HUKUK UYGULANSIN, NİSPİ AİDAT KALDIRILSIN!

HUKUK UYGULANSIN, NİSPİ AİDAT KALDIRILSIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TÜRMOB ve ODALAR tarafına Belam Sabuncu bu kampanyayı başlattı

HUKUK UYGULANSIN, NİSPİ AİDAT KALDIRILSIN! 

TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.

Nispi aidat’ın kanuna aykırı olarak uygulandığını ve bu nedenle iptal edildiğini gösteren mahkeme kararları aşağıdadır. 

1-Danıştay 8. Dairesinin 28/01/2016 tarih ve E:2015/9561 sayılı kararı ile nispi aidat uygulamasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na karar verilmiştir. 

2-Yapılan itiraz üzerine DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’nun 29/09/2016 gün ve YD İtiraz No:2016/384 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına yapılan itiraz reddedilmiş , Danıştay 8. Dairesinin 14/06/2017 tarih ve E:2015/9561,K:2017/5316 sayılı kararı ile dava konusu yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendinde yer alan nispi aidat düzenlemesi ile 10. Maddesindeki nispi aidat ile ilgili düzenlemenin İPTALİNE karar verilmiştir.

3-Aynı konuda bir meslektaşımızın Manisa 1. İdare mahkemesinde açtığı davada adı geçen mahkeme Esas no:2016/1884,Karar no:2017/1951 no’lu kararı ile “..Kanun’da açıkça öngörülmemesine karşın yönetmelik düzenlemesi ile eşit durumda olan ve verilen hizmetlerden yararlanma bakımından bir farklılık bulunmayan üyelerden kazançlarına göre farklı miktarlarda aidat alınması durumunun” hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile NİSPİ AİDAT UYGULAMASI’nın İPTALİNE karar vermiştir.

4-En son olarak TBMM’de yaptığınız çalışma ile nispi aidat alınmasını yasal hale getirmeye çalıştınız ve Meclis genel kurulu bu konuda verilen önergeyi REDDETTİ.TBMM Tutanak müdürlüğünün tutanak suretinde ret gerekçesi yazılıdır.

Danıştay ve Mahkeme tarafından verilen kararlar son derece açık iken halen nispi aidat almakta ısrar edilmesi SUÇ teşkil etmektedir. Anayasamızın 138.maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmüne;2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun,”Kararların sonuçları” başlıklı 28. Maddesinin 1. Bendinde, ”Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” hükmüne yer verilmiştir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 4.fıkrasında” Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.”düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMENİZİ VE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE  ALMAK İSTENEN  NİSPİ AİDAT UYGULAMASINDAN VAZGEÇMENİZİ TALEP EDİYORUZ. Aksi takdirde TÜRMOB ve ODALARIMIZIN tüzel kişiliğine karşı hissettiğimiz sorumluluğa rağmen Cumhuriyet Savcılığına ve CİMER’e başvurmak zorunda kalacağımızı beyan ediyoruz.!

Saygılarımızla,               

ADI SOYADI                        SİCİL NO                                           İMZA

 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.