Justice for Pape Mattar Fall and Ibra Lo Fall

Justice for Pape Mattar Fall and Ibra Lo Fall

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Pan-African Movement for Justice - Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa started this petition to Sveriges Riksdag and

Justice for Pape Mattar Fall and Ibra Lo Fall


It needs to be put to our attention that the Senegalese brothers Pape Mattar Fall and Ibra Lo Fall were incarcerated for two months in Sweden without having done anything illegal. They only pursued their right and travelled with their Schengenvisa from Senegal to the Netherlands to visit their father, and then planned a short visit to Sweden to visit a relative. We need to have justice for the Senegalese brothers.


For two whole months their freedom was taken away from them, and the media in Sweden was fairly silent except for Expressen. The brothers pointed out that this would have been big news if this would have happened to white European tourists in Senegal or any other part of Africa for that matter, but this didn’t happen to two white tourists. It happened to them, and not many people cared, especially not people in power.


This is yet another example of racial profiling and black people being denied equal access to justice. Black bodies are up until this day not seen as equal to white bodies. This is an example of institutionalised racism and the majority of the society doesn’t even react because most people carry the same prejudice. They are black men and were therefore seen as wanting something from Sweden, and they weren’t seen as who they were, tourists. They have their lives in Senegal and intended to go back after their holiday, as they have done several times before.


So, on what grounds were they incarcerated? They were cast suspicion for wanting to stay in Sweden, and they were seen as giving contradictory and false stories of why they were travelling to Sweden, and who they were travelling to. The suspicion laid in one of the brothers saying that they were visiting their brother, and the other brother saying that they were visiting their cousin. Biologically seen, they were visiting their cousin, but, culturally, a cousin can be called a brother, explaining the confusion. They also said that their cousin was married which wasn’t correct, but their cousin has lived with his girlfriend for almost a decade. So, therefore, it can be seen as an honest mistake.


Now, one would think that after some research, the Immigration Board would apologise to the brothers and let them visit their cousin. But this isn’t the case. They were sent back to Senegal and banned from entering Sweden for five years (the ban has now been withdrawn). The Netherlands, on the other hand, granted them a new visa to visit the Netherlands. This is an embarrassing case for Sweden which therefore has the potential to be silenced. Therefore, it is important that we speak up so that Pape Mattar Fall and Ibra Lo Fall get justice.


We demand that:

  1. An investigation needs to be put in place as to why customs services casted suspicion towards the brothers and enabled the incarceration
  2. The brothers need to receive a formal apology from the Immigration Board 
  3. The brothers should be rewarded a substantial financial compensation for being incarcerated wrongfully

If you agree on these demands please sign our petition. We can put pressure on the Swedish Government and the people and institutions in charge to make sure that the brothers will receive justice.

 

Pan-African Movement for Justice

 

 ------------------------------- 

 

Rättvisa för Pape Mattar Fall och Ibra Lo Fall


Vi behöver uppmärksamma att de senegalesiska bröderna Pape Mattar Fall och Ibra Lo fall hölls frihetsberövade i två månader i Sverige utan att de hade gjort något olagligt. De använde endast sig av sin rättighet att resa med deras Schengenvisum från Senegal till Nederländerna för att besöka deras pappa och sedan planerade de ett kort besök till Sverige för att besöka en släkting. Vi behöver få rättvisa för de senegalesiska bröderna.


I två hela månader har deras frihets tagits bort från dem och media i Sverige har varit förhållandevis tysta kring det med undantag för Expressen. Bröderna påpekade att detta skulle ha blivit stora nyheter om det hade varit vita europeiska turister i Senegal eller mer bestämt vilken annan del av Afrika som helst. Men detta hände inte två vita turister. Det hände dem och det var inte många som brydde sig, speciellt inte personer i maktpositioner.


Detta är ännu ett exempel på rasprofilering och på att svarta personer blir nekade lika tillgång till rättvisa. Svarta kroppar är än idag inte sedda som jämlika till vita kroppar. Detta är ett exempel på institutionaliserad rasism och majoriteten av samhället har inte ens reagerat eftersom de flesta människor bär på samma fördomar. De är svarta män och därmed sedda som att de vill ha något från Sverige och de var inte sedda som de de var, turister. De har sina liv i Senegal och avsåg att åka tillbaks efter deras semester vilket de hade gjort flera gånger tidigare.  


Så på vilka grunder var de frihetsberövade? De var misstänkliggjorda för att vilja stanna i Sverige och de var sedda som att ha gett motsägelsefulla och falska berättelser om varför de åkte till Sverige och vem de åkte till. Misstanken låg i att en av bröderna sa att de skulle besöka deras bror och den andra brodern sa att de skulle besöka deras kusin. Biologiskt sett besökte de deras kusin men kulturellt kan en kusin kallas för bror vilket förklarar förvirringen. De sa också att deras kusin var gift vilket inte stämde men deras kusin har bott med sin flickvän i nästan ett årtionde. Så på grund av det kan det ses som ett ärligt misstag.


Nu skulle man kunna anta att efter lite efterforskning skulle Migrationsverket be om ursäkt till bröderna och låta dem besöka deras kusin. Men så är inte fallet. De skickade tillbaks till Senegal och fick inreseförbud till Sverige i fem år (inreseförbudet är nu borttaget). Nederländerna däremot gav dem ett nytt visum för att besöka Nederländerna. Detta är ett pinsamt fall för Sverige och kan därmed potentiellt riskeras för att tystas ned. På grund av det är det viktigt att vi gör våra röster hörda så att Pape Mattar Fall och Ibra Lo Fall kan få rättvisa.


Vi kräver att: 

  1. En undersökning sätts i rullning om varför Tullverket misstänkliggjorde bröderna vilket i sin tur  möjliggjorde att de frihetsberövades
  2. Bröderna behöver få en formell ursäkt från Migrationsverket
  3. Bröderna borde få ett märkbart skadestånd för att ha blivit frihetsberövade på fel termer

Om du håller med om dessa krav så var snäll och skriv under vår petition. Vi kan sätta press på Sveriges Riksdag och ansvariga personer och institutioner för att säkerställa att bröderna får rättvisa.


Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa

 

 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!