نه به جمهوری اسلامی: در یک رفراندوم آزاد به عدم مشروعیت نظام حاکم بر ایران رای خواهم داد

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

iraj Shahvelayati
Apr 22, 2021
جمهوری اسلامی. برای ایران ، خاورمیانه و جهان بسیار خطرناک است و هرچه زودتر باید به زباله دان تاریخ ریخته شود.

Thanks for adding your voice.

Masoud Mottaghy
Apr 13, 2021
جمهوری اسلامی رژیمی خونخوار و ضد مردم ایران و سرزمین ایران است و بایستی نابود شد

Thanks for adding your voice.

Par Mor
Apr 10, 2021
No to china

Thanks for adding your voice.

Alemeh Naimi
Apr 4, 2021
I have no even 1 reason to say yes to Islamitic republic of Iran . Stop them , many wishes will be coming back to people

Thanks for adding your voice.

david Adlpour
Apr 4, 2021
نه به جمهوری اسلامی

Thanks for adding your voice.

Ray Tag
Mar 28, 2021
#NO_TO_ISLAMIC_REPUBLIC_OF_IRAN
#نه_به_جمهوری_اسلامی

Thanks for adding your voice.

Hossein Hossein A. Eskandari
Mar 28, 2021
بخاطر اینکه این رژیم دشمن ایران و ایرانی است

Thanks for adding your voice.

Rosi Parvin
Mar 28, 2021
Rosie

Thanks for adding your voice.

H Farhang
Mar 22, 2021
No To Islamic Republic of Iran

Thanks for adding your voice.

Gita Rafiei
Mar 20, 2021
Gita rafiei