bir işlem yapmamıştır.
(Türk Ceza Kanunu madde 210/2 ve TCK 204. madde)

Basın yoluyla çeşitli demagojilerle kamuoyu vicdanı yanıltarak  'doktor, 82 yaşındaki hastayı öldürdü' algısıyla bağımsız ve etki altında kalmaması gereken yargıya müdahale edilmeye çalışılmıştır.

Bu kamuoyu baskısından kaynaklı olsa gerek ki hiçbir suçu olmadığı halde Dr. Özlem YAĞDIRAN, kamuoyuna hiçbir gerekçe sebep gösterilmeden hukuksuz bir şekilde açığa alınmıştır.

Dr. Özlem YAĞDIRAN' ın sözleşmesinin askıya alınmasının kanuni sebebi nedir?
Açığa alınması, sözleşmesinin askıya alınması ne Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'ne, ne Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne ne de Devlet Memurları Kanunu 125. maddeye  uygundur..

Tüm kanunların üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. maddesi 
"MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir HUKUK devletidir." 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı herhangi bir davranışta bulunmayan, görevini kötüye kullanacak herhangi bir eylemde bulunmayan Dr. ÖZLEM YAĞDIRAN  GÖREVİNE  İADE  EDİLSİN.

 

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 947 destekçi ile değişim yarattı!