Kampanya Kapatıldı

MÜBAŞİRLER (DURUŞMA MEMURLARI) GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA OLMALI

Bu kampanya 238 destekçiye ulaştı


BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SAYIN REİSİ CUMHURUMUZA, SAYIN BAŞBAKANIMIZA, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE,  ADALET BAKANLIĞIMIZ SAYIN ADALET BAKANIMIZA, 

      Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, yoğun iş temposunun altında ezilmemize rağmen “Her şey Vatan için” sözünü yere  düşürmemek uğruna şikâyet etmeyen, her zaman Devletimiz ve Milletimiz için alın teri dökmeyi kutsal atfeden yargı çalışanlarıyız. Devletimiz her zaman var olsun, yine şikâyet etmeyiz, lakin biriken sorunların çözümlenmemiş olması bizleri de rahatsız etmektedir. Ayrıca yine biz mübaşirlerin yaptıkları iş yönünde bakıldığında 657 sayılı devlet memurları kanunun 36.maddesi uyarınca “GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA” olmamız gerekirken “Yardımcı Hizmetler Sınıfında” görev yapmaktayız. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesine göre yardımcı hizmetler ve idari hizmetlerin ayrımı yapılmaktadır. Büro benzeri işlerde çalışanlar genel idari hizmetler sınıfında yer alır açıklaması vardır. Adalet Bakanlığın 2012 yılında hazırlamış olduğu 3.yargı paketinin 84. Maddesinde mübaşirlerin görevlerini ve özlük haklarının hangi sınıfa gireceği güzel bir şekilde açıklanmıştır.

Duruşmaların olmassa olmaz unsurları; Hakim, Katip, Mübaşir’dir. Bunlar olmadan duruşmaların yapılması imkansızdır. Mübaşirler aynı zamanda duruşma salonlarında ve keşif alanlarında kolluk ve güvenlik görevini yerine getirmekteyiz duruşmaların düzen ve inzibatını sağlamak gibi önemli görevler ifa etmektedirler.

Adalet Bakanlığının Kalem hizmetleri Yönetmeliğinde mübaşirlerin görevleri belirtilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda; yukarıda arz ettiğim sebeplerle birlikte Milli savunma Bakanlığında görev alan Mübaşirler 21 Mart 2012 Tarihinde 28240 Sayılı Resmi Gazetenin 5. maddesinde Milli Savunma Bakanlığında görev yapan mübaşirlerde İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmiştir. Daha sonra askeri mahkemeler kapatılınca da bu mübaşir arkadaşlarımız genel idari hizmetler sınıfına ait birimlere aktarılmak suretiyle görevlendirilmiştir. Yani Genel İdari Hizmetler sınıfına ait görevlerde bulunmaktalardır.

Aynı unvan aynı görevler yapanların özlük haklarının farklı statülerde değerlendirilmesi Anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı görülmektedir ve açıkladığımız arz ve izahlar da göz önüne alınarak Adli ve İdari yargıda bulunan mübaşirlerin de özlük haklarının G.İ.H olarak düzeltilmesi konusundaki taleplerimizin değerlendirileceğini ümit eder saygıyla arz eder;

BU İTİBARLA DEVAM EDEREK; 

ADALET BAKANLIĞI'NIN 
2012 YILINDA HAZIRLADIĞI TASARI
YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI;
MADDE 84. Maddeyle,190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde değişiklik yapılmak suretiyle icra dairelerindeki kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni kadrolar ihdas edilmektedir.
Diğer taraftan, yargılama faaliyetleri sırasında önemli görevler ifa eden mübaşirlerin sınıfı, “Genel İdari Hizmetleri Sınıfı (GİH)” olarak düzenlenmektedir.

Bilindiği üzere yardımcı hizmetler sınıfıyla ilgili görev tanımlaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yapılmıştır. Buna göre, yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

Hâlbuki mübaşirler, duruşmalarda hâkim tarafından kendisine verilen işleri yapmak, kalem hizmetleriyle ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütmek, duruşmanın düzen ve inzibatını sağlamak gibi önemli görevler ifa etmektedirler. Bu görevler, yargılama faaliyetinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Mübaşirler ilgili yönetmelik hükümlerine göre, adli hizmetlerin yürütülmesi açısından zorunlu ve asli görevleri ifa etmekte olup, bunlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmetlerden büyük ölçüde ayrılmaktadır.

Yürüttükleri görev bakımından asli ve sürekli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabıt kâtibi, şoför, vb.) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunması gerektiği halde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaları, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, çalışma barışı ve motivasyonunu da olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi olan mübaşir unvanlı kadroların sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmesini talep ederiz.

Devletimiz her şeyin en iyisini bilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Mübaşirleri (Duruşma Memurları)

15.11.2017Bugün Adalet bakanlığı imzanı bekliyor!

Adalet bakanlığı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TÜM MÜBAŞİRLER: MÜBAŞİRLER GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA OLMALI; EMEKTAR ADLİYE ÇALIŞANLARI; ADLİYELERİN BEL KEMİĞİ MÜBAŞİRLER.». Adalet bakanlığı ve imza atan diğer 237 kişiye katıl.