Padideh shandiz

0 have signed. Let’s get to 100!


ما 136000 سهام دار شرکت پدیده هستیم که مورد ظلم بازی های سیاسی قرار گرفته ایم و سرمایه ما به تاراج رفته  و زندگی ما سهامداران و تعهدنامه داران که جمعا با خانواده های ما به یک میلیون ایرانی می رسیم نابود شده است از مردم ایران درخواست داریم با حمایت از ما صدای مظلومیت ما را به رهبر جمهوری اسلامی رسانند بلکه سرمایه و زندگی ما نابود نشود و به حق  قانونی خودمان برسیمToday: Padideh is counting on you

Padideh needs your help with “Supreme Leader Ali Khamenei: Padideh shandiz”. Join Padideh and 93 supporters today.