Phản đối Trung Quốc thuê đất Việt Nam

0 have signed. Let’s get to 100!


Tôi, 1 thành viên của dân tộc Việt nam, kiên quyết phản đối nhà nước Trung Quốc thuê đất ở Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam, có thể đồng ý, nhưng tôi và những người ký tên dưới đây, hoàn toàn phản đối người Trung Quốc thuê đất nước của dân tộc tôi.
Chúng tôi và người Trung Quốc có nhiều tương đồng, nhiều mối quan hệ, tuy nhiên việc cho thuê đất liên quan tới những tiêu đề mà chúng tôi không thấy an toàn nên kiên quyết phản đối.
Một lần nữa, dân tộc Việt Nam hoàn toàn phản đối việc thuê đất này, mặc dầu chính phủ Việt Nam đã bị lệ thuộc và không còn lựa chọn khác, nhưng dân tộc Việt Nam từ chối sự hiện diện của các bạn. Chúng tôi cảnh báo các bạn Trung Quốc là sự hiện diện của các bạn là không được đón chào của người dân và nếu các bạn vần ngoan cố bước vào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và cam đoan rằng các bạn sẽ gặp chống đối và nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi và cùng nhiều người Việt Nam ký petition này cũng là để cảnh bảo cho các bạn Trung Quốc và yêu cầu người Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của dân tộc chúng tôi.
Xin cảm ơnToday: Thanh is counting on you

Thanh Le needs your help with “Tất cả người dân Việt Nam: Phản đối Trung Quốc thuê đất Việt Nam”. Join Thanh and 74 supporters today.