Petition Closed

Đơn xin xét lại Hiệp Định Paris (Aply for revising the Paris Agreement )

This petition had 12,957 supporters


Viêt Nam Cộng Hòa                        ĐƠN XIN XÉT LẠI HIỆP ĐỊNH PARIS

 

                       

Kính gửi :     

Ngài Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 

Tôi và những người ký tên dưới đây đại diện cho

-          Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ

-          Các Việt kiều ở các quốc gia khác trên thế giới

-          90 triệu người dân Việt Nam ở tại Việt Nam.

 

Làm đơn này kính xin Tổng Thống chủ trì công lý cho dân tộc chúng tôi , xét lại Hiệp Định Paris , là

HIỆP ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM 

CHÍNH PHỦ VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA & CHÍNH PHỦ HOA KỲ

 

Trong đó nước Mỹ đại diện cho nước Việt Nam Cộng Hòa ký kết với nước VIỆT Nam Dân Chủ Công Hòa (Bắc Việt) Nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần cũng cố hoà bình ở châu Á và thế giới.

            Kính thưa Tổng Thống

Theo Hiệp định Paris, thì từ điều 1 đến điều 8 qui định về việc ngừng bắn, trao trả tù binh và nhân viên dân sự giữa hai bên. Điều 9 nói rằng :

Chương IV

Điều 9

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ Hoa kỳ cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam sau đây:

a) Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng.

b) Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ có giám sát quốc tế.

c) Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với miền Nam Việt Nam.

 

Theo chương IV, điều 9 của hiệp định Paris , điểm (a ) và (b) thì quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam (tức VNCH)  là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

 

Và : Nhân dân miền Nam Việt Nam (tức VNCH) tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt nam thông qua tổng tuyển cử thật tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế.

 

Hai điểm (a ) và (b) này chưa được thực hiện.

 

Về điểm (c) : “Các nước ngoài không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam “(tức VNCH) .

 

Đối với nhân dân “miền Nam Việt Nam “(tức VNCH) tất cả các nước khác đều là nước ngoài, trong đó có nước “ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) “.

 

Các nước này đã cam kết không áp đặt xu hướng chính trị (như XHCN) hay xu hướng cá nhân (như Hồ Chí Minh) đối với nhân dân “miền Nam Việt Nam”.

 

Thế nhưng nước “ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt)” đã dùng vũ lực cưỡng chiếm “miền Nam Việt Nam”, và áp đặt thế chế chính trị XHCN lên “miền Nam Việt Nam” (tức VNCH).  Như vậy là vi phạm điểm (c ) , Điều 9, chương IV của Hiệp định Paris.

 

CHƯƠNG IV,

điều 11

Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên miền Việt Nam sẽ :

 

- Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi thù hằn, Cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia.

- Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân:

* Tự do cá nhân, 

* Tự do ngôn luận,

* Tự do báo chí,

* Tự do hội họp,

* Tự do tổ chức,

* Tự do hoạt động chính trị,

* Tự do Tín ngưỡng,

* Tự do đi lại,

* Tự do cư trú.

* Tự do làm ăn sinh sống,

* Quyền tư hữu tài sản

* Quyền tự do kinh doanh.

 

- Vấn đề “hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi thù hằn, Cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia”.

Bên Việt Nam Dân Chủ Công Hòa (CS Bắc Việt) không tôn trọng. Họ buộc mọi quân nhân, công chức bên VNCH phải học tập cải tạo (Thực chất là cưỡng chế lao động) tại những nơi rừng rú heo hút, không có mọi tiện nghi tối thiểu (Không có điện, nước, thuốc men, nhà ở, chỗ nằm) tất cả đều do tù nhân tự làm ra. Trong thời gian từ 3 năm đến hơn chục năm. (có nhiều người đã bỏ mạng tại nơi cải tạo)

 

- Về các quyền tự do và các quyền khác : Hầu hết các quyền này đều không được bên : Việt Nam Dân Chủ, Cộng Hòa (CS Bắc Việt) tôn trọng.

 

* Tự do cá nhân :           không có, lúc nào người dân cũng bị tổ dân phố và công an khu vực kiểm soát.

* Tự do ngôn luận :       Không có.

* Tự do báo chí :             Không có

* Tự do hội họp :            Không có (tụ tập trên 5 người phải xin phép)

* Tự do tổ chức : Không có, Chỉ có Đảng Cộng Sản là đảng duy nhất.

* Tự do hoạt động chính trị : Không có.

* Tự do Tín ngưỡng : bị vi phạm (nhiều chùa chiền, nhà thờ bị cưỡng chế giải                    tỏa)

* Tự do đi lại :      Có .

* Tự do cư trú :    Không có, phải ở nơi có hộ khẩu (hoặc tạm trú có khai báo)

* Tự do làm ăn sinh sống : Có, nhưng không phải tất cả các nghề.

* Quyền tư hữu tài sản :  Có giới hạn. (Vì đất đai thuộc nhà nước)

* Quyền tự do kinh doanh.    Có giới hạn (Có những nghề không được cấp phép, thí dụ mua bán điện nước, xăng dầu, tiền tệ )

 

Tóm lại CSBV không thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc, áp dụng chính sách trả thù đối với quân nhân, công chức chế độ VNCH.

Người dân không được sử dụng đầy đủ các quyền được luật pháp quốc tế công nhận (Nhân quyền)

 

            Vì nước đối tác, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã không tuân thủ Hiệp định Paris mà họ đã ký kết với nước Mỹ, đã gây ra vô số bất công và đau khổ cho nhân dân chúng tôi.  Vì vậy chúng tôi gồm :

-          Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ

-          Các Việt kiều ở các quốc gia khác trên thế giới

-          90 triệu người dân Việt Nam ở tại Việt Nam.

 

Kính xin Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,  nước bảo trợ và đại diên cho VNCH ký kết Hiệp Định Paris, cho xét lại việc thực thi hiệp định này với sự chứng kiến của các nước thành viên trong hội đồng bảo trợ Hiệp Định

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tông Thống đã theo dõi và quan tâm đến đất nước chúng tôi.

                                                                                                Trân trọng kính chào

Đính kèm      

- Bản chữ ký những người đệ đơn

- Bản sao Hiệp định Paris

- các bản phụ lục, nghị định về

   Hiệp Định Paris .

By  English 

APPLY FOR REVISING THE PARIS AGREEMENT

 

Dear :

Mr. President of the United States

 

I and the undersigned signatories represent

- Vietnamese Americans in the United States

- Overseas Vietnamese in other countries around the world

- 90 million people live in Vietnam.

 

This application respectfully begs the President to preside over justice for our people, revising the Paris Agreement, which is

 

AGREEMENT ON ENDING THE WAR AND RESTORING PEACE IN VIET-NAM

 

Of which the United States represents the Republic of Vietnam signed with the People's Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) In order to end the war, restore peace in Vietnam on the basis of respect for national rights. Basic of the Vietnamese people and self determination of the people of South Vietnam, contributing to the cause of peace in Asia and the world.

 

Dear President

According to the Paris Agreement, Articles 1 to 8 stipulate the cease - fire, the return of prisoners of war and civilian personnel between the two parties. Article 9 states that:

Chapter IV

Article 9

The Government of the Democratic Republic of Vietnam and the Government of the United States pledge to respect the following principles of self-determination of the people of South Vietnam:

A) The South Vietnamese people's self-determination is sacred, inviolable, and respected by all nations.

(B) The people of South Viet Nam themselves determine the political future of South Vietnam through a truly free and democratic international election.

C) Foreigners shall not impose any political or personal tendency on South Vietnam.

 

According to Chapter IV, Article 9 of the Paris Agreement, points (a) and (b), the right of self determination of the people of South Vietnam (the Republic of Vietnam) is sacred, inviolable.

 

And: The people of South Vietnam (the Republic of Vietnam) decide themselves the political future of South Vietnam through free and democratic elections, with international scrutiny.

 

Two points (a) and (b) have not been implemented.

 

Regarding point (c): "Foreigners must not impose any political or personal tendency on the people of South Vietnam."

 

For the people of "South Vietnam" (the Republic of Vietnam) all other countries are foreign, including "Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam)".

 

These countries have pledged not to impose political tendencies (like socialism) or individual trends (such as Ho Chi Minh) on the people of "South Vietnam."

 

But the "Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam)" used force to occupy "South Vietnam", and imposed the socialist political system on "South Vietnam". This is in violation of subparagraph (c), Article 9, Chapter IV of the Paris Agreement.

 

CHAPTER IV,

Article 11

Immediately after the ceasefire, the two sides of Vietnam will:

 

To carry out harmony and national reconciliation , to abolish all hostilities, to prohibit any acts of retaliation and discrimination against individuals or organizations that have cooperated with one party or the other.

- Ensuring the democratic freedoms of the people:

* Personal freedom,

* Freedom of speech,

* Press freedom,

* Freedom of assembly,

* Freedom of organization,

* Freedom of political action,

* Freedom of Religion,

* Freedom of movement,

* Freedom of residence.

* Freedom to live,

* Property rights

* Freedom of business.

 

- The issue of " harmony and national reconciliation, the elimination of all hostilities, the prohibition of all acts of retaliation and discrimination against individuals or organizations that have cooperated with one party or the other."

 

The Democratic Republic of Vietnam (CS North Vietnam) does not respect. They forced all ARVN soldiers and civil servants to study rehabilitation (in fact, forced labor) in places where the forest was sucked, with no minimum facilities (no electricity, water, medicine, house Where, and bed ) are all made by prisoners themselves. During 3 years to more than a decade. (Many have died at the redevelopment site)

 

- About the Humain rights and freedoms: Most of these rights are not respected by: Democratic Vietnam, Republic (North Vietnam Communist) .

 

* Personal freedom: No, people are always controlled by local people and police.

* Freedom of speech: None.

* Press freedom: None

* Freedom of assembly: None (gathering more than 5 people must apply for permission)

* Organizational freedom: None, Only the Communist Party is the only party.

* Freedom of political action: None.

* Freedom of Religion: Violated (many temples, churches forced eviction)

* Freedom of travel: Yes.

* Freedom of residence: None, must be in a place of residence (or temporary residence with declaration)

* Freedom to do business: Yes, but not all jobs.

* Property Rights : Limited. (Because of state land)

* Freedom of business : Limited (There are no licensed jobs, eg electricity, gas, oil, currency)

 

In summary, North Vietnam communis does not perform harmony, national reconciliation, apply revenge policy to ARVN military personnel and officials.

People are not fully entitled to the rights recognized by international law (Human Rights)

 

Because of the partner country, the Democratic Republic of Vietnam did not comply with the Paris Agreement they had signed with the United States, causing a lot of injustice and suffering for our people. So we, include:

- Vietnamese Americans in the United States

- Overseas Vietnamese in other countries around the world

- 90 million people live in Vietnam.

 

Honor the President of the United States of America, the sponsor and the representative of the Republic of Vietnam to signed the Paris Agreement , to review the implementation of this agreement in the presence of the member countries of the treaty sponsoring council.

 

We sincerely thank President  for watching and interest in our country.

Best regards

 

Attach

- Signature of applicants

- Copy of the Paris Agreement

- Appendices, Decrees

   Paris Treaty.

 Today: Nguyen is counting on you

Nguyen Binh needs your help with “Tổng thống Mỹ (Mr President of the United State): Đơn xin xét lại Hiệp Định Paris (Aply for revising the Paris Agreement )”. Join Nguyen and 12,956 supporters today.