کمپین حمایت از پرويز تناولى واستقرار خرید و فروش آثارهنری

Recent news

کمپین حمایت از پرويزتناولى و استقرار به خرید وفروش آثارهنری

ما حامیان کمپین خرید فروش آثار هنری، با توجه به در راس قرار دادن "بند آخر قرارداد" و "مستندات برگزاری نمایشگاه آثارجدید معاوضه شده پرویز تناولی درگالری ایرانشهر مورخ اردیبهشت ماه 1395، از دادگستری کل تهران، قوه قضائیه و مراجع ذی ربط، الزام طرفین به پایبندی به مفاد و بندهای قرارداد و تجدیرنظر در حکم دادگاه را خواستاریم. مستدعی است دستورات و اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.

hami asar1397
3 years ago